Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

(ЦАИС ЕОП)

Ръководство на възложителя

Допълнения спрямо предишна версия:

·       Актуализиране на цялостното съдържание на документа във връзка с въвеждане на новите електронни формуляри


 

Съдържание

1. Въведение. 6

1.1.        Цел на документа. 6

1.2.        Термини и съкращения. 6

1.3.        Основни понятия в ЦАИС ЕОП.. 7

1.3.1.         Менюта. 7

1.3.2.         Карти. 11

1.3.3.         Ленти. 12

1.3.4.         Бутони. 13

1.3.5.         Полета за въвеждане на информация и избор. 14

1.3.6.         Списъци. 16

1.4.        Системни грешки. 16

1.5.        Изисквания към работните станции. 17

1.5.1.         Минимални изисквания. 17

1.5.2.         Препоръчителни изисквания. 18

2.      КЕП.. 19

2.1.        Основни понятия. 19

2.2.        Прилагане на КЕП в ЦАИС ЕОП.. 19

2.3.        Основни проблеми и затруднения на крайни потребители на ЦАИС ЕОП.. 19

2.3.1.         Регистрация в ЦАИС ЕОП.. 19

2.3.2.         Вход в Системата. 21

2.3.3.         Подписване на документи в ЦАИС ЕОП.. 22

3.      Регистрация и вход. 26

3.1.        Достъп до системата. 26

3.2.        Регистрация в системата. 27

3.3.        Вход в системата. 31

3.4.        Възстановяване на парола. 32

3.5.        Изход от системата. 34

3.6.        Създаване на организация. 34

3.7.        Присъединяване към организация. 35

4.      Секция „Потребителски профил“ 36

4.1.        Промяна на лични данни. 37

4.2.        Добавяне на КЕП към потребителския профил. 38

4.3.        Промяна на парола. 39

4.4.        Промяна на потребителско име. 39

5.      Основни секции в организацията. 40

5.1.        Секция Начало“ 40

5.2.        Секция Поръчки и договори“ 40

5.2.1.         Организацията на съдържанието в секция „Поръчки и договори“ 40

5.2.2.         Създаване на обществена  поръчка. 41

5.2.3.         Управление на обществена поръчка. 41

5.2.4.         Разширени възможности за създаване на електронни обществени поръчки. 144

5.2.5.         Промяна на обществена поръчка. 164

5.2.6.         Организиране на електронните поръчки. 172

5.2.7.         Създаване на процедури по ЗОП чрез ЦАИС ЕОП.. 175

5.2.8.         Събиране на заявки от възложители. 275

5.3.        Секция „Календар“ 281

5.3.1.         Работа с календар. 281

5.3.2.         Създаване на събитие. 283

5.3.3.         Изтриване на събитие. 284

5.3.4.         Създаване на поръчка от събитие. 285

5.4.        Секция „Служители“ 285

5.4.1.         Профил на служител в организацията. 286

5.4.2.         Добавяне на служител към организация. 287

5.4.3.         Блокиране на служители. 288

5.5.        Секция Библиотека“ 289

5.5.1.         Шаблони с изисквания. 290

5.5.2.         Шаблони на съобщения. 292

5.5.3.         Шаблони със скали за оценка. 294

5.6.        Секция „Роли“ 295

5.6.1.         Създаване на роли със служители. 297

5.6.2.         Управление на права на група (роля) от потребители (достъп от администратори) 298

5.7.        Секция „Профил на организацията“ 300

5.7.1.         Достъп до профил на организацията. 300

5.7.2.         Профил на купувача. 301

5.7.3.         Редакция на профила на организацията. 303

5.7.4.         Важно: За да се запазят промените, полетата „NUTS Код“ и „Телефон“ следва да са попълнени. Работа с поделения. 304

5.7.5.         Предшественици и наследници. 305

5.8.        Секция „Каталози“ 306

5.8.1.         Глобални каталози. 307

5.8.2.         Индивидуални каталози. 311

5.8.3.         Шаблонни каталози. 324

5.9.        Секция „Електронен магазин“ 329

5.9.1.         Е-магазин. 329

5.9.2.         Поръчки. 343

5.10.      Секция Заявки по договори. 356

5.10.1.       Създаване на заявка по договор. 357

5.10.2.       Преглед на заявки по договори. 365

5.10.3.       Търсене на заявки по договори. 366

5.10.4.       Редакция на заявка по договор. 370

5.10.5.       Управление на заявки по договори. 371

1.1.1.         Преглед на история за заявка по договор. 373

1.1.2.         Експорт на заявки по договори. 373

5.11.      Секция „Справки и отчети“ 374

5.11.1.       Търсене (Филтриране на информация) 374

5.11.2.       Бюлетин АОП.. 390

5.11.3.       Статистики. 392

5.11.4.       Справки. 395

5.11.5.       Шаблони. 398

5.11.6.       Генериране на динамични справки и отчети. 401

5.12.      Секция Фактури 401

5.12.1.       Преглед на документи. 402

5.12.2.       Създаване на фактура. 403

5.12.3.       Изпращане на фактура. 405

5.12.4.       Приемане на фактура. 405

5.12.5.       Редакция на фактура. 405

5.12.6.       Анулиране на фактура. 405

5.12.7.       Изтриване на фактура. 406

5.12.8.       Одобряване на фактура. 406

5.12.9.       Отказване на фактура. 407

5.12.10.     Плащане по фактура. 407

5.12.11.     Създаване на кредитно известие. 407

5.12.12.     Създаване на дебитно известие. 408

5.12.13.     Работа с кредитно или дебитно известие. 408

5.12.14.     Прикачване на документи към фактура, кредитно или дебитно известие. 409

5.12.15.     Експорт на фактура, кредитно или дебитно известие. 409

5.13.      Секция „Плащания“ 409

5.13.1.       Преглед на плащания. 410

5.13.2.       Търсене на плащания. 414

5.13.3.       Създаване на информация за плащане. 430

5.13.4.       Анулиране на информация за плащане. 448

5.13.5.       Експорт на списък с плащания. 448

6.      Модул известяване. 449

6.1.        Получаване на известия. 449

6.2.        Достъп до страница с известия. 449

6.3.        Известяване по имейл. 450

7.      Кратки ръководства тип „Стъпка по стъпка“ 451

7.1.        Кратко ръководство за регистрация и вход в системата. 451

7.1.1.         Достъп до системата. 451

7.1.2.         Регистрация в системата. 451

7.1.3.         Потвърждение на регистрация. 453

7.1.4.         Вход в системата. 454

7.2.        Кратко ръководство за създаване на ОП.. 455

7.2.1.         Достъп до системата. 455

7.2.2.         Създаване на обществена  поръчка. 455

7.2.3.         Задаване на параметри на ОП.. 456

7.2.4.         Добавяне на колеги в ОП.. 457

7.2.5.         Дефиниране на изисквания. 458

7.2.6.         Задаване на график. 459

7.2.7.         Добавяне на обявления и решения. 460

7.2.8. Попълване на информация за договор и обявяване на възлагането на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.. 462

8.      Обществени поръчки публикувани преди 01.02.2024 г. 473

8.1.        Съответствие между старите и нови образци. 473

8.2.        Описание на полетата от новите образци. 476

8.3.        Списък на европейските програми. 492

 


 

1. Въведение

1.1.  Цел на документа

Настоящото ръководство представлява указание за употреба за потребители на възложителите във връзка с възлагането на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Изложението е допълнено с примери и снимки на цял екран или части от него, на които се демонстрира описаната функционалност. Данните, визуализирани на тези екрани, са примерни/тестови и могат да бъдат използвани само за референция при работа със системата.

1.2.  Термини и съкращения

Термин/съкращение

Описание

ЦАИС ЕОП

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

ОП

Обществена поръчка

РОП

Регистър на обществените поръчки

ЕИК

Единен идентификационен код по Закона за регистър БУЛСТАТ и/или по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ЕС

Европейски съюз

КЕП

Квалифициран електронен подпис

ДУУ

Доставчик на удостоверителни услуги

Контекст

Дефинира конкретната работна среда на потребителя към дадения момент

Секция

Обособена час от ЦАИС ЕОП, свързана с конкретна функционалност

Потребител

Потребител е администратор или служител в организация-възложител, която има регистрация в ЦАИС ЕОП

Администратор на организация

Потребител, притежаващ права да променя профила на организацията, да добавя и управлява служителите на организацията. Администраторът има възможност да създава и участва в ОП като служител на организацията

Служител на организация

Потребител, който има възможност да създава и участва в ОП от името на организацията, но притежава ограничени права в управлението на нейния профил. Като служител може да бъде включено и лице, което не е в служебни или трудовоправни отношения с организацията, напр. външен експерт, член на оценителната комисия и др.

Възложител

Организация, която създава ОП в системата – публичен възложител, секторен възложител или възложител за конкретен случай съгласно чл. 5 и 6 от ЗОП

Оценителна комисия/Жури

Група от потребители на организацията, назначени по чл. 103 от ЗОП от възложителя, съответно по чл. 87 от ППЗОП при конкурс за проект 

Кандидат/Участник

Стопански субект – юридическо или физическо лице или тяхно обединение по чл. 10 от ЗОП, подал заявление за участие/оферта в ОП

ДСП

Динамична Система За Покупки

КС

Квалификационна Системата

РС

Рамково Споразумение

ВКИ

Вътрешен Конкурентен Избор

1.3.  Основни понятия в ЦАИС ЕОП

1.3.1. Менюта

1.3.1.1.  Основно меню

Основното меню се намира в лявата част на екрана и служи като главен инструмент за навигация както между отделните секции в системата, така и между отделните инструменти в ОП.

  

1.3.1.1.1. Елемент от основното меню

 

При кликване върху елемент от основното меню, потребителят се препраща към конкретна страница или секция в системата. В зависимост от правата на достъп на даден потребител или от вида и/или етапа на процедурата елементите могат да бъдат видими или скрити. В зависимост от контекста на работната среда на потребителя, избрания процес или настройките, елементите на основното меню се променят.

1.3.1.1.2. Контекст „Организация“

·        „Начало“ – Достъп до последните 5 процедури като възложител, а когато организацията има качеството и на участник – и последните 5 процедури като участник

·        „Поръчки и договори“ – Достъп до страницата с всички поръчки и договори, свързани с конкретния потребител

·        „Служители“ – Достъп до списъка със служителите в настоящата организация

·        „Библиотека“ – Достъп до библиотека с шаблони

·        „Профил на организацията“ – Достъп до детайли и документи, свързани с конкретната организация

1.3.1.1.3. Контекст „Поръчка“

 

·        „Преглед“ – Достъп до основни детайли на поръчката и препоръчани действия

·        „График“ – Предоставя възможност за управление на датите и периодите в ОП: начална и крайна дати и време за представяне на заявления за участие/оферти, дата и време на отваряне на хранилището с оферти и др.

·        „Екип на възложителя“ – Секцията за управление на членовете от екипа на възложителя

·        „Съобщения“ – Управление на комуникацията между екипа на възложителя и кандидатите/участниците, както и вътрешната комуникация в екипа на възложителя

·        „Обявления и решения“ – Секция, управляваща публикуването на поръчката в РОП и работата с образци на решения и обявления.

·        „Параметри“ – Секция за управление на основни настройки и параметри на процедурата

В случай че ОП съдържа обособени позиции, горепосочените секции са видими за всяка една обособена позиция. Поръчките с дефинирани обособени позиции притежават допълнителни елементи в основното меню:

·        „Обособени позиции“ – Предоставя възможност за управление на обособените позиции в ОП

·        „Стопански субекти“ – Предоставя възможност за управление на кандидатите/участниците в ОП

1.3.1.1.4. Контекст „Етап от процедура“

 

·        „Изисквания“ – Секция, в която възложителят дефинира изискванията към участниците като въпроси или продуктови каталози

·        „Участници“ – Предоставя възможност за управление на кандидатите/участниците в процедурата

·        „Оферти“ – Предоставя възможност за достъп на възложителя до хранилището със заявления/оферти

·        „Оценка на заявленията/офертите“ – Секция за работа на оценителната комисия

·        „Избор на изпълнител“ – Секция за избор на изпълнител и приключване на процедурата

В случай че в процедурата са дефинирани повече от един етапи на провеждане, отделните етапи са видими за потребителя, а горепосочените елементи са видими за всеки един етап.

1.3.1.2.  Потребителско меню

Потребителското меню е достъпно при кликване от потребителя върху горната дясна част на екрана.

 

1.3.1.3.  Активно меню

Съдържа набор от действия, които могат да се приложат към съответния обект в системата. Активира се при кликване на съответния бутон на активно меню (т. 1.1.1.2.)

 

1.3.1.4.  Елементи за навигация

1.3.1.4.1. Избор на организация

Изборът на организация се достъпва чрез кликване от потребителя върху името на настоящата организация в горната дясна част на потребителския интерфейс, непосредствено до потребителското меню.

В случай че потребителят е свързан с повече от една организации, системата предоставя на потребителя списък със свързаните с него организации.

1.3.1.4.2. Лента на контекстуална навигация

Стандартен изглед

Изглед в процедура с дефинирани обособени позиции

1.3.1.4.3. Избор на обособени позиции

Изборът на обособени позиции се достъпва в лентата за контекстуална навигация и е видим само в поръчки с дефинирани обособени позиции.

 

1.3.2. Карти

1.3.2.1.  Информационна карта (карта)

Информационните карти представляват основен компонент в интерфейса на системата, като съдържат в себе си бутони, списъци, селектори или други информационни карти.

1.3.2.2.  Заглавна карта

Заглавната карта се намира винаги в горната част на страницата и съдържа заглавието на страницата, а в зависимост от конкретната секция може да съдържа навигационен път и допълнителни бутони.

1.3.2.3.  Карта за видимост на изискванията

Картата е видима за потребителите от организацията на възложителя в контекста на етапа на дадена процедура и показва статуса на видимост на изискванията от стопанските субекти към дадения момент. Намира се в горната дясна част непосредствено до заглавната карта.

·        Изискванията са видими за стопанските субекти

·        Изискванията не са видими за стопанските субекти

1.3.2.4.  Модална карта (модален прозорец)

Модалната карта представлява информационна карта, която при показването си блокира достъпа до основното работно пространство и изисква конкретно действие от потребителя.

1.3.3. Ленти

1.3.3.1.  Информационна лента за действие

1.3.3.2.  Информационна лента за предупреждение

1.3.3.3.  Лента за известие

Показва се в горната част на интерфейса на ЦАИС ЕОП и информира потребителя за конкретно извършено действие или резултат от действие в системата.

1.3.4. Бутони

1.3.4.1.  Основен бутон

Основните бутоните присъстват в различни секции в системата, като притежават отличителен дизайн спрямо останалите компоненти:

1.3.4.2.  Второстепенен бутон

Представлява текст (обикновено подчертан) с връзка към конкретна секция или действие.

1.3.4.3.  Бутон на активно меню

Отваря активно меню към съответния обект в интерфейса.

·        Като бутон в карта

·        Като бутон към елемент в списък

1.3.4.4.  Бутон за редакция

Бутоните за редакция се намират веднага след името или заглавието на даден компонент в системата. При кликване върху тях потребителят получава възможност да редактира конкретния елемент.

1.3.4.5.  Бутон за промяна на изглед

Променя изглед на списък от списъчен към икони и обратно.

1.3.4.6.  Бутон за затваряне на модален прозорец

1.3.4.7.  Бутон за достъпване на настройки

Бутонът за достъпване на настройки на елемент от системата е означен със стилизирано зъбно колело. След кликване върху него системата отваря страница или информационна карта, даваща възможност за конфигуриране на настройки към съответния елемент.

1.3.4.8.  Бутон за динамично добавяне на елемент

1.3.5. Полета за въвеждане на информация и избор

1.3.5.1.  Текстово поле за попълване

Текстовото поле позволява попълване на стандартен текст без възможност за форматирането му.

1.3.5.2.  Текстов редактор с инструменти (rich text editor)

Текстовият редактор с инструменти позволява попълване на текст и форматирането му, организиране на елементите в списък, създаване на връзки, както и добавяне на заместващ текст (ако е приложимо).

1.3.5.3.  Избор на дата и час

Изборът на дата и час представлява модален прозорец, чрез който потребителят въвежда дата и час, както и допълнителна информация за конкретните дата и време (час, минути) или период.

 

 

1.3.5.4.  Падащо меню

1.3.5.5.  Бутон за избор

·        Положение „Избран“

·        Положение „Не е избран“

1.3.5.6.  Радио бутон

Радио бутонът предоставя възможност за избор на една от няколко опции

 

1.3.5.7.  Задължително поле

1.3.5.8.  Неактивни полета

Неактивните полета са видими, но забранени за въвеждане или избор по подразбиране.

1.3.6. Списъци

1.3.6.1.  Стандартен списък

1.4.  Системни грешки

В случай на грешка при работа, системата показва съобщение със системната грешка, състоящо се от код на грешката и HTTP статус код:

·        Код на грешката следва формат xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, където “x” е цифра или латинска буква. В случай на грешка, потребителят трябва да изпрати кода на грешката към администраторите на системата.

·        Http статус кодът се поява като число в долния ляв ъгъл на съобщението за грешка.

 

Списък със HTTP кодове:

4xx – Грешка при потребителя

·        400 Bad Request - Поради лош синтаксис заявката не може да бъде разбрана от сървъра. Клиентът трябва да повтори заявката само след модифицирането й.

·        401 Unauthorized - За достъп до ресурсите се изисква идентификация. Съобщението означава, че нямате разрешение за достъп до заявената информация. Обърнете се към системния администратор, ако смятате, че достъпът ви до ресурсите трябва да бъде разрешен.

·        403 Forbidden - Забранен достъп. Сървърът разбира заявката, но отказва да я изпълни.

·        404 Not Found - Сървърът не може да намери търсения ресурс. Възможна причина за това е сгрешен URL адрес или че ресурсът не съществува. Ако грешката се повтаря е препоръчително да се обърнете към системния администратор.

·        405 Method Not Allowed - Не е разрешен методът, чрез който е извършена заявката за достъп до ресурса.

·        406 Not Acceptable - Неприемлива заявка.

·        407 Proxy Authentication Required - Нужно е да се идентифицирате през прокси сървър, за да получите заявения ресурс.

·        408 Request Time-Out - Времето за изпълнение на заявката е изтекло.

·        409 Conflict - Съществува вътрешно противоречие, поради което не може да се получи достъп до заявения ресурс.

·        410 Gone - Заявеният ресурс не е наличен на сървъра и няма препратка към евентуално негово ново местоположение.

·        413 Request Entity Too Large - Заявката е твърде дълга.

·        414 Request-URL Too Large - URL на заявката е твърде дълго.

·        415 Unsupported Media Type - Сървърът не поддържа типа на заявения ресурс.

5xx – Грешки на сървъра

·        500 Server Error - Сървърът е неспособен да изпълни заявката поради вътрешна сървърна грешка. Трябва да опитате по-късно или да се обърнете към системния администратор.

·        501 Not Implemented - Заявката изисква функция, която не е инсталирана на сървъра.

·        502 Bad Gateway - Работейки като гейтуей или прокси, сървърът получава невалиден отговор от сървъра-източник, който трябва да изпълни заявката.

·        503 Out of Resources / Service Unavailable - Заявката временно не може да бъде изпълнена, най-вероятно поради изчерпани ресурси.

·        504 Gateway Time-Out - Невъзможна връзката с първоизточника (отсрещния сървър). Заявеният ресурс не е достъпен, вероятно поради лоша връзка или проблеми, свързани с уеб страницата.

·        505 HTTP Version not supported - Заявката използва неподдържана версия на HTTP.

1.5.  Изисквания към работните станции

1.5.1. Минимални изисквания

Операционни системи:

·        Windows 7

·        Apple OSX 10

·        Linux (32/64 bit)

Браузъри:

·        Microsoft IE мин. v11

·        Microsoft Edge

·        Google Chrome v65

·        Mozilla Firefox v60

·        Opera v53

Забележка: Десктоп версията ЦАИС ЕОП може да бъде достъпена през повечето мобилни браузъри, чрез избор на опция за отваряне на системата като десктоп версия в съответния браузър.

Важно: Потребителите на Apple OSX 10 не могат да достъпят ЦАИС ЕОП от браузър Apple Safari, поради липса на поддръжка от производителя. Препоръчва се ползването на браузъри Chrome или Firefox за Apple OSX 10.

Важно: Времето и датата на работните станции на потребителите трябва да са настроени спрямо точното време и дата в конкретната часова зона. В обратен случай, потребителят би изпитал проблеми при вход или при работа с функционалности в системата.

Допълнителна инсталация:

·        Java 8

·        Коректно инсталиран КЕП на работния компютър (специфично за всеки ДУУ, тип устройство и др.)

1.5.2. Препоръчителни изисквания

Операционни системи:

·        Windows 8 или по-нова (32/64 bit)

·        Apple OSX 10.13 или по-нова (64 bit)

·        Linux (32/64 bit)

Браузъри:

·        Microsoft IE – последните две основни версии

·        Microsoft Edge – последните две основни версии

·        Google Chrome – последните две основни версии

·        Mozilla Firefox - последните две основни версии

·        Opera – последните две основни версии

Допълнителна инсталация:

·        Java 8+

·        Коректно инсталиран КЕП на работния компютър (специфично за всеки ДУУ, тип устройство и др.)

Важно: Препоръчва се обновяване на браузърите и Java до последните версии, препоръчвани от производителите за съответните операционни системи.

Работата с компонента за подписване от потребители с Linux и OSX операционни системи изисква използване на Oracle Java. Инсталация на Java, както и проверка за инсталираната версия се извършва на следния адрес: https://www.java.com/en/download/ 

При наличие на по-стара версия на Java върху Windows 8.1+ е възможно компонентът за подписване да не се стартира автоматично, след избор на опция за стартиране в браузъра. В този случай е необходимо файлът stampitls.jnlp да бъде съхранен локално и стартиран с двоен клик от потребителя.

2.    КЕП

2.1.  Основни понятия

Квалифицираният електронен подпис е електронният еквивалент на личния подпис. Използва се за удостоверяване на самоличността. Сертификатът съдържа името/наименованието на титуляря, името на автора и наименованието на издаващата организация, периода на валидност на сертификата и други данни.

Не всички действия в ЦАИС ЕОП изискват прилагането на електронен подпис, но за пълноценна работа със системата е необходимо към профила на потребителя да бъде прикачен валиден КЕП, издаден от лицензиран ДУУ. Списъкът на ДУУ е наличен на сайта на КРС ( връзка ).

2.2.  Прилагане на КЕП в ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП изисква прилагането на КЕП при извършване на следните действия:

·        Регистрация на потребител

·        Добавяне на КЕП към потребителски профил

·        Добавяне на КЕП към профил на служител

·        Подписване на решенията на възложител, на ЕЕДОП и други декларации и документи от кандидатите и участниците, на протоколите и докладите на оценителната комисия

·        Подписване и подаване на заявление за участие/оферта

·        Оттегляне на оферта

·        Удостоверяване на време при извършване на различни действия в системата

2.3.  Основни проблеми и затруднения на крайни потребители на ЦАИС ЕОП

Най-често срещаните проблеми и затруднения на крайни потребители (възложители, стопански субекти и физически лица) във връзка с използването на КЕП в ЦАИС ЕОП са свързани с:

2.3.1.Регистрация в ЦАИС ЕОП:

     2.3.1.1. Посредством национални доставчици;

     2.3.1.2. Посредством чуждестранни доставчици;

2.3.2. Вход в Системата;

2.3.3. Подписване на документи в ЦАИС ЕОП.

Насоки и действия за по-бързо и лесно разрешаване на трудността от страна на крайните потребители са представени по-долу в документа.

2.3.1. Регистрация в ЦАИС ЕОП

Процесът по регистрация в ЦАИС ЕОП е наличен, както на продукционна среда (https://eop.bg), така и на тестова среда (https://app-test.eop.bg), и е достъпен за следните типове потребители:

•              Възложители (юридически лица);

•              Стопански субекти (юридически лица);

•              Физически лица;

Всеки потребител се идентифицира (регистрира) посредством КЕП. В зависимост от местонахождението на потребителите подписите могат да бъдат:

•              Национални – издадени от регистрирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) в Република България: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG;

•              Чуждестранни - издадени от регистрирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ), одобрени от ЕС: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

При регистрация на потребител, притежаващ национален електронен подпис се извършва автоматизирана проверка по ЕИК/БУЛСТАТ чрез първичния регистър на данните (Търговски регистър/Регистър „БУЛСТАТ“). При наличие на информация в първичния регистър данните за регистрацията в ЦАИС ЕОП се извличат от регистъра и попълват автоматично в регистрационната форма на ЦАИС. При липса на информация в първичния регистър, както и за потребителите, притежаващи чуждестранни електронни подписи данните се извличат автоматизирано от КЕП-а.

В зависимост от произхода на КЕП (национален или чуждестранен) се срещат различни трудности от страна на потребителите, по които се предприемат различни действия описани в следващите точки.

2.3.1.1.  Посредством национални доставчици

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми с регистрацията в Системата, свързани с използването на национален квалифициран електронен подпис (КЕП):е

Стъпка 1: Потребителят в Системата (възложител, стопански субект или физическо лице) следва да се увери, че е изпълнил коректно следните действия:

-         Приложен подпис към работния компютър;

-         Инсталиран подпис към работния компютър;

-         Подписът не е облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП).

Важно: Регистрацията за потребителите, чиито подписи са ОКЕП (облачен квалифициран електронен подпис) не могат да бъдат осъществени, понеже ЦАИС ЕОП не поддържа този вид сертификати.

Стъпка 2: Ако подписът не е инсталиран на работния компютър, потребителят първо следва да инсталира подписа спрямо инструкцията на ДУУ, от който е издаден и след това да опита да се регистрира отново в Системата.

Стъпка 3: Ако подписът е инсталиран и приложен на компютъра, потребителят следва да се увери, че в приложения електронен сертификат фигурират име и ЕИК/Булстат на организацията, както и име и ЕГН за физическото лице. Ако регистрацията в Системата се извършва като физическо лице, то тогава в КЕП трябва да фигурира освен името на лицето и ЕГН.

Важно: Регистрация в системата като Възложител или Стопански субект се осъществява чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), в който фигурират ЕИК/Булстат и име на организацията, както и данни на физическото лице.

Стъпка 4: Ако се установи, че в квалифицирания електронен подпис липсва ЕИК/Булстат или име на организацията, както и име и ЕГН на физическото лице, потребителят следва да се свърже с доставчика на удостоверителни услуги (ДУУ).

Стъпка 5: Ако в подписа фигурират всички задължителни компоненти, необходими за регистрация в ЦАИС ЕОП, потребителят може да направи проверка на КЕП на адрес: https://id.eop.bg.

Стъпка 6: При наличие на проблем по време на проверката на https://id.eop.bg могат да възникнат различни грешки:

·        certificate_not_provided – сертификатът не е подаден;

·        certificate_invalid – сертификатът е нeвалиден;

·        certificate_expired – сертификатът е с изтекъл срок на валидност;

·        missing_natural_person - в сертификата липсват данни на  физическото лице;

·        certificate_unknown - издателят на сертификата не е от списъка с ДУУ;

·        unsupported_root_by_app - издателят на сертификата не е удостоверен от приложението;

·        invalid_selfsigned - невалиден self-signed (аналогично на горното, но проверките са други);

·        invalid_signature – невалиден сертификат;

·        revoked_certificate_ocsp - анулиран след ОЦСП проверка;

·        revoked_certificate_crl - анулиран след проверка в CRL;

·        missing_cps_policy - липсваща политика, която приложението изисква;

·        missing_qc_statement - липсващ QC statement, което приложението изисква;

·        certificate_selfsigned - приложението не поддържа self-signed сертификати;

·        certificate_problem - извежда се в случай, че проблемът не е от горепосочените.

 

Стъпка 7: В зависимост от грешката или при друг проблем, свързан с регистрация с квалифицирания електронен подпис в Системата, потребителят може да се обърне към Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

2.3.1.2.  Посредством чуждестранни доставчици

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми с регистрацията в Системата, свързани с използването на КЕП, издаден от чуждестранен ДУУ:

Стъпка 1: При регистрация в Системата посредством електронен подпис, издаден от чуждестранен ДУУ, потребителят трябва да се увери, че подписът е издаден от лицензиран ДУУ в ЕС и не е облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП). Списъкът на ДУУ е наличен на сайта на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) или на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

Важно: Регистрация чрез ОКЕП не може да се извърши, тъй като ЦАИС ЕОП не поддържа този вид сертификати.

Стъпка 2: Ако подписът не е издаден от лицензиран ДУУ, потребителят следва да си извади такъв, след което да се опита да се регистрира отново.

Стъпка 3: Ако подписът е издаден от лицензиран чуждестранен доставчик на услуги и не е ОКЕП, но все още има проблем, то тогава потребителят следва да достъпи https://id.eop.bg и в зависимост от съобщението, което се визуализира да се обърне към Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

2.3.2. Вход в Системата

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми, свързани с вход с КЕП в Системата:

Стъпка 1: Потребителят на Системата (възложител, стопански субект или физическо лице) следва да се увери, че е изпълнил коректно следните действия:

-         Приложен подпис към работния компютър;

-         Инсталиран подпис към работния компютър.

Стъпка 2: Ако подписът е приложен и инсталиран на работния компютър, потребителят следва да направи проверка за валидността на КЕП.

Стъпка 3: Ако подписът е с изтекла валидност потребителят трябва:

-         Да се обърне към доставчика на удостоверителната верига (ДУУ) и след подновяване на сертификата да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от потребителския си профил, след което да прикачи вече подновения КЕП. След извършване на тези действия потребителят успешно ще може да достъпи Системата посредством опцията „Вход с КЕП“;

-         Ако потребителят вече е подновил своя сертификат, но не е отразил промяната в ЦАИС ЕОП, е необходимо да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от потребителския си профил, след което да прикачи вече подновения КЕП. След извършване на тези действия потребителят успешно ще може да достъпи Системата посредством опцията „Вход с КЕП“;

Стъпка 4: При друг проблем, свързан с вход с КЕП в Системата, потребителят може да се обърне към Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

2.3.3. Подписване на документи в ЦАИС ЕОП

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми, възникнали при подписване на документи в ЦАИС ЕОП.

2.3.3.1.  Подписът е с изтекла валидност

Стъпка 1: Потребителят на Системата (възложител, стопански субект или физическо лице) следва да се увери, че е изпълнил коректно следните действия:

-         Приложен подпис към работния компютър;

-         Инсталиран подпис към работния компютър.

Стъпка 2: Ако подписът е приложен и инсталиран на работния компютър, потребителят следва да направи проверка за валидността на КЕП.

Стъпка 3: Ако подписът е с изтекла валидност потребителят трябва:

-         Ако не е подновявал своя сертификат е необходимо да се обърне към ДУУ и след подновяване на сертификата е необходимо да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от служебния си профил, след което да прикачи вече подновения. След извършване на тези действия потребителят ще може да подпише съответния документ в ЦАИС ЕОП;

-         Ако вече е подновил своя сертификат е необходимо да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от служебния си профил, след което да прикачи вече подновения. След извършване на тези действия потребителят ще може да подпише съответния документ в ЦАИС ЕОП.

2.3.3.2.  Съобщения в ЦАИС ЕОП при проблем с подписването на документи

При проблем с подписването на документи в ЦАИС ЕОП могат да възникнат следните грешки:

2.3.3.2.1. Грешка при подписване с КЕП, различен от приложения в ЦАИС ЕОП /визуализира се, когато потребителят е регистриран като „Физическо лице (без ЕИК/Булстат) и не е служител в организация/

Ако потребителят се опита да подпише документ в Системата с КЕП, различен от приложения се визуализира следното съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприемат следните стъпки:

Стъпка 1: Потребителят следва да провери дали подписът, приложен на компютъра съответства на този, който е приложен в Системата;

Стъпка 2: Ако двата подписа са различни, потребителят следва да приложи на работния си компютър този КЕП, който е приложен в потребителския профил в Системата и да се опита да подпише отново документа;

Стъпка 3: Ако потребителят е подменял подписа при ДУУ, следва да приложи новия КЕП в потребителския профил в ЦАИС ЕОП и да се опита отново да подпише документа.

2.3.3.2.2. Грешка при подписване, когато приложеният КЕП на работния компютър е различен от този, който е приложен в служебния профил

Ако потребителят се опита да подпише документ в ЦАИС ЕОП и има разминаване в приложения КЕП на работния компютър и този в служебния профил, на екрана се визуализира следно съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприеме следната стъпка:

Стъпка 1: Потребителят следва да приложи на работния компютър подписа, съответстващ на този в служебния профил. След извършване на действието да се опита отново да подпише документа.

2.3.3.2.3. Грешка при подписване, когато в служебния профил липсва приложен подпис

Ако потребителят се опита да подпише документ в ЦАИС ЕОП и в служебния профил липсва приложен подпис, на екрана на работния компютър се визуализира следното съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприеме следната стъпка:

Стъпка 1: Необходимо е потребителят да достъпи меню служители и от профила на служителя да приложи КЕП, след което да се опита да подпише документа отново.

2.3.3.2.4.               Грешка при подписване, когато не е стартирана компонента за подписване

 

Ако потребителят се опита да подпише документ в ЦАИС ЕОП и стартира процеса на подписване посредством бутон „Подпиши“, но не е стартирал компонентата за подписване на екрана се визуализира следното съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприемат следните стъпки:

Стъпка 1: Крайният потребител следва да инсталира JAVA 7 или по-актуална версия, което е споменато в раздел „Минимални изисквания към всяка работна станция“ на ръководството. След успешна инсталация на Java, потребителят следва да стартира отново процеса на подписване, да запази файл stampitlsfile.jnlp, след което да го стартира. След стартиране на компонентата за подписване, потребителят следва да избере подписа, да въведе PIN код и да подпише успешно документа.

Забележка: Работата с компонента за подписване от потребители с Linux и OSX операционни системи изисква използване на Oracle Java.

 

Процесът на стартиране на компонентата за подписване протича по следния начин:

 

-         Избира се бутон „Подпиши“:

 

 

-         След избор на бутон „Подпиши“ се стартира процесът на подписване и потребителят трябва да запази файл stampitlsfile.jnlp

 

 

-         След като е запазил файл stampitlsfile.jnlp, потребителят трябва да го стартира

 

-         Стартирането на файл stampitlsfile.jnlp се осъществява посредством отваряне на файла с Java. Ако компютърът не разпознае с коя програма да отвори файла, потребителят следва да кликне с десен бутон на мишката върху файла, да избере Open with/Отвори с (в зависимост от езика на операционната система) и да избере Java ™ Web Start Launcher. Ако програмата не е зададена по подразбиране е необходимо да се зададе „ръчно“ отварянето с Java като се избере Look for another apps on this PC и след това се достъпи папка C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_251\bin и се избере файл javaws.

-         След като компонентата се стартира се визуализира следния прозорец и потребителят следва да избере Run:

 

 

-         След стартиране на компонентата е необходимо потребителят да избере сертификата, с който ще подписва документа в ЦАИС ЕОП

 

 

-         След избор на сертификат е необходимо да се въведе PIN код на подписа

 

 

-         След въвеждане на PIN кода документа се подписва успешно в ЦАИС ЕОП.

 

Важно: С цел по-бързо разрешаване на проблема е препоръчително крайният потребител на Системата да извършва описаните действия в инструкцията като е достъпил ЦАИС ЕОП през Google Chrome.

Важно: С цел по-бързо разрешаване на проблема е препоръчително за действията в гореизложената инструкция, касаещи стартиране на компонентата за подписване, крайният потребител да изключи временно антивирусната защита в реално време (антивирусната програма).

 

3.    Регистрация и вход

3.1.  Достъп до системата

ЦАИС ЕОП може да се достъпи чрез всеки модерен браузър на адрес http://www.eop.bg. За регистрацията на възложител в системата е необходим валиден КЕП, в който титуляр е организацията – възложител.

3.2.  Регистрация в системата

Процесът по регистрация започва чрез кликване върху бутон „Регистрация“ в началната страница.

 

Системата отваря нова страница с избор на типа регистрация, съдържаща информационна карта със заглавие „Създаване на профил в ЦАИС ЕОП“. ЦАИС ЕОП предоставя на потребителите възможност за регистрация като възложител, стопански субект с ЕИК (включително стопански субект – физическо лице с ЕИК) или физическо лице с ЕГН.

·        За регистриране на профил на възложител е необходимо да се избере видът на възлагащия орган от падащо меню „Вид на възлагащия орган“.

След това трябва да се кликне върху бутон „ПРИЛОЖЕТЕ ЕЛ. ПОДПИС (КЕП)“

При успешно прилагане на професионален КЕП системата прехвърля потребителя към страница, съдържаща информационна карта, в която да попълни своите лични данни, както и тези на организацията, която се регистрира като възложител или като стопански субект. След като попълни всички данни, потребителят следва да кликне върху бутон „Регистрация в системата“. При успешна регистрация системата известява потребителя чрез показване на модална карта и изпраща имейл за потвърждаване на регистрацията.

Забележка: ЦАИС ЕОП разчита и попълва автоматично данни от приложения КЕП.

Информационна карта за попълване на данни при регистрация като възложител или стопански субект

 

 

Паролата за вход трябва да отговаря на следните условия:

·        Да съдържа поне 8 символа

·        Да съдържа поне една главна буква

·        Да съдържа поне един специален символ или цифра

Процесът на регистрация завършва след като потребителят натисне бутон „Активиране на профила“ в изпратения от системата имейл или копира в браузър посочения линк с потвърждение.

 

При успешно завършена регистрация системата препраща потребителя към страницата, потвърждаваща успешната регистрация и даваща възможност за вход в системата. В случай че срокът за потвърждаване на имейла е изтекъл, системата препраща потребителя към страница, съдържаща съобщение за изтекъл срок за потвърждаване.

 

Забележка: Партидата на новорегистрираната организация на възложител (различно от профилът на потребителя, който я регистрира)  ще получи пълната функционалност при активиране на партидата от страна на АОП. Преди активирането организацията:

·        няма да разполага с партиден номер

·        няма да може да публикува поръчки

·        ще може да се добавят служители и да им се задават права и роли

·        да се създават работни пространства и да се подготвят бъдещи поръчки (без публикуване)

3.3.  Вход в системата

Потребителите достъпват ЦАИС ЕОП чрез въвеждане на потребителско име и парола в началния екран на системата, след което натискат бутон „Вход“.

3.4.  Възстановяване на парола

Потребител може да възстанови своята парола чрез натискане на бутон „Забравена парола?“, който се намира в началната страница под картата за вход в системата.

Стъпка 1: При натискане на бутона системата препраща потребителя към екран за въвеждане на потребителското му име. При натискане на бутон „Промени парола“ системата верифицира потребителското име и изпраща имейл за възстановяване на парола на имейл адреса на потребителя, като информира потребителя за извършеното действие.

Стъпка 2: При получаване на имейла за възстановяване на парола потребителят трябва да натисне бутон „Възстанови парола“ или да копира линка от имейла в браузър, след което системата го препраща към интерфейса за въвеждане на нова парола.

Стъпка 3: Потребителят въвежда нова парола и потвърждение на новата парола. При успешна промяна на паролата потребителят получава нотификация от системата.

 

3.5.  Изход от системата

Потребителят може да излезе от системата чрез кликване върху опцията „Изход“ в потребителското меню. При затваряне на браузъра или на раздел в браузъра от страна на потребителя сесията на потребителя изтича след определения в системата период и е необходим нов вход в ЦАИС ЕОП.

3.6.  Създаване на организация

Потребителите могат да регистрират организации както при стандартна регистрация в системата, така и при вече създадена регистрация от секция „Моите организации“ в потребителския профил.

Процесът по създаване на нова организация се активира чрез кликване върху бутон „СЪЗДАЙ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ“. Създаването на нова организация изисква друг/нов КЕП (издаден на съответната организация) и следва логиката на регистрация в системата като възложител или стопански субект.

3.7.  Присъединяване към организация

Администраторите на приложението на организации могат да изпращат покани за присъединяване на потребители към своята организация. След изпращането на покана, поканеният потребител получава имейл с връзка, върху която трябва да кликне или зареди в браузър.

 

След кликване върху линка в имейла или зареждането му в браузър от поканения потребител системата го препраща към страницата за вход. В случай че потребителят е регистриран, той трябва да въведе потребителско име и парола, след което организацията, която изпраща поканата за присъединяване, ще бъде добавена към списъка с организации в потребителския му профил.

Важно: Валидността на поканата за присъединяване към организация е 30 дни

Важно: В случай, че потребител изпраща покана за присъединяване и поканения служител приема изпратената покана от една и съща работна станция, потребителят, който изпраща поканата следва да излезе от потребителския си профил чрез избор на опцията „Изход“.

Важно: В случай, че данните на вход в системата на потребител, който изпраща поканата за присъединяване, са запазени на работната му станция, приемането на поканата от поканения служител от същата работна станция няма да бъде успешно. Системата показва съобщение „Вече сте служител на тази организация“.

4.    Секция „Потребителски профил“

Потребителят може да достъпи профила през потребителското меню.

Потребителският профил съдържа информация за потребителя, организирана в отделни информационни карти – „Име и предпочитания“, „Вход и сигурност“, „Имейл и телефон за контакт“ и „Адрес за контакт“.

При натискане на бутон “Моите организации” системата препраща потребителя в секция „Моите организации“. Секцията съдържа списък с всички организации, присъединили конкретния потребител като служител.

При избор на организация от списъка системата прехвърля потребителя в контекста на избраната организация или към контекста на потребителя като физическо лице, когато е приложимо.

4.1.  Промяна на лични данни

Потребител може да промени своите лични данни и данни за контакт чрез кликване на бутон „Редакция“ в съответните информационни карти.

 

4.2.  Добавяне на КЕП към потребителския профил

Потребител може да добави КЕП към своя потребителски профил чрез кликване върху бутон „Регистрирай електронен подпис“. Кликването върху бутона стартира предварително инсталирания софтуер, предоставен от доставчика на КЕП. Възможно е софтуерът да изисква въвеждане на PIN код. След успешното въвеждане ЦАИС ЕОП създава запис за съответния КЕП към профила на потребителя.

Запазването на КЕП завършва чрез кликване върху бутон „Запази“. При кликване върху записа на КЕП системата показва информационна карта с основни детайли за конкретния КЕП.

Важно: При подновяване на КЕП потребителят следва да избере „Редакция“, да премахне регистрирания в системата КЕП, след което да натисне бутона „Запази“. Отново избира „Редакция“ и регистрира валиден КЕП. Потребителят трябва да извърши същите действия и в профилите си като служител в организация.

4.3.  Промяна на парола

Потребителят може да промени паролата си чрез натискане на бутон „Редакция“ в информационна карта „Вход и Сигурност“, като първо попълни задължителното поле „Текуща парола“, след това, последователно, полета „Нова парола“ и „Потвърдете новата парола“ и накрая натисне бутон „Запази“.

4.4.  Промяна на потребителско име

Потребителят може да промени потребителското си име чрез натискане на бутон „Редакция“ в информационна карта „Вход и сигурност“. След това потребителят трябва да попълни новото си потребителско име в поле „Потребителско име“, да потвърди текущата си парола в поле „Текуща парола“ и да запази промените чрез натискане на бутон „Запази“.

5.    Основни секции в организацията

5.1.  Секция Начало“

Секция „Начало“ се достъпва чрез елемент от основното меню в контекста на организация. Секцията съдържа информация за последните 5 процедури, по които организацията е извършвала действия като възложител, а когато е приложимо - и последните 5 процедури като участник.

Чрез натискане на бутон „Създай“ оторизиран потребител на възложителя има възможност да създаде нова поръчка (процесът е подробно описан в т. 5.2.2на настоящия документ).

5.2.  Секция Поръчки и договори“

5.2.1. Организацията на съдържанието в секция „Поръчки и договори“

Секция „Поръчки и договори“ съдържа списък с всички поръчки и договори в рамките на организацията и притежава следната дървовидна структура:

·        Секция „Поръчки и договори

·        Секция „Поръчки“

§  Секция „Поръчки като възложител“

§  Секция „Поръчки като участник“

·        Секция „Договори“

§  Секция „Договори като възложител“

§  Секция „Договори като изпълнител“

Важно: Видимостта на съдържанието в секция „Поръчки“ се управлява от правата зададени на конкретен потребител на ниво организация, докато в секция „Договори“ потребителят има достъп до договори, за които му е зададено съответното право на ниво поръчка. Публичното съдържание на всички публикувани договори, свързани с дадена организация се визуализират автоматично и са видимите за всички служители на организацията в секция „Договори“

5.2.2. Създаване на обществена  поръчка

Стъпка 1: Нова поръчка се създава чрез натискането на бутон „Създай“ в списък „Поръчки като възложител“, след което се избира опция „Нова поръчка/обявление“ от активното меню.

Стъпка 2: Системата отваря модален прозорец „Изберете вид процедура/обявление“. Преди създаването на нова поръчка потребителят от организацията на възложителя трябва да избере желаната процедура от изброените в списъка, която служи като образец за определяне на основните параметри на поръчката, след което да натисне бутон „Създай“. При натискане на бутон „Създай“ системата прехвърля потребителя в секция „Параметри“ на новосъздадената поръчка.

5.2.3. Управление на обществена поръчка

5.2.3.1.  Преглед на ОП

В секция „Преглед“ могат да се достъпят основни детайли и информация по поръчката:

·        Списък с препоръчани действия, които са необходими за подготовка и обявяване на ОП

·        Списък с вече извършени действия по ОП

·        Последните 5 съобщения по дадената поръчка.

5.2.3.1.1. Карта с препоръчани действия

Картата с препоръчани действия предоставя предложения за конкретни действия на потребителя от организацията на възложителя преди стартиране на процедурата. Всяко препоръчано действие е отделено в информационна карта, съдържаща бутон с връзка към конкретната секция. Бутонът се активира при поставяне на курсора на мишката върху съответната карта.

5.2.3.1.2. Списък с извършени действия

Извършените действия по поръчката се достъпват при натискане на бутон “Извършени действия“ в картата с препоръчани действия.

5.2.3.1.3. Списък със съобщения

Карта „Съобщения“ в долната част на страницата предоставя списък с информация за последните 5 съобщения, изпратени за поръчката. При кликване върху някой от елементите на списъка системата препраща към конкретното съобщение в секция „Съобщения“.

5.2.3.2.  График на ОП

Графикът на поръчката позволява задаване и създаване на дати или периоди, пряко свързани с провеждането на процедурата. В зависимост от процеса, използван при създаването на процедурата, системата дефинира следните системни дати и периоди:

·        Подаване на заявления/оферти – дефинира начален и краен срок, в който кандидатите/участниците могат да представят заявления за участие/оферти.

·        Отваряне на заявления/оферти – дефинира датата и времето на отваряне на заявленията и техническите предложения.

·        Отваряне на ценовите предложения – дефинира датата и времето на отваряне на ценовите предложения.

Забележка: Системните дати не могат да бъдат премахнати от възложителя. Те могат само да бъдат променяни съгласно приложимите условия и ред.

 

5.2.3.2.1. Задаване на системна дата

Стъпка 1: Редактирането на системна дата и време или период може да се извърши чрез една от следните опции:

·        Чрез кликване върху бутона на активното меню за конкретната дата и време/период и избор на опция „Детайли“ от активното меню

·        Чрез кликване върху заглавието на системата дата (напр. „Подаване на заявления/оферти “)

Всеки един от подходите отваря модален прозорец „Редактиране на дата“, в който се задават конкретни параметри за дата и време или период.

 

Важно: Промяната на дата и време или период, изискващи публикуване на променено обявление, се извършва след оповестяване на промените в обявленията, поканите и документациите/описателния документ.

Стъпка 2: Прозорецът за редактиране на дата позволява задаване на следните параметри на дата и време:

·        Име

·        Тип – полето предоставя възможност за дефиниране на дата или период между две дати.

·        Видимост за стопанския субект – падащо меню, позволяващо скриване  (опция „Скрита“) или видимост (опция „Видима“) на съответната дата и време за стопанските субекти.

·        Дата – поле за избор на дата и време (наличен само за системна дата)

·        Начална дата – поле за избор на дата и време (наличен само за системен период)

·        Крайна дата – поле за избор на дата и време (наличен само за системен период)

Важно: В зависимост от настойките конкретната процедура, системата показва или не показва съобщение за пропуснат минимален интервал между две дати.

Забележка: Датите в различните етапи или фази на дадена процедура са отделени в различни информационни карти в секция „График“.

Забележка: В зависимост от настройките и типа на датата/периода някои от полетата могат да са неактивни за редакция от възложителите.

5.2.3.2.2. Добавяне на дата в графика

Стъпка 1: Нова дата или период към етап/фаза на процедурата се добавя чрез последователно кликване върху бутона на активното меню в списъка с дати и опция „Добави дата“ от активното меню.

Стъпка 2: Преди да запази дата и време или период потребителят трябва да зададе основни параметри, след което да ги запази чрез натискане на бутон „Запази“.

След като датата и времето се запазят системата ги добавя в списъка с дати към етапа/фазата на процедурата.

5.2.3.2.3. Промяна на име на етап/фаза

Името на даден етап/фаза може да се промени в секция „График“, достъпна от основното меню в контекста на ОП.

При кликване върху бутона за промяна на име в картата на етапа системата показва настоящото му име в режим редакция, което позволява промяна. При кликване върху бутона с отметка промените се запазват.

Промяната се отразява в съответния елемент за етапа/фазата, намиращ се в основното меню в контекста на ОП.

5.2.3.3.  Екип на възложителя в ОП

ЦАИС ЕОП създава по подразбиране три роли – Отговорни лица за поръчката, „Председател на оценителна комисия“, „Членове на оценителната комисия“ и „Наблюдатели“.

Важно: Правата на екипа на възложителя се редактират за цялата поръчка, а не за всяка обособена позиция. За процедури, които изискват назначаване на жури, ролите „Председател на оценителна комисия“ и „Членове на оценителната комисия“ трябва да се тълкуват от потребителите съответно като „Председател на жури“ и „Членове жури“.

5.2.3.3.1. Добавяне на роля

Потребител с роля „Отговорно лице за поръчка“ може да създава, изтрива и добавя нови роли към конкретната ОП чрез кликване върху бутон „Добавяне на роля“ в секция „Екип на възложителя“.

Системата показва модална карта, в която администратор на поръчката може да създаде нова роля, като зададе име и добави права за конкретната роля. Възможно е предоставяне на следните права при създаване на роля:

·        Има право да редактира поръчката и да подготвя изискванията – служителят има възможност да трие, добавя и управлява изискванията в поръчката

·        Има да право да управлява ролите и служителите с достъп до поръчката – служителят има право да създава и трие роли в поръчката, както и да добавя и премахва служители и права към конкретна роля. Правото дава възможност на служителя да промяна и лицето за контакт в поръчката

·        Има право да декриптира и отвори подадените заявления/оферти – служител с това право има възможност да декриптира изпратените от участниците заявления/оферти при настъпване на датата за отваряне на заявления/оферти

·        Има право да създава и публикува обявления, решения и съобщения в профила на купувача – служителят с това право има възможност да създава и публикува обявления и решения към поръчката. Служителят също има възможност да разрешава или забранява добавянето на поръчката от страна на заинтересовани лица чрез бутона „Добави в профила“ в публичното пространство на поръчката. Правото позволява на служителя да публикува съобщения в профила на купувача.

·        Има право да приключи работата на оценителната комисия за поръчката – потребителят има право да приключи работата на оценителната комисия и да прехвърли поръчката в етап избор на изпълнител

·        Има право да завърши решението за избор на изпълнител в поръчката – потребител с това право има право да създаде решение за избор на изпълнител и да финализира поръчката.

·        Има право да оценява заявленията за участие/офертите като член на оценителна комисия – служителят има право да оценява заявленията/офертите на участниците, както и да изготвя протоколи от работата на оценителната комисия.

·        Има право да изпраща съобщения в поръчката – служителят има право да създава и изпраща съобщения към екипа на възложителя или участниците в рамките на поръчката.

·        Има право да вижда офертите – служителят има възможност да достъпи съдържанието на изпратените оферти

·        Има право да вижда менюто "Оценка" – служителят има възможност да достъпи секция „Оценки в поръчката“, включително резултатите от оценяването и създадените протоколи и доклади в секцията

·        Има право да вижда менюто "Избор на изпълнител" - служителят има възможност да достъпи секция „Избор на изпълнител“, включително резултатите от оценяването и създадените протоколи и доклади в секцията

·        Има право да вижда съобщенията към поръчкатаслужителят има право да вижда всички съобщения и съобщения в профила на купувача, създадени в работното пространство на поръчката

·        Има право да вижда отворените ценови предложения – служителят има право да достъпва ценовите предложения на участниците в поръчката

Управление на договори и анекси – служители с това право имат възможност да създават, управлява и подписват договори и анекси

Достъп до договори и анекси - служители с това право имат възможност да достъпват и подписват договори и анекси, но без възможност да ги управляват

Важно: При създаване на ОП, ЦАИС ЕОП зарежда по подразбиране роли с конкретни права в съответната ОП

5.2.3.3.2. Редакция на роля

Администратор на поръчка може да редактира останалите роли чрез кликване върху елемент „Редакция“ в активното меню на дадена роля. Показва се модална карта, в която може да се промени името на конкретната роля, да бъдат премахнати или добавени права.

 

5.2.3.3.3. Изтриване на роля

Администратор на поръчка може да изтрие роля чрез избор на елемент „Изтрий“ от активното меню на конкретна роля. Преди да завърши действието системата показва модална карта за потвърждение на действието.

5.2.3.3.4. Добавяне на служител към роля

Важно: За да бъде добавено в екипа на възложителя дадено лице, то първо трябва да бъде включено като служител в организацията (виж т. 3.7. и т. 5.3.2.)

Администратор на поръчка може да добавя други служители или лица към конкретна роля чрез кликване върху карта ‚Добави нов“.

Служител или колега може да бъде и лице, което не е в трудови или служебни правоотношения с организацията, към която е присъединено, напр. външен експерт, външно лице - член на оценителна комисия.

Системата показва модална карта със списък с всички присъединени лица в профила на организацията. За добавяне към ролята администраторът кликва върху бутона за избор в информационната карта на съответното лице. При кликване върху бутон „Добави колеги“ системата добавя избраните колеги към ролята.

5.2.3.3.5. Премахване на служител от роля

Служители с роля „Администратор на поръчка“ могат да премахват служители от роля чрез кликване върху иконата за премахване в картата на конкретен потребител в списъка с потребители в ролята. Преди премахването на даден служител системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

5.2.3.3.6. Добавяне на други организация с достъп до поръчката

Служител с правo за управление на ролите и служителите в дадена поръчка има възможност да добави служители от външни организации към поръчката. Добавянето се извършва чрез кликване върху бутон „Добави“ съответната карта в секция „Екип на възложителя“.

Бутонът показва модална карта за избор на организация. Търсенето се извършва чрез въвеждане на поне два символа от името на организацията и последващо натискане на клавиш “Enter” на клавиатурата. Служителят може да добави няколко организации избирайки бутона за избор на съответните организации. При кликване на бутон „Запази“ организациите се добавят в поръчката.

По подразбиране ЦАИС ЕОП добавя администраторите на приложението от организацията за съвместно закупуване към системна група „Наблюдатели“. Служител на възложителя със съответните права в поръчката има възможност да добави служители на организациите за съвместно закупуване към други групи в обществената поръчка.

Важно: АП на организациите за съвместно закупуване могат да добавят свои колеги към съответните групи за които притежават права.

5.2.3.4.  Съобщения и разяснения в ОП

Секция „Съобщения и разяснения“ в контекста на ОП позволява на възложителя да комуникира със служители от неговата организация и с кандидати/участници по време на процедурата чрез кликване върху елемент „Съобщения и разяснения“ от основното меню в контекста на конкретна ОП.

5.2.3.4.1. Създаване на ново съобщение

Съобщение може да бъде създадено чрез кликване върху бутон „Създай“ в секция „Съобщения и разяснения“ и избор на опция „Съобщение“

Получателите на съобщението се дефинират в информационна карта „Получатели“ чрез избор на опция от падащото меню, кликване върху съответния елемент от менюто и последващо кликване върху бутон „Добави“.

  

При кликване върху бутон „Добави“ системата добавя избраните лица в списъка с получатели.

Внимание: При изпращане на съобщения и разяснения до изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие/оферти потенциалните кандидати/участници са видими като група „Всички стопански субекти“. Системата не предоставя възможност на възложителя да избере конкретен стопански субект в полето за получатели. При избор на група „Всички стопански субекти“ за получател съобщението ще бъде получено от всички стопански субекти, добавени към конкретната ОП.

Внимание: При изпращане на съобщения след изтичане на крайния срок за подаване на заявления/оферти, възложителят има възможност да управлява адресатите на съобщението. В случай, че избере „Всички стопански субекти“, съобщението ще бъде изпратено до всички заинтересовани лица, които са добавили поръчката в потребителските си профили без значение дали са участвали в нея. В случай, че избере „Текущи стопанки субекти“, съобщението ще бъде изпратено до стопанските субекти, които са подали заявление/оферта в поръчката.

Информационната карта „Детайли за съобщение“ позволява на потребителя да дефинира заглавие на съобщението, тип, текст на съобщението и ако е необходимо, прикачване на файлове.

Забележка: Типът на съобщение служи като уточнение от страна на изпращача към получателите за целта на конкретното съобщение. Избира се от падащо меню със следните възможни опции: „Съобщение“, „Покана“, „Искане за разяснение“ и „Решение“.

Забележка: Системата дава възможност да бъде добавен заместващ текст в съобщението чрез кликване върху бутон ‚Добави заместващ текст“. Бутонът показва модална карта в текстовия редактор, от която може да бъде добавен заместващ текст в съобщението чрез кликване върху бутон „Добави“. При изпращане на съобщението заместващият текст се заменя със съответнте данни на получателя или изпращача.

Веднъж създадено, съобщението може да се изпрати към получателите или да се запази като чернова чрез натискане на съответния бутон в долната част на страницата за създаване на съобщение.

5.2.3.4.2. Работа с шаблони

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на потребителите да работят с готови шаблони, които да използват при създаване на съобщения. При кликване върху бутона на активното меню и избор на опция „Зареди шаблон“ в заглавната карта на страницата за създаване на ново съобщение, системата отваря модална карта за избор на шаблон.

За да се зареди шаблонът в страницата за ново съобщение трябва да се избере елемент от списъка и да се кликне върху бутон „Зареди шаблон“.

Внимание: След кликване върху бутон „Зареди шаблон“ системата отваря модална карта за потвърждаване на действието. Зареждането на шаблон е необратим процес, който изтрива съдържанието на съобщението към момента и го заменя със съдържанието на шаблона.

5.2.3.4.3. Чернови

Чрез кликване върху бутон „Запази като чернова“ потребителят може да запази съобщение като чернова. Списъкът с чернови може да се достъпи чрез кликване върху бутон „Чернови“ в заглавната карта в секция „Съобщения“. Бутонът препраща към списъка с чернови на настоящата процедура. Връщането от списъка с чернови към списъка със съобщения може да се извърши чрез кликване върху бутон „Съобщения“ .

5.2.3.4.4. Съобщения и разяснения в Профила на купувача

Служител с право за изпращане на съобщения в поръчката има възможност да създаде съобщения в профила на купувача, които ще се публикуват в публичната страница на всяка една поръчка, част от профила на купувача. За да достъпи съобщенията в профила на купувача, възложителят трябва да кликне върху заглавието на страницата в горната лява част на страницата и избере съответната опция.

Създаването на ново съобщение се извършва чрез кликване на бутон „Създай“, след което да избере опция „Съобщение в профила на купувача“ служителят има възможност да попълни кратко заглавие на съобщението, описание, както и да прикачи файлове.

Системата предоставя възможност за подписването с КЕП на съобщението в профила на купувача чрез избор на съответната опция в информационната карта за създаване на съобщение.

При успешно публикуване, системата препраща служителя към списък със съобщения в профила на купувача, а съобщението се визуализират в отделна секция „Разяснения и съобщения към поръчката“ в публичната страницата на поръчката.

5.2.3.5.  Обявления и решения в ОП

ЦАИС ЕОП позволява на възложителя да публикува решения и обявления в Регистъра на обществените поръчки, съответно да ги изпраща за публикуване в ОВЕС чрез РОП. Потребителят може да управлява образците (публикационните форми) към дадена ОП в секция „Обявления и решения“, достъпна като елемент в основното меню в контекста на ОП.

Информационна карта „Параметри“ в секция „Обявления и решения“ позволява деактивиране на участието в съответната ОП за участници, към които не е изпратена покана за участие. Чрез кликване върху бутон „Редакция“ се променя статусът на ограничението за участие в конкретната ОП.

5.2.3.5.1. Добавяне на обявление или решение

Чрез кликване върху бутон „Добави“ в информационна карта „Обявления и решения“ потребителят има възможност да добави образец в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки или Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780.

 

При кликване върху бутон „Добави“ системата добавя образеца в списъка с обявления и решения и зарежда модален прозорец за попълване на публикационната форма.

Забележка: За част от обявленията, системата позволява добавяне на повече от една публикационна форма.

Важно: Системата не позволява на Възложителите да създадат обявление или решение, в случай че не е попълнена важна информация за поръчката – график, задължителни параметри или показатели за оценка. При непопълнена информация, системата показва модална карта при кликване върху бутон „Добави“.

5.2.3.5.2. Работа с обявления и решения

При кликване върху елемент от списъка с обявления и решения се отваря модален прозорец с инструмент за управление на публикационни форми. Формата се състои от секции, показани в страничното меню в ляво и полета за попълване в основната част на инструмента.

 

По всяко време потребителят може да запази формата като чернова чрез кликване на бутон „Запази като чернова“ или да пристъпи към попълването на следващата секция във формата чрез кликване върху бутон „Напред“.

 

Забележка: Инструментът за управление на публикационни форми в ЦАИС ЕОП валидира полетата за попълване в дадена публикационна форма и не допуска попълването на грешен формат на информация или непопълването на задължителни полета. Валидацията се извършва в секция „Валидиране на формуляра“ , а валидационните съобщения се предоставят на потребителя в следния вид:

 

Връщане в предишна секция се извършва чрез кликване върху бутон „Назад“:

Формата се публикува чрез кликване върху бутон „Публикувай.

В процеса на създаване на публикационна форма, възложителят има възможност да достъпи съдържанието на формата в режим „Преглед“ чрез кликване върху съответния бутон в раздел „Валидиране на формуляра“

При кликване върху бутона системата показва съдържанието на формата в модален прозорец.

 

Важно: За да бъде публикувано обявление или решение в РОП и ОВ на ЕС, ЦАИС ЕОП изисква от Възложителя да изпълни следните действия:

1.      Задаване на график на поръчката

2.      Създаване и валидиране на съответното обявление

3.      Създаване, попълване и подписване с КЕП на Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП на поръчка

5.2.3.5.3. Попълване на обявление за възлагане на поръчка

Важно: Публикуването на обявление за възлагане на поръчка или обособена позиция изисква създаването на договор в секция „Договори“ в съответната поръчка или обособена позиция. Системата не позволява редакция на детайли за номер на договора, идентификатора и името на възложителя в секция „Договор“ в обявленията за възлагане на обществена поръчка. Оповестяването на невъзлагане не изисква създаване на договор в системата. В този случай в лот селектора се избира „няма да има възлагане“.

Системата предоставя два начина за публикуване на обявление за възложена поръчка:

1.      Чрез кликване на бутон „Към обявление“ от страницата на договора

2.      Чрез кликване на бутон „Добави“ в секция „Обявления и решения“

След избор на обявление, системата показва карта с възможност за избор измежду наличните обособени позиции, договори в поръчката, както и опция „няма да има възлагане“. Информацията за избраните обособени позиции и договори се попълва автоматично в обявлението, позволявайки гъвкавост.

 

Важно: Договорите, за които вече е създадено обявление не са активни за избор в списъка

Важно: В случай, че възложителят желае да публикува един договор за няколко обособени позиции, трябва да създаде договора в една от обособените позиции. В информационната карта на договора в полето „Предмет на договора“ се описват номерата на обособените позиции и се актуализира стойността на договора. След избор на бутона „КЪМ ОБЯВЛЕНИЕ“ в модалната карта „Избор на изпълнители, които да бъдат включени в обявлението“, в мултилот селектора се маркира само тази обособена позиция, в която е създаден договорът.

Важно: В случай на невъзлагане в поръчка или обособена позиция, възложителят трябва да избере опция „няма да има възлагане“ от селектора.

Важно: Структурата на обявленията и решенията съдържа валидационни правила, които при валидиране могат да покажат грешки на потребителя в секция „Валидиране и преглед“ на съответния образец. Обикновено подобни грешки се дължат на грешно попълнено или непопълнено поле в образеца.

Пример: В посоченото обявление в раздел „Процедура“ не е попълнена информацията в поле „Основни характеристики на процедурата(BT-88-Procedure)“:

5.2.3.5.4. Експорт на обявление или решение

Чрез избор на опция „Експорт“ от активното меню на конкретна форма, системата стартира изтегляне на .pdf/.xmlфайл със съдържанието на конкретната форма.

 

5.2.3.5.5. Промяна на съдържанието в обявление

Системата позволява промяна нa съдържанието на вече публикувано обявление (Corrigendum). Възложителят трябва да достъпи обявлението и да извърши необходимите промени на съдържанието. В този случай системата индикира направените промени в секция „Валидиране на формуляра“.

 

При кликване върху бутон „Към решение за изменение“ системата извежда нов прозорец, в който се описват причината за обявлението за промяна, дали с това изменение се променя документацията за обществената поръчка и новата дата на документацията за обществената поръчка.

Потребителят избира една от възможните опции за причина за обявлението за промяна

След попълване на данните, се избира бутон „Създаване на обявление за промяна“ и системата генерира автоматично промененото обявление и “Решение за одобряване на промяна“, което следва да се подпише с КЕП от Възложителя и да се изпрати за публикуване.

5.2.3.6.  Параметри на ОП

Секция „Параметри на ОП“ съдържа основна информация за конкретната ОП, както и основни параметри, свързани с провеждането й, разделени в няколко информационни карти. Всяка карта притежава бутон „Редакция“, чрез който могат да бъдат извършвани промени на параметрите в нея.

Забележка: Всяка информационна карта притежава етикет с текст, информиращ за статуса на видимостта на картата от гледна точка на кандидатите/участниците в поръчката.

  

 

5.2.3.6.1. Име и описание

Информационна карта „Име и описание“ съдържа заглавието и описанието на поръчката. При изготвяне на описанието на поръчката системата дава възможност на потребителя от организацията на възложителя да прикачи файлове с документация, която да послужи на участниците в ОП при изготвяне на заявленията за участие/офертите. Системата позволява създаването на връзки към пазарни консултации/предварителни обявления, използвайки стандартната функционалност за създаване на хипервръзки в текстовия редактор на полето за описание.

 

5.2.3.6.2. Основни параметри

Вид на процедурата – поле, показващо вида на конкретната процедура. По подразбиране е забранено за редакция.

Обект на поръчката – посочва се обекта на поръчката - „Услуги“, „Доставки“ или „Строителство“.

Обособени позиции – при кликване върху бутон „Създай обособени позиции“ се позволява превръщането на конкретната поръчка в поръчка с обособени позиции.

Внимание: Създаването на обособени позиции e необратим процес. Ако в хода на подготовката възложителят се откаже от обособени позиции трябва да се започне създаването на нова ОП.

Поръчката има за цел сключване на рамково споразумение - Възможните стойности са „Да“ или „Не“.

Ще се използва ли електронен търг? – посочва се дали ще се използва електронен търг с наддаване в реално време при избор на изпълнител за конкретната поръчка. Възложителят може да зададе стойност „Да“ или „Не“.

Позволи варианти на офертата – възложителят разрешава или не, създаването на варианти на оферти от страна на участниците. Възможните стойности са „Да“ или „Не“.

Референтен номер – поле, позволяващо попълване на допълнителен референтен номер към ОП, например вътрешен за организацията на възложителя.

Свързани процедури/ обявления - Възложителят има възможност да добавя свързани процедури или обявления към съответната поръчка (напр. в случай на проведени пазарни консултации). Добавянето на свързана процедура/обявление се извършва чрез кликване върху бутон „Свързване“. Системата препраща Възложителя в модална карта за търсене и избор на процедура/обявление, което да бъде свързано с конкретната поръчка. Запазването се извършва чрез бутона за избор на съответната поръчка/обявление и кликване върху бутон „Запази“.

 

 

 

Стратегическа поръчка – отбелязва се дали поръчката е стратегическа и ако да, от какъв вид, като поръчката може да бъде повече от един вид едновременно. Стратегическите поръчки са такива поръчки, които целят намаляване на въздействието на поръчката върху околната среда, постигане на социални цели и/или покупка на новаторски решения за строителство, доставки или услуги.

·        В зависимост от избраната опция, при създаване на обявление системата автоматично добавя в раздел „Цел“ на обявлението секция с информация за стратегическата поръчка, като автоматично е попълнено поле „Цел на стратегическата обществена поръчка“, като Възложителят следва да се попълни поле „Описание“ в същата секция.

·        Ако e избрана опцията „Намаление на екологичното въздействие“ в обявленията, освен попълването на поле „Описание“, задължително се попълва информацията в поле „Подход за намаляване на въздействието върху околната среда“ от раздел „Цел“, в обявленията;

·        Ако е избрана опцията „Покупка на новаторски решения“ в обявленията, освен попълването на поле „Описание“, задължително се попълва информацията в поле „Иновативна цел“ от раздел „Цел“, в обявленията;

·        Ако е избрана опцията „Постигане на социални цели“ в обявленията, освен попълването на поле „Описание“, задължително се попълва информацията в поле „Социална цел, чието постигане се насърчава“ от раздел „Цел“, в обявленията.

Екологосъобразна поръчка – избира се при поръчка за стоки, услуги или строителство с по-ниско въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Директива за чистите превозни средства – дава информация дали поръчката попада в обхвата на Директива 2009/33/EО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Поръчката е за социални и други специфични услуги – дава информация за това дали поръчката има социална цел, чието постигане се насърчава чрез строителството, доставките или услугите (напр. справедливи условия на труд).

 

 

5.2.3.6.3. Прогнозна стойност

Прогнозна стойност на поръчката – попълва се прогнозната стойност на поръчката.

Допустим брой цифри, след десетичния знак – възложителят задава ниво на точност чрез дефиниране на броя цифри след десетичния знак.

Валута на поръчката – възложителят задава валута, в която участниците трябва да предоставят своите ценови предложения.

Поръчката е със средства от ЕС – попълва се дали поръчката е финансирана (изцяло или частично) със средства от ЕС.

 

Внимание: Параметърът на поръчката „Допустим брой цифри, след десетичния знак“ в карта Прогнозна стойност“ релевира с възможността, която стопанските субекти ще имат при попълване на въпрос „Обща цена за изпълнение на поръчката“ в секция Изисквания. В случай, че възложителят изисква участниците да посочват цена с по-голям допустим брой цифри след десетичната запетая, той посочва това в съответното поле. Прогнозната стойност на поръчката следва винаги да е закръглена до втория знак след десетичната запетая. Тази необходимост произтича от изискванията за формат на съдържанието на документите на Службата по публикации на ОВ на ЕС.

5.2.3.6.4. Допълнително описание и документи

Системата позволява да се добавят описание и прикачени файлове към процедурата, видими само за екипа на възложителя и скрити за кандидатите/участниците в процедурата.

5.2.3.6.5. Управление на статуса на поръчката

Системата дава възможност да се управлява статусът на дадена ОП чрез прилагане на действия по спиране, архивиране и прекратяване на поръчката. Управлението на действията се извършва от секция „Параметри на ОП“ чрез опциите в информационна карта „Управление на статуса на поръчката“.

5.2.3.6.5.1. Спиране на поръчката

Възложителят може да спре поръчка чрез кликване върху бутон „Спри поръчката“. Преди завършване на процеса системата показва модална карта за потвърждаване на действието чрез въвеждане на парола.

Спирането на поръчка в ЦАИП ЕОП прави невъзможност подаването на заявления/оферти от страна на участниците. Действието се прилага в случаите на постъпили жалби относно провеждането на конкретната обществена поръчка. При спряна поръчка системата активира бутон „Възобнови“, чрез който, в случай на грешка, възложителят може да възобнови поръчката. Системата изисква въвеждане на парола преди прилагане на действието по възобновяване на поръчката.

 

В случай на спиране на поръчка, системата показва информационна лента за действие със статуса на поръчката и възможност за възобновяването ѝ чрез кликване върху бутон „Възобнови“.

Важно: В случай че поръчката е спряна по време на етапа на подаване на заявления/оферти, при възобновяването ѝ, възложителят трябва да удължи срока за подаване на заявленията/офертите чрез създаване на чернова и публикуване на „Решение за одобряване на промени в условията по обявена процедура“ . Логиката е подробно описана в секция 5.2.5 „Промяна на обществена поръчка“.

5.2.3.6.5.2. Архивиране на поръчката

Процесът по архивиране на поръчка следва логиката на процеса по спиране на поръчка. Действията по архивиране и разархивиране изискват потвърждаване с парола от страна на възложителя. Действието по архивиране на поръчка носи информативна стойност и представлява задаване на конкретен статус на поръчка - „Архивирана“. Може да се използва от възложителя за индикация, че всички действия по поръчката са приключили.

Забележка: При архивиране на поръчка системата автоматично спира поръчката. При разархивиране, ако е необходимо, възложителят трябва да възобнови поръчката ръчно.

В случай на архивиране на поръчка системата показва информационна лента със статуса на поръчката.

5.2.3.6.5.3. Прекратяване на поръчката

В зависимост от момента на прекратяване и в зависимост от статуса на процедурата и съответните активни функционалности, възможностите за издаване на решението за прекратяване в ЦАИС са следните:

1. Прекратяване на поръчката по време на срока за подаване на оферти – чрез кликване върху бутон „Създай“ от картата „Протоколи и доклади“ в секция „Оценка на оферти“. В този случай системата автоматично създава документ „Решение за прекратяване на процедура“

2. Прекратяване на поръчката след изтичане на срока за подаване на оферти - чрез кликване върху бутон „Създай“ от картата „Протоколи и доклади“ в секция „Оценка на оферти“ и избор на съответния шаблон от списъка с шаблонни документи.

 

В случай, че възложителят прекратява една или повече обособени позиции в поръчка с позиции, прилагането на решението за прекратяване следва да се извърши в контекста на съответната прекратена обособена позиция.

Важно: При прекратяване на повече от една обособена позиция може да се генерира едно решение за прекратяване, в което се изброяват прекратените позиции.

След прилагане на решението за прекратяване в ЦАИС, възложителят прекратява поръчката чрез кликване върху бутон „Прекрати поръчката“ в секция „Параметри“.

Важно: В случаите, когато дадена поръчка се прекратява, възложителя първо трябва да публикува обявление за възложена поръчка, с попълнена част прекратяване/невъзлагане, след което да кликне върху бутон „Прекрати поръчката“.

Важно: В случаите, в които няма подадени оферти и не следва да се назначава комисия, за да се създаде решение за прекратяване на процедура е необходимо към дадена роля да се приложи правото "Има право да оценява заявленията/офертите като член на оценителна комисия". Действието ще позволи на потребителите в съответната роля да достъпват секция „Оценка“ и създават документи от редактора на документи. За публикуването на файла в профила на купувача е необходимо към ролята да има зададено право "Има право да създава и публикува обявления, решения и съобщения в профила на купувача“.

Преди завършване на процеса системата показва модална карта за потвърждаване на действието чрез въвеждане на парола.

При работа с поръчка с обособени позиции действието „прекратяване“ се извършва в контекста на съответната прекратена обособена позиция.  

 

 

При прекратяване на поръчка или отделна обособена позиция системата автоматично спира поръчката/обособената позиция и забранява подаването на заявления/оферти. Системата показва променения статус както следва:

·        В горната част на екрана в секция Параметри системата показва информационна лента за статуса на поръчката/обособената позиция:

·        В началната страница на поръчката върху лентата на контекстуална навигация. В случай на поръчка с обособени позиции, в която една или повече позиции имат различен статус, общият статус на поръчката, който системата визуализира върху лентата на контекстуална навигация е „сложен“:

·        Системата показва индикация на публичната страница, че конкретната поръчка или обособена позиция е прекратена

Важно: В случай на прекратяване на ОП поради грешка или неразчетено действие от страна на възложителя, системата позволява възобновяването на поръчката чрез кликване върху бутон „Активирай“. Действието изисква потвърждение с въвеждане на паролата на потребителя и при успешното му изпълнение системата спира поръчката. За да възобнови поръчката, възложителят трябва да кликне върху съответния бутон и отново да потвърди действието с парола.

5.2.3.7.  Етапи/фази на ОП

5.2.3.7.1. Основни положения

Етап/фаза на електронната ОП е съвкупността от последователни процеси и действия, позволяващи на възложителя да направи предварителен подбор или да определи изпълнител на конкретна ОП. По дефиниция етапните процеси в ЦАИС ЕОП са следните:

Системата показва всеки един етап/фаза в ОП като отделен елемент в основното меню в контекста на обществената поръчка. Процесите в контекста на етапа се визуализират като група от елементи по името на етапа в основното меню – „Изисквания“, „Лица, проявили интерес“, „Оферти“, „Оценка на офертите“ и „Избор на изпълнител“.

 

Особености на етапите в ЦАИС ЕОП:

·        В зависимост от вида на процедурата тя може да бъде едноетапна, двуетапна и триетапна. При някои от процедурите в един етап са възможни няколко подетапа или фази. При процедурите с повече от един етап допуснатите, поканени или определени участници от предходен етап/фаза биват автоматично добавяни в следващ. Същото се отнася и за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

·        В случай че избраният процес за конкретната процедура позволява, възложителят има възможност да добавя динамично нови етапи в поръчката. Всеки динамично създаден етап наследява по подразбиране характеристиките на предходния в системата, като възложителят може да ги промени.

5.2.3.7.2. Настройки на етап/фаза

При кликване върху бутона за настройки системата препраща потребителя към страницата с настройки към конкретния етап/фаза.

При кликване върху бутон „Редакция“ потребителят има възможност да промени някои от настройките в зависимост от логиката на процеса на избраната процедура.

Системата предоставя достъп на потребител на възложителя до следните настройки:

·        Критерий за възлагане въз основа на икономически най-изгодната оферта – задава определената от възложителя измежду трите опции за избор на критерий за възлагане на обществена поръчка:

o   Оптимално съотношение качество/цена.

o   Най-ниска цена;

o   Критерий за качество

·        Формула за комплексна оценка – дава възможност да се определи методика с формула/формули за пресмятане на резултатите от предложенията в офертите.

Важно: Детайли за различните формули и  калкулиране на резултатите на участниците са достъпни чрез кликване върху бутон „?“ в карта „Настройки“

Важно: При избор на критерий за възлагане „Най-ниска цена“ и формула „Претеглена най-ниска цена, по множество ценови компоненти“ възложителят трябва да създаде списъци с артикули като зададе тежест на всеки един от тях. Системата ще калкулира резултата на участника спрямо формулата като взема резултата от обобщаващия ред от всеки списък с артикули.

·        Единица – предоставя възможност да се избере метод на визуализиране на отделните тежести на ценовата и неценовата част – като точки или проценти.

·        Разделяне на техническо и ценово предложение – предоставя възможност да раздели отварянето на ценовото от техническото предложение, при което системата ще предостави достъп първоначално до документите и данните за предварителния подбор и техническото предложение, след което до ценовите предложения. При процедурите, които дават възможност за „обърнат“ ред по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, ако възложителят е допуснал това в обявлението и се избере опция отварянето да не бъде разделено, ще бъде отворена едновременно цялата оферта.

Важно: При промяна на настройката „Разделяне на техническата и ценовата оферта“ в обособена позицията, промяната се отразява във всички останали обособени позиции в поръчката. Не е възможна промяна на настройката след публикуване на поръчката.

·        Видимост за участниците – показва информация дали конкретен компонент от критериите за възлагане е видим за участниците или не.

Важно: Чрез кликване върху бутон с икона „Въпрос“ в секцията, възложителят има възможност да свали файл с разсеяния по методики за оценка и използвани формули в ЦАИС ЕОП.

5.2.3.8.  Изисквания към участниците

Възложителите могат да дефинират конкретни изисквания към кандидатите/участниците, използвайки набор от предефинирани типове въпроси, отговорите на които от кандидатите/участниците предоставят информацията в структуриран вид.

Страницата с изисквания е достъпна при кликване върху елемент „Изисквания“ от основното меню в контекста на дадена поръчка.

Въпросите към кандидатите/участниците се организират в групи и подгрупи от изисквания.

Важно: Изискванията към участниците генерират основния обмен от информация в досието на поръчката. При подготовка на изискванията, възложителите трябва да съобразят, че максималният размер на досието на поръчката/обособената позиция, достъпно за сваляне от публичната страница на поръчката е 10 GB, като се стараят да не надвишат този обем от данни.

5.2.3.8.1. Създаване на група с изисквания

Стъпка 1: Група с изисквания се създава чрез кликване върху бутон „Създай“ в информационната карта „Изисквания, документи и образци“ на страницата с изисквания.

Стъпка 2: Бутонът отваря активно меню, в което потребителят следва да е кликне върху елемент „Група с изисквания“.

Стъпка 3: Системата създава нова информационна карта в съдържанието, която представлява групата с изисквания и активира опцията за промяна на името й.

При добавени изисквания и подгрупи информационната карта на групата с изисквания показва структурата на съдържанието, информация за броя въпроси и точки към тази група.

Информационната карта на всяка група с изисквания съдържа бутон за отваряне на активно меню със следните опции:

·        Отвори – при кликване върху опцията системата насочва потребителя към страницата на групата с изисквания.

·        Експорт – при кликване системата стартира екпортирането на списъка с изисквания като файл, който да бъде запазен на компютъра на потребителя.

·        Премести – при кликване върху опцията системата отваря модален прозорец с възможност за пренареждане на отделните списъци с изисквания и ценови компоненти. Пренареждането на отделните елементи се извършва чрез влачене или чрез кликване върху стрелките към всеки един от елементите.

 

·        Изтрий – при избор на тази опция системата показва модален прозорец с предупреждение за изтриване на елемента. При кликване върху бутон „Изтрий“ системата изтрива списъка с изисквания и изискванията в него, и го премахва от съдържанието.

Важно: Изтриването на списък с изисквания е необратим процес.

Забележка: Функционалностите „Преместване“ и „Изтриване“ работят по един и същи начин за всички елементи в групите с изисквания – подгрупи, въпроси и пояснения.

5.2.3.8.2. Създаване на подгрупа с изисквания

Подгрупа с изисквания в дадена група може да се създаде чрез кликване върху опция „Подгрупа с изисквания“ в активното меню на конкретната група.

Подгрупата представлява елемент от системата, който е еквивалентен на група с изисквания и притежава същите функционални характеристики.

5.2.3.8.3. Добавяне на пояснение

Може да бъде добавено пояснение към изисквания в дадена група или подгрупа с изисквания чрез кликване върху опция „Добави пояснение“ в активното меню на конкретната група или подгрупа.

Веднъж създадено, системата добавя пояснението в конкретния списък/подсписък с изисквания.

5.2.3.8.4. Добавяне на въпрос (изискване)

Важно: Препоръчително е възложителят да организира въпросите (изискванията) и техните показатели за оценка по важност, поставяйки въпросите с най-висока тежест в първата група с изисквания, а тези с по-ниска в следващите групи с изисквания или в подгрупи.

Въпросите в ЦАИС ЕОП представляват компоненти, описващи конкретни изисквания към кандидатите/участниците, които възложителят дефинира. Системата предоставя възможност за дефиниране на няколко типа изисквания, позволявайки предоставяне на необходимата информация от кандидатите/участниците в структуриран вид.

Добавяне на изискване

Изисквания се създават чрез кликване върху бутон „Добави“ в заглавната карта на страницата.

Бутонът отваря активно меню, което съдържа списък с всички налични типове въпроси.

При кликване върху елемент системата отваря модален прозорец, съдържащ текстови редактор с инструменти за въвеждане на описание на изискване и възможност за прикачване на файл.

При кликване върху бутон „Запази“ системата автоматично създава въпрос от съответния тип в групата/подгрупата с изисквания. Всеки въпрос съдържа следните основни компоненти:

·        Описание – текстово поле с възможност за редакция

·        Списък с прикачени документи

·        Бутон (икона „зъбно колело“) за показване на секция „Допълнителни настройки“

·        Етикет – показва информация за допълнителните настройки, зададени към въпроса

·        Визуализация на въпроса в контекста на изготвяне на заявление за участие/оферта от страна на кандидатите/участниците. Представя се като неактивно поле с етикет „Отговор от участник“.

Системата визуализира въпроса в неактивно поле по начин, който е видим за кандидатите/участниците.

 

5.2.3.8.4.1. Настройки към въпрос

Към всеки от типовете въпроси системата дава възможност за дефиниране на допълнителни настройки. При натискане на бутон с икона „зъбно колело“, видим в горната дясна част на всяка карта с въпрос, системата прави видима секцията „Допълнителни настройки“ в долната част на съответната карта.

 

Секцията с допълнителни настройки съдържа информация за активните към въпроса допълнителни настройки, като те биват общи за повечето въпроси или специфични спрямо типа на въпроса. Допълнителните настройки, дефинирани в системата, са:

·        „Ще се присъждат точки“ – използва се за дефиниране на тежест (в точки) на конкретния въпрос. При активиране на опцията системата поставя етикет към съответния въпрос:

·        „Подлежи на проверка/оценка“ – при активиране на тази опция отговорите на участниците подлежат на оценка от оценителната комисия, съгласно избраната скала за оценка от подменю „Проверка/Показатели за оценка“. Въпросите, които подлежат на проверка/оценка, както и тези, за които е избрана опцията „Отговор водещ до отстраняване“ се считат за задължителни изисквания. Те се визуализират в системата с етикет „Възможно отстраняване“. Кандидат/участник може да бъде отстранен от обществената поръчка, в случай че не попълни отговор за задължително изискване, не прикачи файл към въпроса или избере отговор, маркиран като водещ до отстраняване.

·        „Позволи на участниците да прикачат документи“ – при активиране на опцията се позволява прикачването на файлове към конкретния въпрос от страна на кандидатите/участниците. В този случай бутонът за отваряне на модалния прозорец за прикачване на файлове е видим за кандидатите/участниците. Опцията е активна по подразбиране и заключена за промяна при избор на въпрос от тип „Прилагане на документ“. Опцията не е активна за въпроси от типове „Опции“ и „Стойност“.

Забележка: Подробности за специфичните изисквания са добавени към описанието на съответните типове въпроси.

Запазването на настройките се извършва чрез кликване върху бутон „Запази“. Бутон „Откажи“ отменя всички направени промени в допълнителните настройки.

5.2.3.8.4.2. Въпрос тип „Да/Не“

Системата дава възможност за дефиниране на изискване, чийто отговор позволява отговор с „Да“ или „Не“ от страна на кандидатите/участниците.

 

 

5.2.3.8.4.3. Въпрос тип „Прилагане на документ“

Чрез дефинирането на въпрос от тип „Прилагане на документ“ се предоставя възможност на кандидатите/участниците да отговорят на конкретно изискване чрез прикачване на документи (файл) или архив от документите.

 

 

Забележка:

·        Максималният позволен размер на файл за прикачване в системата е 2 гигабайта.

·        Максималната дължината на името на файл за прикачване в системата е 250 символа

·        Позволените файлови разширения са: .txt, .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .bmp, .jpg, .jpeg, .webp, .gif, .png, .zip, .avi, .gww, .xml, .rsu, .dwg, .rar, .eps, .mpp, .mht, .mhtml, .bak, .tif, .odt, .ods, .odg, .odp, .odf, .rsx, .kml, .zsu, .nsu, .nsx, .zsx, .stp, .bst, .xlsm, .ldt, .dlx, .dxf, .csv, .psd, .7z, .msg, .nmx, .met

Важно: В случай че системата покаже грешка при прикачване на файл, потребителят следва да се провери дали наименованието на документа не е твърде дълго и дали не съдържа специални символи и/или знаци.

5.2.3.8.4.4. Отворен въпрос

Чрез дефиниране на въпрос от отворен тип се позволява на кандидатите/участниците да попълнят отговор в свободен текст.

 

Към този тип въпрос се активира специфична допълнителна настройка „Максимален брой знаци“, която позволява избор на опция за ограничаване на максималния брой символи в отговора на кандидатите/участниците. Максималният позволен брой символи може да бъде 4000.

 

5.2.3.8.4.5. Въпрос тип „Опции“

Чрез дефинирането на въпрос от тип „Опции“ се предоставя възможност на кандидатите/участниците да изберат една измежду няколко предефинирани възможности за отговор на конкретното изискване. Минималният брой на възможностите за отговор е 2.

Полето за допълнителни настройки във въпрос от тип „Опции“ позволява на потребителя следните действия:

·        Дефиниране на възможен отговор – да добавя нов празен отговор чрез кликване върху бутон „Добави“. Полетата „отговор“ и „стойност“ (при активирана опция „точки“) са задължителни.

·        Изтриване на отговор – да изтрива отговор чрез кликване върху бутона за изтриване на конкретния отговор в дясната част на списъка. 

·        Дефиниране на отговор с възможно отстраняване – при избор на опция „Подлежи на проверка/оценка“ системата добавя колона „Възможно отстраняване“ в списъка с отговори. Могат да бъдат маркирани един или повече отговори с предупреждението „Възможно отстраняване“, като задължително условие е поне един от отговорите да не бъде маркиран като такъв.

·        Дефиниране на точки – при избор на опция „точки“ в списъка с отговори се активират колони „Стойност“ и „Тегло“. Дефинират се конкретни стойности за всеки отговор, които се претеглят спрямо зададения резултат по формулата:

Т Q. N = (V Q. N / V Q. Max) * Weight, където

Т Q. NТеглото на конкретния отговор

V Q. NСтойността, зададена за конкретния отговор

V Q. Max – Максималната стойност, зададена за отговор в списъка с отговори

Weight – Теглото в точки, зададено от възложителя

 

 

Важно: В случай, че е избрана опция настойка „Подлежи на проверка/оценка“, системата изисква маркиране на опция „Задължително изискване“ към един от отговорите за избор в списъка. Възложителят трябва да използва тази комбинация от отговори в случай, че дадено изискване, има няколко варианта за отговор и изборът на един от тях би довел до отстраняване на участника.

5.2.3.8.4.6. Въпрос тип „Стойност“

Чрез създаването на въпрос от тип „Стойност“ се дефинира изискване, чийто отговор от кандидата/участника може да бъде представен като стойност с мерна единица. 

 

Полето за допълнителни настройки във въпрос от тип „Стойност“ позволява следните действия:

·        Дефиниране на задължително изискване – чрез избор на опция „Подлежи на проверка/оценка“ системата активира полета „Неприемлива стойност“ и „Най-добра стойност“. По подразбиране системата маркира неприемливата стойност с предупреждението „Възможно отстраняване“.

·        Дефиниране на точки – при избор на опция „Точки“ на полетата „Неприемлива стойност“ и „Най-добра стойност“ се задават съответно нула и максималният брой точки. Впоследствие тези стойности се използват за калкулиране на резултатите на участниците.

Логика за пресмятане на резултатите в точки за участниците

При:

V best - Стойността в поле „Най-добра стойност “

V worst - Стойността в поле „Неприемлива стойност “

V offerСтойност, попълнена от участник.

V best V worst - Винаги валидно условие по подразбиране

Случай 1 ( V best > V worst )

·        Ако V worst V offer , V offer e неприемлива стойност, може да бъде основание за отстраняване и не получава точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V best  > V offer  > V worst , V offer е приемлива стойност и получава точки съобразно формулата за калкулиране на резултата (долу), в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V offer  V best , V offer е приемлива стойност и получава максималния брой точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

Случай 1 ( V worst > V best )

·        Ако V offerV worst , V offer е неприемлива стойност, може да бъде основание за отстраняване и не получава точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V worst > V offer  > V best , V offer е приемлива стойност и получава точки съобразно формулата за калкулиране на резултата (долу), в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V best  V offer , V offer е приемлива стойност и получава максималния брой точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

Формула за калкулиране на резултата в точки към отговора на участник във въпрос тип „Стойност“

ABS ( V offer - V worst ) / ABS ( V best - V worst ) *  Тегло , където

V best - Стойността в поле „Най-добра стойност “

V worst - Стойността в поле „Неприемлива стойност “

V offer Стойност, попълнена от участник.

ABS ( V offer - V worst ) – Абсолютната стойност на разликата между V offer и V worst

ABS ( V best - V worst ) - Абсолютната стойност на разликата между V best и V worst

Тегло – Теглото в точки, зададено от възложителя

5.2.3.8.4.7. Въпрос тип „ЕЕДОП“

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложителите да създават и запазват ЕЕДОП във въпрос, следвайки логиката на системата.

Важно: ЦАИС ЕОП ограничава възможността възложителят да създава повече от един въпрос от тип ЕЕДОП в поръчка или обособена позиция. В процедури от тип „Квалификационна система“ или „Динамична системата за покупки“ това ограничение е премахнато.

При кликване върху елемент въпрос от тип „ЕЕДОП“ в активното меню на бутон „Добави“ в групата/подгрупата с изисквания, системата дава възможност за попълване на ЕЕДОП въпроса или прикачване на файлове, ако е необходимо.

При липса на ЕЕДОП съдържание във въпроса системата информира потребителя чрез показване на оцветена информационна карта с текст „Въпросът няма прикачен ЕЕДОП“.

За да генерира ЕЕДОП заявка потребителят трябва да кликне върху бутон „Създаване на ЕЕДОП“, който отваря в нов прозорец „Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП“ (Система за еЕЕДОП).

Внимание: В случай че възложителят не генерира ЕЕДОП към въпроса, системата няма да предостави на участниците възможност за изпращане на отговор към конкретния въпрос от тип „ЕЕДОП“.

Важно: В случаите по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП за отразяване на промени в ЕЕДОП или при нужда от актуализацията му се препоръчва следният подход:

·        Кандидатът/участникът изтегля от ЦАИС ЕОП предоставения ЕЕДОП отговор във формат XML

·        Отваря линка към ЕЕДОП инструмента https://espd.eop.bg/espd-web/

·        Качва изтегления XML файл и го редактира

·        Запазва новия ЕЕДОП като XML и/или PDF.

PDF файлът се подписва извън системата и чрез модула „Съобщения“във виртуалното пространство на поръчката изпраща на оценителната комисия подписания ЕЕДОП като прикачен файл.

Забележка: Потребителите могат да намерят подробни указания за работа със Системата за еЕЕДОП на адрес:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

ЦАИС ЕОП използва модифицирана версия на Системата за еЕЕДОП, която автоматично запазва съдържанието на ЕЕДОП във въпроса от тип „ЕЕДОП“ след натискане на бутон „ЗАПАЗИ“ в стъпка „ПРЕГЛЕД“.

Успешно генерираното от потребител на възложителя съдържание във въпроса тип „ЕЕДОП“ съдържа информация за процедурата, основанията за отстраняване и критериите за подбор и служи за основа за попълване от страна на кандидатите/участниците.

5.2.3.8.5. Изтриване на въпрос

Възложител може да изтрие въпрос, чрез избор на опция „Изтрий“ от активното меню. Системата изисква потвърждение от Възложителя преди извършване на действието.

5.2.3.8.6. Създаване на ценово предложение

Изискване за попълване на цена от страна на участниците се създава чрез избор на опция „Цена“ от активното меню.

При добавяне на изискване за цена ЦАИС ЕОП създава ценови компонент, съдържащ по подразбиране въпрос (изискване) за въвеждане на цена и въпрос от тип „Прилагане на документ“. Потребителят има възможност да активира опции „Задължително изискване“ или „Точки“ към всеки един въпрос за въвеждане на цена.

Важно: ЦАИС ЕОП позволява създаването на само един въпрос за въвеждане на цена към конкретна ОП или конкретна обособена позиция в ОП. Когато възложителят иска представяне на подробно ценово предложение с повече ценови елементи, това се представя като прикачен файл по негов образец, ако има такъв, или по преценка на участника.

5.2.3.8.6.1. Създаване на списък с артикули

Възложителят има възможност да създаде списък с артикули, в който да дефинира желаните артикули, услуги или строителни дейност, обект на конкретната ОП. Списъкът с артикули представлява електронна таблица с редове и колони близка като логика и поведение до таблиците създавани в популярните офис пакети. Създава се чрез избор на съответната опция от менюто за добавяне на изискване в ценовото предложение.

При избор на опцията от менюто, системата предоставя възможност на Възложителя да създаде списък с артикули ръчно или чрез импорт от файл с разширение „.xlsx”.

При създаване, списъкът с артикули се визуализира като отделен компонент в рамките на ценовия компонент.

Важно: Системата ще импортира съдържанието от първия ред в прикачения като заглавие на съответната колона, а съдържанието на всяка клетка като текст.

Важно: При избор на опцията за ръчно създаване на списък с артикули, системата генерира стандартен образец със следните колони и редове:

·        Колони: Наименование на артикула (текст), Количество (число), Единична(валута) и Обща цена (формула)

·        Редове: Списък с продукти

5.2.3.8.6.2. Работа със списък с артикули

Възложителят има възможност да промени параметрите на всяка една колона в списъка с артикули, кликвайки върху активното меню на съответната колона.

Активното меню предоставя следните възможности за редакцията на колоната:

·        Настройки – възможност да промени името и типа на колоната

·        Добави отляво / Добави отдясно – възможност за добавяне на нова колона отляво или отдясно с възможност за избор на типа на колоната

·        Изтрий – възможност за изтриване на конкретната колоната

При кликване върху опция „Настройки“ възложителят достъпва разширените възможности за управление на колоните в списъка с артикули. ЦАИС ЕОП предоставя възможност за задаване на следните настройки за всеки от типовете колони:

·        Име

·        Видима за участниците

·        Може да се попълва от участниците

Типовете колони в даден списък с артикули могат да бъдат:

·        Текст

·        Число

·        Валута

·        Формула

Колоната от тип „Текст“ предоставя възможност на Възложителя да дефинира име на колоната и да въведе текст във всяка една от нейните клетки. Този тип колона най-често се използва за въвеждане на описание на конкретната услуга или продукт в списъка с артикули.

Колоната от тип „Число“ позволява дефинирането на числови стойности в клетките с възможност за задаване на броя цифри след десетичната запетая и задаване на минимална и максимална стойност, която може да бъде въведената в клетките на колоната.

Колона от тип „Валута“ се използва при дефиниране на ценови полета. Заедно с всички възможности на колона от тип „Число“, колона от тип „Валута“ позволява избор на конкретна валута, която да бъде визуализирана в интерфейса на списъка с артикули.

Колона от тип „Формула“ се използва при за автоматично пресмятане на стойности, използвайки стандартни математически оператори, референция към други колони или дефиниране на константи. Този тип колона може да се използва при пресмятане обща цена, цена с ДДС или при калкулиране на отстъпки.

Възложителят има възможност да дефинира формула използвайки математическите оператори събиране, изваждане, умножение и деление. Системата позволява работа със скоби и дефиниране на константа, която да бъде използвана във формулата. Във формулата може да се използва стойност от друга колона от тип „Число“ или „Валута“, която е означена със съответното име и буква на латиница.

Резултатът от формулата може да бъде представен като число, валута и процент чрез избор на съответната опция в поле „Форматиране“.

Важно: В случай, че възложителят иска да разреши попълването на конкретна колона от стопанските субекти, следва да се увери, че е отбелязал отметката „Може да се попълва от участниците“. Колоните, за които е приложена тази възможност се визуализират в жълто в Списъка с артикули“ и в основния ред на колоната се визуализира икона на камионче. В случай, че отметката не е поставена за конкретната колона, стопанските субекти няма да имат възможност да попълват стойности/текст в нея.

Системата позволява създаване на обобщаващ ред за колони от тип „Число“, „Валута“ или „Формула“. Обобщаващият ред се дефинира при кликвана на най-долния ред на съответната колона и предоставя възможност за дефиниране на обобщаващ резултат като сума или средно аритметична стойност на стойностите в отделните клетки на колоната. Системата позволява обобщаващия ред да се маркира като краен резултат от списъка с артикули, който в последствие да се използва при дефиниране на общата цена за офертата.

Важно: Крайният резултат за даден списък с артикули може да бъде само един

Важно: За използване на функционалността за сравнение на цените е задължително дефинирането на обобщаващ ред (резултат) в списъка с артикули.

5.2.3.8.6.3. Калкулиране на обща цена

Възложителят има възможност да зададе формула за автоматично калкулиране на общата цена в ценовия въпрос, използвайки резултатите от създадените и впоследствие попълнените от участниците списъци с артикули. Възложителят трябва да избере опция „Формула за изчисление на обща цена“ в полето „Тип“. ЦАИС ЕОП предоставя на Възложителя работа със следните компоненти във формулата:

·        Списък с общите резултати от вече дефинираните списъци с артикули

·        Стандартни математически оператори – събиране, изваждане, умножение, делене

·        Работа със скоби

·        Дефиниране на константа

5.2.3.8.7. Зареждане на изисквания от шаблон

Могат да бъдат добавяни изисквания от шаблон чрез избор на опция „Добави от шаблон“ от активното меню на списъка с изисквания.

След избор на опцията системата показва модална карта с наличните шаблони. Потребителят добавя шаблон чрез избор на конкретен шаблон от списъка и кликване върху бутон „Добави“.

В случай че вече има добавен въпрос от тип „Ценово предложение“ или от тип „ЕЕДОП“, системата показва модална карта, предоставяйки възможност за презаписване на въпроса, запазване на вече създадения или отмяна на действието.

 

       

 

5.2.3.8.8. Запазване на изисквания като шаблон

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на шаблони.

Потребител със съответните права от организацията на възложителя може да запази съдържанието с изисквания като шаблон чрез кликване върху опция „Запази като шаблон“, достъпна в активното меню на секция „Изисквания“.

При избор на опцията системата показва модална карта, в която потребителят попълва име и описание на шаблона и запазва новия шаблон чрез кликване върху бутон „Запази“.

5.2.3.8.9. Видимост на изискванията

ЦАИС ЕОП управлява автоматично видимостта на изискванията за кандидатите/участниците чрез графика на поръчката. Изискванията са видими за кандидатите/участниците при стартиране на процеса на офериране и се скриват от системата при приключването му.

Системата информира възложителя за настоящия статус на видимостта на изискванията чрез картата за „Видимост на изискванията“.

5.2.3.9.  Показатели за оценка

Възложителят има възможност да зададе показател за оценка към всяко едно изискване (въпрос) под формата на скала за оценка чрез достъпване на подменю „Проверка/Скали за оценка“, част от изискванията в конкретен етап на ОП. При кликване върху подменюто системата препраща Възложителя към съответната страница.

5.2.3.9.1. Задаване на скала за оценка към конкретно изискване

За всяко едно изискване системата позволява задаване на скала за оценка от падащото меню в колона „Скала“ за конкретното изискване. Системата зарежда всички налични скали за оценка от библиотеката със скали за оценка като опции в падащото меню.

Важно: ЦАИС ЕОП не позволява задаване на скали за оценка на информативни въпроси или такива с автоматично оценяване.

Чрез кликване на опцията „Експорт“ в активното меню на страницата с показатели за оценка, възложителят има възможност да изтегли детайли за зададената в етапа методика за оценка, както и формулата, по която се пресмятат резултатите на отделните участници.

5.2.3.9.2. Създаване на скала за оценка

Възложителят може да достъпи библиотеката със скали за оценка кликвайки върху съответния бутон в страницата за показатели за оценка, след което да избере бутон „Нова скала“.

Важно: Създаването на скали за оценка следва описаната логика в секция „Шаблони със скали за оценка“

5.2.3.10.           Стопански субекти

5.2.3.10.1.                 Изпращане на покана за участие към стопански субекти

Системата предоставя възможност на организациите на възложителите да изпратят покани за участие в ОП по имейл.  Тази опция е приложима само при процедурите, провеждани по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и т. 13 от ЗОП и по чл. 20, ал. 3 и 7 от ЗОП.

За да покани конкретен стопански субект, потребителят от организацията на възложителя трябва да кликне върху бутон „Покани“.

В случай че е необходимо, системата показва модална карта с информация и за да продължи напред потребителят трябва да кликне върху бутон „Продължи“.

Системата отваря модална карта „Изпращане на покана до стопански субекти“, в която възложителят добавя имейли на стопанските субекти, които ще бъдат поканени. Чрез избор на бутон „Изпрати поканите“ системата изпраща поканите към стопанските субекти веднага.

При кликване върху бутон „Изпрати поканите по-късно“ системата добавя поканите към списък с подготвени покани, които могат да бъдат изпратени на по-късен етап.

Важно: Валидността на поканата за участие е 10 дни. В този срок стопанските субекти могат да приемат поканата.

Забележка: Стопанските субекти могат да достъпят ОП чрез РОП и натискане на бутон „Добави в профила“ в профила на конкретната ОП.

5.2.3.10.2.                 Списъци с поканени участници

След изпращане на покани за участие, системата предоставя възможност на потребителя да вижда списъка с имейли, към които са изпратени покани за участие в конкретната ОП.

При кликване върху бутона на активното меню във всеки един от елементите в списъка възложителят има достъп до следните опции в активното меню:

·        Повторно изпращане – Покана се изпраща повторно на съответния имейл адрес

·        Изтриване – Поканата се изтрива

5.2.3.11.           Заявления за участие/оферти

През периода от обявяване на ОП до изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие/оферти системата не предоставя на възложителя и потребители от неговата организация достъп до списъка с кандидати/участници, подали заявления за участие/оферти или до самите заявления за участие/оферти.

След като срокът за подаване на заявления за участие/оферти по конкретна поръчка изтече, възложителят и неговите потребители получават информация за постъпилите заявления за участие/оферти, но отново нямат достъп до съдържанието на заявленията за участие /офертите. Отварянето на хранилището, в което се съхраняват заявленията за участие/офертите се контролира от системата и настъпва на датата и времето, предварително обявени и зададени за „Отваряне“ в графика на ОП.

Важно: Съдържанието на заявленията за участие и офертите в хранилището се съхранява в ЦАИС ЕОП в криптиран вид. За да бъде видимо за определените от възложителя лица (оценителна комисия), заявлението за участие/офертата трябва да бъде декриптирано от съответния кандидат/участник. Декриптирането се извършва чрез генерирания при започване на подготовката на заявлението за участие/офертата електронен ключ на кандидата/участника. ЦАИС ЕОП генерира уникални електронни ключове на кандидатите/участниците за всяка отделна поръчка. Електронните ключове се съхраняват на устройство, избрано от кандидата/участника (компютър, преносима памет и др.) извън системата.

Отговорността за съхраняването на този ключ е изцяло в тежест на стопанския субект!

Важно: Ако ключът бъде загубен или устройството, на което е запазен, бъде загубено, повредено или погине, когато срокът за подаване на заявления за участие/оферти:

а/ не е изтекъл, тогава работата по подготовката не може да продължи и въведеното до момента съдържание не може да се използва. Необходимо е работата да започне отначало с генерирането на нов ключ;

б/ е изтекъл, тогава заявлението за участие/офертата не може да бъде декриптирано, съответно отворено, разгледано и оценено, поради което участието се прекратява.

5.2.3.11.1.                 Действия по декриптиране на заявленията за участие/офертите

След изтичане на срока за подаване на заявления за участие/оферти и до датата и часа за отварянето им системата автоматично изпраща съобщения на кандидатите/участниците да предоставят своите лични ключове, за да бъде възможно от страна на системата да декриптира заявленията за участие/офертите. За отварянето на ценовите предложения също се изпращат съобщения в определения срок за предоставяне на ключовете.

Важно: Заявления за участие/оферти на кандидати/участници, непредоставили своите електронни ключове, не могат да бъдат декриприрани от комисията и отворени, съответно разгледани и оценени.

Важно: В случаите на поръчки с обособени позиции и при необходимост да се удължи подаването в конкретна обособена позиция, комисията трябва да декриптира заявленията/офертите само за обособените позиции, които не подлежат на удължаване. Декриптирането от страна на комисията в обособените позиции, чиито срок за подаването на заявления/оферти е удължен, трябва да се извърши след изтичане на удължения срок за подаване и настъпване на новата дата за отваряне на заявления/оферти.

Важно: Предоставяне на ключове от кандидати/участници

Стъпка 1: Кандидатът/участникът бива известен от системата да предостави своя ключ за декриптиране. Кандидатът/участникът стартира декриптирането чрез натискане на бутон „Потвърдете декриптирането“.

Стъпка 2: Системата отваря модална карта, в която кандидатът/участникът може да приложи своя ключ по следните два начина:

·        Кликване върху на бутон „Приложи ключ“, който отваря диалогов прозорец за избор на файл от компютъра на кандидата/участника.

·        Хващане и пускане (drag and drop) на файла с електронния ключ в сивото поле на модалната карта.

При настъпване на системната дата за отваряне на заявленията за участие/офертите, системата отваря хранилището с подадените заявления за участие/оферти в конкретната ОП.

За да бъде достъпено съдържанието на заявленията за участие/офертите, председателят на оценителната комисия трябва да натисне бутон „Декриптирай съдържанието“, след което да потвърди действието чрез натискане на бутон „ОК“ в модалната карта. В случай че има разделяне на отварянето на техническите от ценовите предложения, процесът по декриптиране е идентичен.

Внимание: Декриптирането на съдържанието е необратим процес. Заявления за участие/оферти, чиито ключове не са предоставени от кандидатите/участниците, няма да бъдат отворени и достъпни за разглеждане и оценка, съответно ще бъдат означени в системата като недекриптирани.

5.2.3.11.2.                 Действия след декриптиране на заявленията за участие/офертите

След последователното декриптиране от кандидатите/участниците и комисията съдържанието на подадените заявления за участие/оферти е видимо за оценителната комисия.

При кликване върху елемент от списъка оценителната комисия има достъп до структурата на заявлението за участие/офертата, която следва структурата на дефинираните в поръчката изисквания и ценови компонент.

Важно: В случай, че заявлението/офертата е подадена от обединение, системата индикира на възложителя в горната лява част на страницата със заявлението/офертата чрез предоставяне на информация за подателя на офертата, информация за участниците в обединението или участника, от името на който се подава заявлението/офертата.

Важно: При кликване върху бутон „Виж повече информация“ системата показва списък с всички членове на обединението или участника, от името на който се подава офертата.

Важно: При кликване върху времевия печат за дата и час на подаване на офертата, системата показва детайли за лицето подписало и подало офертата.

Отварянето на даден списък или подсписък с изисквания показва отговорите на конкретния кандидат/участник на въпросите в списъка.

В случай че кандидат/участник не е предоставил ключ за декриптиране на заявление за участие/оферта, съдържанието им остава криптирано и не е достъпно за оценителната комисия. Системата упоменава това чрез текст в информационната карта на заявлението за участие/офертата.

5.2.3.11.3.                 Разделяне на техническото и ценовото предложение

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложителя да раздели по време отварянето на техническото и ценовото предложение на офертата. Двете части на офертата се съхраняват в отделни хранилища в системата. По време на периода на офериране системата показва двете хранилища.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие/оферти системата изисква от кандидатите/участниците да предоставят своите частни ключове за декриптиране на хранилището със заявления за участие или оферти.

При декриптиране от кандидатите/участниците системата индексира статуса на декриптиране за всяко заявление за участие/оферта от всеки кандидат/участник. Чрез кликване върху бутон „Отваряне на заявления/оферти“ от председателя на оценителната комисия може да се отвори хранилището с декриптираните от участниците заявления/оферти за работа по разглеждане и оценка.

Важно: Отварянето на хранилището е необратим процес. При извършване на действието системата показва модална карта за потвърждаване.

Последната стъпка преди да бъдат достъпени заявленията за участие/офертите в хранилището е декриптиране на съдържанието чрез кликване върху бутон ‚Декриптирай съдържанието“ от оценителната комисия.

Веднъж декриптирани, заявленията за участие/офертите са достъпни за разглеждане и оценка от оценителната комисия. Кликване върху заявление за участие/оферта от списъка дава достъп до съдържанието им.

Ценовото предложение е показано в страницата на офертата, но не е достъпно.

След като работата на оценителната комисия по допустимост и оценка на техническото предложение приключи, системата дава възможност за преминаване към отваряне на ценовите предложения.

5.2.3.11.5. Преминаване към отваряне на ценовите предложения на участниците

В случай че е приложимо, за пристъпване към отваряне на ценовите предложения на участниците в поръчка, е необходимо да се извършват следните действия

1.      В графика на поръчката или обособената позиция се задава дата и час за отваряне на ценовите предложения

Важно: Датата и часът за отваряне на ценовите предложения не следва да се дефинират при обявяване на поръчката.

Важно: При обществени поръчки с обособени позиции, датата и часът за отваряне на ценовите предложения трябва да се посочва в графика във всяка една обособена позиция.

2.      Преминава се към отваряне на ценовите предложения на участниците с натискане на бутон „КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“.

Важно: Преди натискане на бутона „КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“, предложените за отстраняване участници задължително следва да са маркирани като отстранени. В противен случай Системата изпраща съобщение за предоставяне на ключа за декриптиране на ценовото предложение и до тях.

Важно: В случаите на поръчки с обособени позиции, при кликване на бутон „КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ“, системата показва карта с възможност да се изберат обособените позиции, в които ще бъдат отворени ценовите на участниците.

Възложителят може да приложи датата на отваряне на дадена обособена позиция и за други позиции чрез избор на опция от активното меню в картата.

Процесът приключва с избор на обособените позиции, в който ще се отворят ценовите предложения и кликване на бутон „Към отваряне“.

3.      ЦАИС ЕОП уведомява автоматично участниците със съобщение в потребителския им профил в Системата и на електронната поща, че предстои отваряне на ценовите предложения и е необходимо да предоставят ключовете си за тяхното декриптиране.

След изтичане на срока за декриптиране, за да отвори хранилището с ценовите предложения, оценителната комисия трябва да кликне върху бутон „Отвори хранилище“, след което системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

Системата отваря хранилището и показва информационна карта за действие за декриптиране на съдържанието на хранилището с ценови предложения.

Веднъж декриптирано съдържанието на ценовата част на офертата е видимо и оценителната комисия може да продължи с оценка и класиране на участниците.

5.2.3.11.4.                 Проверка за актуално състояние на участниците

След декриптиране на предложенията/офертите на участниците, Възложителят има възможност да направи проверка за актуалното състояние на участниците. Проверката се извършва кликвайки върху елемент „Оценка“ в страничното меню, избор на конкретно предложение/оферта и кликване върху името на участника в горната лява част на екрана на оферта.

При кликване системата показва модална карта с детайли за стопанския субект. При кликване върху бутон „Проверка – актуално състояние“ системата показва с актуалното състояние на конкретния стопански субект.

В случай, че заявлението / офертата се подават от обединение или от името на нерегистриран участник, възложителят трябва да кликне върху бутон „Виж повече информация“. При кликване, бутонът отваря модална карта със списък на всички участници в обединението и съответните бутони за проверка на актуалното състояние на всеки един от участниците.

 

5.2.3.12.           Оценка на заявленията за участие/офертите

След като хранилището бъде отворено и съдържанието на заявленията за участие/офертите стане достъпно ЦАИС ЕОП позволява работата на оценителната комисия да започне. Разглеждането и оценката на заявленията за участие/офертите се извършва в секция „Оценка на офертите“, която може да бъде достъпена чрез съответния елемент от основното меню в контекста на поръчката или чрез кликване върху бутон „Към оценителна комисия“ в секция „Оферти“.

Секция „Оценка на офертите“ съдържа следните секции, отделени в информационни карти:

·        За оценка от комисията

·        Статистика

·        Протоколи и доклади

Възложителят може да достъпи секция  „Работа на оценителната комисия“ като подменю на елемент „Оценки“ от основното меню в ОП.

5.2.3.12.1.                 Назначаване на оценителна комисия

Всички колеги на възложителя, добавени в роля „Членове на оценителната комисия“ и „Председател на оценителната комисия“ се добавят автоматично като оценители на изискванията в конкретна ОП.

Системата позволява ръчно добавяне на оценители чрез кликване върху бутон „+“ към съответната група с изисквания. При избор на опцията, системата показва модална карта за избор измежду наличните оценители.

Важно: В случай, че името на даден член на оценителна комисия фигурира в протоколи и документи, неговото име не трябва да се премахва от оценителната комисия в системата. Ако бъде назначен нов член на оценителната комисия, неговата работа ще бъде включена в нов протоколи и документи.

В случаите описани в чл. 51, ал. 12 от ППЗОП, оценителят следва да бъде премахнат от оценителната комисия в системата, като извършените от него действия, свързани с оценяване на предложенията на участниците няма да се вземат предвид и ще се извършват от нов член в оценителната комисия.

5.2.3.12.2.                 Прилагане на заповед за назначение на оценителна комисия

Възложителят прилага заповедта за назначаване на оценителна комисия чрез кликване върху бутон “Към заповедта“, видим в секция „Работа на оценителната комисия“. Системата показва модална карта за въвеждане на номер и дата на заповедта и прикачване на файл.

Веднъж приложена в системата, без значение в коя обособена позиция или обща част на поръчката, заповедта се прилага автоматично за всички части на поръчката.

 

Важно: Оценката на офертите от страна на оценителната комисия може да започне единствено след декрипритране на офертите от страна на оценителната комисия и приложена заповед за назначаване на оценителната комисия.

Важно: В случай на промяна в състава на комисията, новата заповед се прилага а системно определеното място без да се изтрива предходната.

5.2.3.12.3.                 Работа на комисията

ЦАИС ЕОП индикира членовете на оценителната комисия, че предложенията/офертите са достъпни за оценка чрез показване на уведомление към иконата за проверка и оценка, намираща се в лентата за известия.

При кликване върху иконата системата показва меню и списък с наличните процедури и конкретния брой въпроси за оценка. При кликване върху елемент от списъка, съответния член на оценителната комисия може да стартира процеса по оценяване на предложенията/офертите.

Системата показва екрана за оценка на съответния член на оценителната комисия (ОК). Преди да стартира оценяването, членът на ОК трябва да подпише декларация за конфликт на интереси чрез кликване върху съответния бутон в долната част на екрана.

Подписването на декларацията се извършва чрез кликване върху бутон подпиши и прилагане на КЕП.

 

След като декларацията бъде подписана, потребителят може да затвори прозореца и продължи с оценка чрез кликване върху бутон „Започни оценяване“ в екрана за оценка.

Член на оценителната комисия има достъп до съдържанието на офертата на всеки един участник за конкретен въпрос (изискване) в ОП. В зависимост от зададената скала за оценка, членът на оценителната комисия задава съответната оценка на предложението / офертата.

Важно: В случай, че офертата е подадена от страна на обединение или от името на нерегистриран участник, членовете на оценителната комисия могат да достъпят повече детайли за участника/участниците в секция Заявления за участие / Оферти в съответния етап на поръчката.

Потребителят може да достъпи детайли за приложената към конкретния въпрос скала за оценка чрез кликване върху бутона за скала за оценка.

След успешна оценка на предложенията / офертите към конкретно изискване, системата индикира напредъка в горната част на екрана за оценка.

Важно: В случай че оценката на предложенията/офертите се извършва извън системата, статусът на всяка една ще бъде „обработва се“.

Важно: При оценка на предложения/оферти извън системата, възложителят трябва да маркира отстранените участници със съответния статус в системата.

5.2.3.12.4.                 Резултат от работата на комисията

Председателя на оценителната комисия има възможност да следи напредъка на оценителната комисия в секция „Оценки“. Секция е разделена на следните подсекции:

·        Предложения/Оферти

·        Статус на оценяването

·        Резултати

В секция „Предложения/Оферти“ потребителят в зависимост от правата си има достъп до предложенията/офертите, бутон „Оцени“, който отваря екрана за оценка и основна информация за статус на офертите.

В активното меню на всяка една оферта потребителят има достъп до следните функционалности:

·        Преглед – показва предложението / офертата в отделна страница

·        Експорт на оферта – запазва офертата като файл с разширение .zip

·        Резултати от оценкапоказва в модална карта резултатите от оценка

·        Отстрани – отстранява съответния участник

Важно: Дисквалифицираните участници се визуализират в отделен списък

 

Секция статус на оценяването показва списък с всички членове на оценителната комисия и техния напредък в процеса на оценяване като брой оценени въпрос спрямо крайния брой въпроси. В колона „Декларация“ потребителят има възможност да достъпи декларацията за конфликт на интереси, подписана от съответния участник.

Чрез избор на бутон „Статус на оценяване по оферти“ системата показва напредъка по оценяването на всяка оферта като съотношение на броя оценени въпроси към общия брой въпроси.

Секция „Резултати“ показва обобщена информация на оценките на всички оферти в конкретната ОП, заедно с възможност за експорт в табличен вид.

Възложителят има възможност да генерира съответния протокол или доклад към етапа на оценяване, чрез кликване на бутон „Създай“ в информационната карта „Протоколи и доклади“ или да го прикачи като файл, създаден извън системата.

При кликване системата показва модална карта за избор на шаблона на съответния протокол или доклад, който предстои да се изготви.

След избор на елемент от списъка и кликване на бутон „Създай“ системата създава нов документ в списъка с протоколи и доклади и зарежда съдържанието от шаблона в екрана за редакция на документи.

Екранът за редакция на документи предоставя интерфейс, близък до този на популярните редактори на документи, както и основни инструменти за форматиране на съдържание. След изготвяне на съдържанието на документа, потребителят има възможност да го финализира, след което да го подпише с КЕП. Активното меню финализирани документ, предоставя на Възложителя следните опции:

·        Отвори – Отваря съответния документ

·        Подпиши – Позволява на възложителя да подпише документа с КЕП

·        Публикувай в Профила на купувача – Публикува документа в профила на купувача чрез съобщение в профила на купувача

·        Изпрати чрез съобщения – Създава ново съобщение с конкретния документ, прикачен към съобщението

·        Активирай редакция – Позволява редакция на документа

·        Изтегли – Изтегля документа като файл с разширение .pdf

·        Копиране – Създава копие на документа

·        Изтрий – Изтрива документа

Важно: Копирането на форматиран текст от външен ресурс в редактора на документи може да доведе до проблеми с визуализацията му в системата. Препоръчително е потребителите да копират текст без форматиране (plain text).

Важно: В случаите, в които няма подадени оферти и не следва да се назначава комисия, за да се създаде решение за прекратяване на процедура е необходимо към дадена роля да се приложи правото "Има право да оценява заявленията/офертите като член на оценителна комисия". Действието ще позволи на потребителите в съответната роля да достъпват секция „Оценка“ и създават документи от редактора на документи. За публикуването на файла в профила на купувача е необходимо към ролята да има зададено право "Има право да създава и публикува обявления, решения и съобщения в профила на купувача“.

Важно: Всеки един протокол или доклад може да бъде подписан с множество квалифицирани електронни подписи

Важно: В случай на връщане на доклада на оценителната комисия от страна на възложителя или друг орган, оценителната комисия трябва да създаде нов документ, в който да внесе необходимите корекции, без да изтрива оригиналния документ в системата.

Важно: При връщане на доклада на оценителната комисия, възложителят има възможност да предостави на оценителната комисия мотивирано становище или писмени указания, чрез създаването им като документ в системата или прикачването им като файл в секция  „Протоколи и доклади„ в секция „Оценка на офертите“. Това действие може да се повтори неколкократно до одобрение на доклада на оценителната комисия от страна на възложителя.

Важно: При процедурите, съдържащи етап на договаряне, системата предоставя възможност Възложителя да прикачи като файлове, подписаните, с всеки един от участниците, протоколи от етапа на договаряне. Системата позволява протоколите да се прикачат както в карта „Протоколи и доклади„ в секция „Оценка на офертите“, така и в карта „Документи“ в секция „Избор на изпълнител“.

Важно: В случай че възложителят допуска варианти на офертите, в крайното класиране трябва да бъде включено само предложението на участника, получило най-висока оценка. Системата визуализира вариантите на офертите на отделните участници като отделни оферти в списъка с предложения/оферта и в екрана за оценка. Всеки един вариант на оферта се оценява, следвайки стандартната логика на системата.

5.2.3.12.5.                 Сравнение на оферти в списъци с артикули

След приключване на оценка на изпратените от стопанските субекти оферти в поръчки с дефинирани списъци с артикули, възложителите имат възможност да изтеглят подробно сравнение на цените на участниците от списъците с артикули. Експортът на сравнението е достъпен в секция „Резултати“ в страница „Оценка“ на поръчката.

При кликване върху опция „Експорт-сравнение на цените“ системата стартира изтегляне на файл с разширение “.xlsx”, съдържащ сравнение на цените по артикули в табличен вид.

Важно: Сравнението се изготвя на база данните в първата колона в списъка с артикули от тип „Валута“ и колоната, маркирана като краен резултат.

5.2.3.12.6.                 Приключване на работата на комисията

Системата дава възможност на председателя на оценителната комисия да отрази, че работата на комисията е завършена. Кликването върху бутон „Към решение на възложителя“ изпраща документите от работата ѝ на възложителя и посочва, че процесът по оценяване е завършен и предстои избор на изпълнител. Системата показва модален прозорец, в който председателят на комисията да потвърди действието и да информира членовете от екипа, свързан с обществена поръчка.

 

 

Възложителят може да върне обратно доклада на комисията чрез натискане на бутон „Върни в оценка“, и да приложи писмени указания, чрез бутон „Допълнителни указания“ в секция „Работа на оценителната комисия.

След като докладът на комисията бъде приет, системата показва в горната част на страницата информационна лента за действие. При кликване на бутон „Продължи“, системата препраща възложителя към страницата за избор на изпълнител.

 

5.2.3.13.           Електронен търг

Възложителите могат да активират опция електронен търг в поръчката чрез избор на съответната настройка в секция параметри.

При избор на опции „Да“ системата показва e„Електронен търг“ като поделемент на секция „Оценка на офертите“ в главното меню в поръчката. При кликването му, системата отваря страницата за достъп до електронния търг и  неговите настройки.

Важно: Електронния търг се визуализира винаги в последния етап в многоетапни поръчки. В поръчки с обособени позиции, електронен търг може да се проведе във всяка една обособена позиция.

5.2.3.13.1.                 Настройки на електронния търг

Карта настойки в електронния търг позволява задаване на следните настройки:

·        Описание – Възложителят задава описание на електронния търг, видимост за участниците

·        Брой цифри след десетичния знак – Задава се точност на предложените от участниците оферти чрез определяне на брой на цифрите след десетичния знак (максимум 6)

·        Вид на компонента за наддаване – Описва стойността, по която участниците наддават. Възможните опции са:

o   Офериране на обща цена – При избор на тази опция, системата предоставя възможност на участниците да подобрят офертите си като всеки участник стартира надаването от стойността на предоставяната от него оферта.

o   Офериране на списък с артикули – Участниците трябва да предоставят и наддават по цени на до 10 артикула, чиято сума формира крайната цена, по която се извършва класирането в електронния търг. В този случай, участниците ръчно въвеждат първоначалните си оферти.

o   Офериране по параметър различен от цена – В този случай надаването се извършва по стойност, различна от цена (напр. „отстъпка“). При избор на параметър, различен от цена, възложителят дефинира мерна единица (напр. „%“), по която участниците наддават. Класирането се извършва спрямо предоставените стойности (оферти) по зададения параметър, като участниците ръчно въвеждат първоначалните си оферти.

·        Валута

·        Тип на електронния търг  възможните опции са следните:

o   Електронен търг със стандартно наддаване (по-високата стойност е по-добра)

o   Електронен търг с обратно наддаване (по-ниската стойност е по-добра)

·        Минимална стъпка – задава минимална стойност, с която участниците могат да подобрят офертите си

·        Минимално отстояние от най-добрата офертапредставлява минимална стойност, с която участникът трябва да подобри най-добрата оферта към момента на наддаването

·        Продължителност на рунд – задава  продължителността на рунда или времето, в което участниците могат да изпратят своите оферти

·        Продължителност на времето между рундове – задава времето между два рунда

·        Начин на приключване на електронния търг  - описва начина на приключване на електронния търг. Възможните опции са:

o   Два последователни рунда без подадени оферти от участници

o   Два последователни рунда без промяна на най-добрата оферта

·        Начало на електронния търг – задава се дата и час, на която след активиране ще стартира електронния търг

 

5.2.3.13.2.                 Активиране на електронния търг

След като е задал параметрите на електронния търг, възложителят го активира чрез кликване на съответния бутон в страницата с настойки на електронния търг, с което подаването на оферти ще бъде стартирано на определената в настройките дата.

Системата показва карта за потвърждение на действието.

Активирането на електронния търг ще даде възможност на участниците да стартират подаване на офертите си на посочената начална дата за провеждането му.

Важно: За да се стартира електронен търг са необходими минимум двама участници, чиито технически и ценови оферти са отворени и не са отстранени, както и да са зададени параметрите на електронния търг. За да се ограничи достъпа на отстранени участници до електронния търг, възложителят трябва да ги отстрани в системата, използвайки съответната функционалност.

Важно: При активиране на електронния търг, участниците получават известие в системата и по имейл. Известието по имейл съдържа информация за параметрите на електронния търг, както и началната дата на провеждането му.

Важно: След активиране на електронен търг, възложителят няма възможност да отстранява участници в системата, както и да управлява отстранени участници.

5.2.3.13.3.                 Деактивиране на електронен търг

До началото на провеждане на електронния търг, възложителят има възможност да деактивира електронния търг и ако е необходимо да промени параметрите му. Действието се извършва чрез кликване на бутон „Деактивирай ел. търг“ видим в долната част на страницата на вече активиран електронен търг.

5.2.3.13.4.                 Достъп до провеждане на електронния търг

Веднъж стартирал напредъка на наддаването в електронният търг е достъпно чрез кликване върху бутон "Към електронен търг".

При извършване да действието, системата показва модален прозорец с информация в реално време за оставащото време до края на съответния рунд от електронния търг или началото на следващия. Системата показва информация за проведените рундове със съответните оферти, подадени от участниците и времето на подаване. След приключване на всеки един рунд, информацията се обновява, като изчислява класирането на участниците за съответния рунд.

5.2.3.13.5.                 Приключване на електронен търг

Подаването на оферти в електронния търг приключва автоматично в зависимост от избраната настойка като ЦАИС ЕОП показва индикация за края на електронния търг чрез информационна карта в модалния прозорец.  За да приключи процеса, възложителят трябва да кликне върху бутон „Приключи“ в модалната карта и да потвърди действието с парола.

Действието на приключване преизчислява класирането в поръчката спрямо резултатите от електронния търг, избраната формула и критерий на възлагане като се добавя нова колона в секция „Оценка“ с крайна оферта от електронния търг на всеки един участник в поръчката.

5.2.3.14.           Избор на изпълнител

Страницата за избор на изпълнител може да бъде достъпена от съответния елемент в основното меню.

Секция „Оценка на офертите“ съдържа следните секции, отделени в информационни карти:

·        Класиране

·        Документи

·        Приключи

5.2.3.14.1.                 Решение на възложителя

Чрез избор на бутона за избор в колона „Допуснат/Избран“ към всяко едно от предложенията/офертите, възложителят маркира съответния участник като изпълнител или го допуска да продължи напред в следващ етап.

Важно: В случай на отказ или невъзможност от страна на първия класиран участника да сключи договор, възложителят демаркира бутона от колона „Допуснат/избран“ за съответния участник. В случаите, в които за изпълнител се избира втория класиран участник, възложителят маркира бутон „Допуснат/избран“ за втория класиран участник,  като същевременно трябва да подготви изменение на влязлото в сила решение, както и мотивирано решение да избере втория класиран участник за изпълнител. Документите се подготвят в секция „Документи“ и могат да бъдат публикувани на профила на купувача.

Забележка: Системата показва маркираните от оценителната комисия с опция „За отстраняване“ кандидати/участници в отделен списък „Отстранени кандидати/участници“.

Важно: В случай, че офертата е подадена от страна на обединение или от името на нерегистриран участник, възложителят може да достъпи повече детайли за участника/участниците в страницата на съответното заявление/оферта чрез кликване на елемент от списъка.

5.2.3.14.2.                 Документи

Секция „Избор на изпълнител“ предоставя възможност за създаване или прикачване на документи, съдържащи решението на възложителя, идентична с тази в секция „Оценка“.

5.2.3.14.3.                 Приключване на ОП

Възложителят приключва етапа с кликване върху бутон „Приключи“.

След кликване върху бутона системата показва модална карта, в която възложителят потвърждава приключването на етапа. ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложителя да информира екипа по поръчката за конкретното действие.

Важно: Бутонът „Приключи“ избира след влизане в сила на решението на възложителя.

Веднъж приключена по този начин, процедура може да бъде върната обратно към етап за избор на изпълнител чрез кликване върху бутон „Измени“, който системата показва. Преценката за основателността на това действие е изцяло на възложителя.

5.2.3.14.4.                 Избор на изпълнител на случаен принцип (жребий)

В случай на два еднакви най-добри резултата от комплексната оценка, системата предоставя възможност на възложителя да пристъпи към избор на изпълнител на случаен принцип (жребий). Системата отчита тази възможност автоматично и показва информационна лента в секция „Избор на изпълнител“.

Възложителят стартира случайния избор на изпълнител чрез кликване върху бутон „Избор“, след което системата показва карта за потвърждение.

При потвърждаване на действието системата стартира избора на случаен принцип като това се индикира със съответното съобщение на екрана.

След извършване на случайния избор на изпълнител, системата маркира съответния стопански субект като избран и индикира възложителя за извършения избор чрез показване на информационна карта. В случаите, че повече от двама участници са получили еднакви най-добри резултати от комплексната оценка, системата включва всички участници с еднакви резултати в жребия като определя мястото в класирането на всеки един. Картата показва името на класирания на първо място стопански субект, лицето стартирало действието по избор на изпълнител на случаен принцип, както и времеви печат за извършване на действието.

5.2.3.15.           Управление на договори към обществена поръчка

След избора на изпълнител в конкретна обществена поръчка, ЦАИС ЕОП позволява създаването на договор към съответната поръчка. Създаването на договор в рамките на поръчката се извършва от секция „Договори“, достъпна чрез кликване на съответния елемент в най-долната част на основното меню на поръчката. При кликване върху менюто системата показва страницата с договори в поръчката.

5.2.3.15.1.                 Създаване на договор

Възложителят създава договор чрез кликване върху бутон „Създай договор“, който показва форма за избор на оферта, към която да бъде свързан договора.

Важно: При изключения, в които в поръчката/процедурата не са налични оферти от участници, системата ще премине към създаването на съдържанието на договора.

При избор на оферта и кликване на бутон „Избери“, системата показва екран за създаване на договор.

5.2.3.15.2.                 Съдържание на договор

Съдържанието на договорите в системата се копира от съответната оферта, ако е налична, и е разделено в следните секции:

Детайли на договора – съдържа следните основни метаданни за договора:

·        Номер на договора – генерира се автоматично от системата

·        Предмет на договора – при създаване на договора системата автоматично попълва предметна на поръчката, към която е създаден договора, но позволява редакция на полето от страна на възложителя

·        Възложител - при създаване системата автоматично попълва името и ЕИК на възложителя  не позволява редакция на полето

·        Изпълнител/Изпълнители – при създаване на договора, системата автоматично взема данните на изпълнителя от офертата, като позволява промяната им (например в случай, на изпълнение от страна на обединение/консорциум)

·        Вид - при създаване на договора системата автоматично попълва вида на договора (доставки, услуги или строителство) спрямо зададеното в поръчката, към която е създаден договора и не позволява редакция на полето

·        Стойност – попълва се автоматично спрямо посочената крайна цена в офертата

·        Срок на договора – попълва се ръчно от възложителя

·        Дата на подписване – попълва се ръчно от възложителя

Важно: Посочените полета са задължителни. Не е възможно подписването и публикуването на договор с празен списък с файлове в настоящата секция. Съдържанието на договора не е видимо в публичната страница на поръчката, след като договорът бъде публикуван.

Важно: В случай на сключване на договор с физическо лице, системата не копира ЕГН/ЛНЧ от офертата на участника.

Съдържание на договора – представлява същинското съдържание на договора под формата на списък с прикачени файлове. Системата позволява на възложителя да прикачи вече подписан извън системата договор в този списък или съдържание, което ще бъде подписано от страните в системата.

Чрез кликване върху бутон „Генерирай съдържание от оферти“ системата позволява на възложителя да добави към списъка, експорт на офертата, към която е свързан договора

Важно: За да се прикачи Каталог към договор е необходимо да се изтегли (експортира) и попълни коректно шаблон (табличен файл) през секция Каталози -> Индивидуален каталог -> Експорт (през екшън менюто).

След изтегляне на файла, данните трябва да бъдат въвеждани без да нарушават структурата на файла, както и за попълването да се вземат предвид мерните единици и кодовете за ОТР, използвани в секции Measurements и Nomenclatures.

Важно: За да бъде успешно импортиран файла, необходимо е името му задължително да бъде Catalogue.xlsx!

Публична информация за сключения договор – секцията предоставя възможност за добавяне на файлове към страницата на договора, които в последствие могат да се публикуват на публичната страница на поръчката.

Маркирането на поле „Видим на профила на купувача“ върху даден файл прави файла видим на профила на купува след като възложителя публикува договора или анекса.

Важно: Функционалността може да се използва за публикуване на анонимизирано съдържание на договора на публичната страница

Референтен номер на договора – секцията предоставя възможност за попълване на деловоден номер на договора. Полето е активно за промяна както преди, така и след публикуване на договора или анекс.

 

Background pattern

Description automatically generated

 

5.2.3.15.3.                 Управление на договор

При създаване, всеки договор получава статус чернова. Промените в съдържанието на договора в статус „черновата“, които се извършват от възложителя се запазват или отменят от съответния бутон в долната част на страницата на договора.

При подготвено съдържание на договора, възложителят кликва върху бутон продължи, който показва активно меню със следните опции:

·        Прилагане на подписи – при избор, договорът преминава в етап „Прилагане на подписи“. По време на този етап, договорът се визуализира в работното пространство на изпълнителя и страните могат да приложат своите подписи.

·        Финализиране - при избор, договорът преминава в етап „Финализиране“ като се визуализира в работното пространство на изпълнителя, но страните могат да приложат своите подписи

Ако е необходимо, възложителят може да се върне в статус чернова чрез кликване върху бутон, който се визуализира в горната част на екрана на договора.

Важно: При промяна на статуса на договора, системата изпраща нотификации в системата към страните по договора – изпълнителя и екипа на възложителя със съответните права и заключва договора за редакция

5.2.3.15.4.                 Подписване на договор

Прилагането на подписи към договор се извършва чрез кликване върху бутон „Подписи“, видим в екрана на договора или в съответния елемент в страницата с договори в поръката.

Кликването върху бутона показва модална карта за прилагане на подписи от страните.

Важно: Когато договорът се подписва в системата, за успешното му публикуване е необходимо да има приложени поне по един подпис от всяка от страните – възложител и изпълнител. Ако договорът бъде върнат в етап „Чернова“, приложените подписи се премахват.

Важно: Страните подписват разписка на договора, която съдържа метаданните както и информация и hash на всеки един от прикачените файлове в секция „Съдържание на договора“

След прилагане на необходимите подписи, договорът се финализира чрез кликване върху съответния бутон.

5.2.3.15.5.                 Публикуване на договор

Чрез кликване на бутон „Публикуване“, достъпен в страницата на договора при финализирането му, системата показва индикация на възложителя, че е необходимо възложителят да създаде и изпрати за публикуване към ОВ на ЕС или РОП. Обявление за възлагане може да се създаде както от страницата на договора, така и от секция „Обявления и решения“ При публикуване на обявлението за възложена поръчка, договорът се публикува автоматично.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Важно: При публикуване на съответното обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС или РОП, системата извършва следните действия:

·        Визуализира метаданните и маркираните за публикуване файловете от секция „Публична информация за сключения договор“ от съответния договор в на договора в публичната страница на поръчката

·        Визуализира метаданните и маркираните за публикуване файловете от секция „Публична информация за сключения договор“ от съответния договор за всички потребители в секция „Договори“ в организацията

·        Активира се опцията за създаване на анекс

Важно: Веднъж публикуван, договор или анекс не може да бъде премахнат от публичната страница на поръчката

Договорите и анексите към тях се визуализират в отделна карта „Договори“ в публичната страница на поръчката

5.2.3.15.6.             Оттегляне на изпратен за публикуване договор

Възложителят има възможност да оттегли изпратен за публикуване договор или анекс, чрез кликване на бутон „Върни обратно към финализиране“, който е видим в страницата на договора след изпращането му за публикуване. При оттегляне договорът/анексът се връща в статус „Финализиран“

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

Важно: Изпратен за публикуване договор не може да бъде оттеглен при следните условия:

 

·        Договорът е публикуван (логиката е валидна и за анекси)

·        Към договора има създадено и публикувано обявление за възложена поръчка. В случаите когато обявлението е само създадено, то трябва да се изтрие от възложителя (логиката е валидна и за анекси)

·        Към договора има създаден анекс

5.2.3.15.7.             Създаване на анекс към договор

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложителят да създават анекси (изменения към договори). Създаването на анекс се извършва от бутон „Създай анекс“ в страницата на публикуван договор.

Логиката на попълването на информацията за анекса, управлението, подписването и публикуването му е идентична с тази при работа с договор, освен, че полета „Стойност на изменението“ (еквивалентно на стойност на договора) и „Срок на договора“ не са задължителни за попълване.

Важно: Системата публикува анекс при успешно публикуване на съответното обявление за изменение на договор.

Важно: В случаите на намаляване на стойността на договора, системата позволява да се попълни отрицателно стойност на анекса (напр. – 15 000). При публикуване на анекс, системата калкулира текущата стойност на договора чрез събиране на стойностите на договора и всички публикувани към него анекси.

Системата индикира промените  чрез анекс на стойността и срока на договора като маркира съответните данни в жълто на публичната страница на поръчката. При поставяне на курсора на мишката върху съответния елемент се показва текст с първоначалната стойност на съответното поле в договора.

5.2.3.15.8.             Приключване на договор

Приключване на договор за обществена поръчка се извършва с публикуване на „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“.

За да се случи това Възложителят избира договора, който трябвеа да бъде приключен, като влиза в секция „Информация за договора“ и избира бутон „Към обявление“. Системата извежда екран за избор на обявление.

От него Възложителят избира „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“. Системата зарежда екран за попълване на обявлението.

След попълване и валидиране на обявлението, Възложителят го публикува, с което се счита че договорът е приключен.

Важно: В случай, че се приключва договор, за който в системат липсват данни за договора (т.е. създаден е преди пускане в експлоатация на модул „Договори“ от ЦАИС ЕОП), при кликване върху бутон „Публикувай“ в секция „Валидиране и преглед“ на „Обявлението за приключване на договор за обществена поръчка“, системата извежда екран, от който Възложителят избира обявлението от обществената поръчка, с което е обявено възлагането на договора.

 

5.2.4. Разширени възможности за създаване на електронни обществени поръчки

5.2.4.1.  Създаване и работа с многоетапна процедура

ЦАИС ЕОП предоставя на възложителите възможност за работа с многоетапни процедури. В зависимост от настройките на конкретната процедура, системата създава по подразбиране съответния брой етапи към конкретната процедура или допуска възложителят да добавя динамично нови етапи и фази през графика на ОП.

5.2.4.1.1. Промяна на датите в етап

Системата дава възможност за промяна и добавяне на дати в етап, като се следва стандартната логика на добавяне на дати в секция „График“.

Важно: Системата не позволява на възложителя да дефинира системни дата и време, предхождащи други системни дата и време в предходен етап.

5.2.4.1.2. Динамично добавяне на етапи в ЦАИС ЕОП

Ако избраната процедура позволява, възложителят може да добавя динамично нови етапи към ОП през секция „График“. В този случай е необходимо да бъде поставен курсорът на мишката в разстоянието между информационните карти на два етапа или под информационната картата на последния етап. Системата показва бутон „Добави“. При кликване върху бутона системата създава нов етап в процедурата, като го добавя на определено място в процеса - между два етапа или след последния етап, дефинирано от позицията на бутона „Добави“.

Забележка: Настройките на динамично добавения етап се копират от предходния етап.

Важно: Системата не позволява създаване на етапи, предшестващи настоящия етап на поръчката.

5.2.4.1.3. Изтриване на динамично добавен етап

Системата позволява изтриване на динамично добавен етап чрез кликване върху бутона на активното меню и избор на опция „Изтрий“ от менюто в конкретен динамично добавен етап в секция „График“ на процедурата.

Важно: Системата не позволява изтриването на етапи, създадени по подразбиране в процедурата. Възможно е изтриването само на динамично добавени етапи, които не са започнали.

5.2.4.1.4. Преминаване към следващ етап

Възложителят може да допусне или да не допусне кандидат/участник в следващ етап на ОП чрез избор на опция „Допуснат/Избран“ в списъка със заявления за участие/оферти.

След приключване и оповестяване на решението на възложителя системата показва информационна карта за действие за преминаване към следващ етап.

Важно: Преди избор на бутона „Премини към следващ етап“ се попълва графика на поръчката в частта „Представяне на оферти“: начален и краен срок на подаване и дата и час на отваряне на офертите.

При кликване на бутон „Премини към следващ етап“ системата показва модална карта за потвърждаване, след което прехвърля както участниците, така и възложителя в контекста на следващия етап на ОП. При стартирането на нов етап, системата изпраща известие към екипите на стопанските субекти, допуснати до следващия етап.

Важно: Действието по преминаване към следващ етап е необратимо.

5.2.4.2.  ОП с обособени позиции

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложителите да създават и управляват ОП с обособени позиции. Всяка поръчка може да бъде превърната в ОП с обособени позиции и да съдържа следните основни контекста:

·        Обща част – притежава характеристиките на ОП и съдържа общи изисквания за всички обособени позиции, когато има такива. Подаването на оферта в ОП с обособени позиции включва и задължителното попълване на обща част, когато е предвидена.

·        Обособена позиция – притежава характеристиките на ОП и съдържа определени за нея изисквания за част от обекта на ОП. Стопанските субекти могат да подават заявления за участие/оферти за една, повече или всички обособени позиции (части от обекта на ОП) съобразно определеното от възложителя.

5.2.4.2.1. Създаване на поръчка с обособени позиции

Обособена позиция може да бъде създадена чрез кликване върху бутон „Създай обособени позиции“ в секция „Параметри“ на ОП.

Важно: Максималния брой обособени позиции, които може да създадете в рамките на една обществена поръчка е 40 (четиридесет).

При кликване върху бутона системата показва модална карта, която информира, че процесът е необратим.

5.2.4.2.2. Настройки на поръчка с обособени позиции

За ОП с обособени позиции системата показва допълнителна карта с настройки в секция „Параметри“. ЦАИС ЕОП предоставя възможност за управление на следните настройки:

·        Оферти могат да бъдат подавани за – стойностите могат да бъдат „Всички обособени позиции“ или „Максимален брой обособени позиции“, зададен като число.

·        Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент – стойностите могат да бъдат „Без ограничение“ или „Максимален брой обособени позиции, за които може да бъде определен един изпълнител“, зададен като число.

·        Възложителят си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции – попълва се от възложителя като текст.

 

5.2.4.2.3. Навигиране в поръчка с обособени позиции

Основното меню на ОП с обособени позиции съдържа следните допълнителни елементи:

Обособени позиции – Прехвърля възложителя в страницата за избор на контекст на обособена позиция в ОП.

Стопански субекти – Списък със стопански субекти, участващи във всички обособени позиции.

В контекста на общата част или на конкретна обособена позиция навигирането между обособените позиции и общата част се извършва чрез кликване върху бутона в горната част на лентата за контекстуална навигация.

Връщането към основната страница на ОП се извършва чрез най-горния елемент в основното меню.

Системата индикира потребителя за конкретния контекст чрез показване на информация в лентата за контекстуална навигация.

5.2.4.2.4. Добавяне на обособена позиции

Добавянето на обособена позиция се извършва чрез кликване върху бутон „Добави нова“ в страницата с обособени позиции. Максималния брой обособени позиции, които може да добавите в рамките на една обществена поръчка е 40 (четиридесет).

При кликване върху бутона системата показва модална карта за потвърждаване на действието, след което при одобрение създава нова обособена позиция.

5.2.4.2.5. Изтриване на обособена позиция

Изтриването на обособена позиция се извършва чрез кликване върху съответния елемент в активното меню от списъка с обособени позиции.

Преди да завърши действието системата изисква потвърждение.

5.2.4.2.6. Копиране на обособена позиция

ЦАИС ЕОП позволява копиране на вече създадена обособена позиция чрез избор на опция „Направи копие“ от активното меню на съответната обособена позиция, която потребителят иска да копира.

5.2.4.2.7. График на процедура с обособени позиции

Графикът на общата част и обособените позиции е синхронизиран. Разсинхронизирането на график в общата част или в обособена позиция не се отразява на основния график.

 

Системата показва обособените позиции с различен график в отделен списък в секция „График“.

5.2.4.3.  Възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

При възлагането на процедура с обособени позиции по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 7 от ЗОП, за която са налице еднакви критерии за подбор за две или повече позиции, възложителят има възможност да допусне общо представяне на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. В Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) те се посочват в основната част на поръчката „Общи изисквания“.

Преди публикуване на обществената поръчка, отговорното за нея лице следва да извърши допълнителни технически действия във всяка обособена позиция, както следва:

Стъпка 1: Достъпва секция „Изисквания към участниците“ към всяка обособена позиция:

Стъпка 2: Създава „Група с изисквания“.

Стъпка 3: В създадената по т. 2 група с изисквания добавя изискване „Въпрос от тип: Да/Не“.

Забележка: Въпросът може да бъде дефиниран по следния начин  „Участникът/Кандидатът заявява интерес към обособената позиция“.

Стъпка 4: След запис на направените промени, подготовката на поръчката се довършва по стандартния начин.

Важно: В случай че се стартира поръчка в ЦАИС ЕОП, в която за всяка обособена позиция са поставени различни изисквания, секция „Изисквания“ на „Общи изисквания“ трябва да остане празна. В нея не следва да се добавят каквито и да е въпроси/записи, в т.ч. и указания, като напр. указания за попълване на офертите и др.

5.2.4.4.  Рамково споразумение

5.2.4.4.1. Създаване на рамково споразумение (РС)

Рамково споразумение от ОП може да бъде създадено чрез избор на опция „Да“ за параметър „Поръчката има за цел сключване на рамково споразумение“ в секция „Параметри“ на ОП.

Важно: При избор на горната опция в ОП с обособени позиции ЦАИС ЕОП създава рамкови споразумения към всяка една от обособените позиции в поръчката.

Изборът на опцията добавя два нови елемента в долната частна  страничното меню в контекста на поръчката:

·        Рамково споразумение – При кликване прехвърля потребителя в страница за управление на параметрите на рамковото споразумение

·        Вътрешни конкурентни избори (ВКИ) по рамково споразумение – При кликване прехвърля потребителя в списъчна страница с всички създадени ВКИ в рамките на конкретното РС с възможност за създаване на нови ВКИ

5.2.4.4.2. Задаване на период на валидност на РС

В секция Рамково споразумения, Възложителят може да зададе срок на валидност на РС. Задаването му дава възможност на индивидуалните възложители да създават ВКИ по съответното РС в съответния срок.

Промяната на срок на валидност изисква въвеждане на потребител и парола за потвърждение на действието.

При задаване на срок на валидност на РС, участниците одобрени в етап „Избор на изпълнител“ се добавят към съответното РС.

Важно: Периодът на валидност на рамковото споразумение може да бъде зададен само след приключване на ОП в ЦАИС ЕОП

5.2.4.4.3. Управление на доставчици в РС

В секция „Рамково споразумение“ системата показва списък с всички участници в рамковото споразумение. При създаване, участниците автоматично се добавят към всеки един ВКИ към съответното РС

Възложителят има възможност да отстрани участник от РС чрез избор на опция „Отстрани“ от активното меню на съответния участник в РС. Системата показва отстранените участници в отделен списък.

Отстранен участник може да бъде върнат обратно в списъка с участници чрез избор на опция „Върни“ за съответния участник в списъка с отстранени участници.

5.2.4.4.4. Управление на индивидуални възложители

Индивидуалните възложители по РС се добавят като организации с достъп до поръчката, като при добавяне служителите на организацията се присъединяват в роля „Наблюдатели“, която има ограничени права. При добавяне на индивидуален възложител се следва логиката описана в т. 5.2.3.3.6 „Добавяне на други организация с достъп до поръчката“ на настоящото ръководство. При РС, КС или ДСП системата показва две допълнителни права, които могат да се добавят към ролите в ОП:

·        Има право да вижда всички ВКИ и поръчки по КС или ДСП – Потребителите в роля, към която е добавено това право имат възможност да достъпят всички ВКИ, създадени по конкретното РС или всички поръчки създадени по КС/ДСП

·        Има право да създава ВКИ и поръчки по КС или ДСП – Потребителите в роля, към която е добавено това право имат възможност да достъпят и създават ВКИ или поръчки по КС/ДСП

 

5.2.4.4.5. Създаване на вътрешен конкурентен избор

Индивидуален възложител по РС има възможност да създаде ВКИ чрез кликване върху бутон „СЪЗДАЙ“ в информационната картата с ВКИ в секция „ВКИ по РС“ в поръчката

ЦАИС ЕОП показва списък с наличните процедури за създаване на ВКИ. Възложителят трябва да избере процедура и кликне върху бутон „Създай“.

ВКИ следва логиката на създаване и структурата на всяка една поръчка в системата. Възложителите нямат възможност добавят участници във ВКИ, които са различни от тези посочени в съответното РС. Участниците са показани в информационна карта „Участници в рамково споразумение“ в секция „Участници“ на съответния ВКИ.

Стартирането на периода на подаване на оферти по ВКИ се извършва чрез кликване върху бутон „Покани участници от РС / КС / ДСП“ в секция „Стопански субекти“

Системата показва информационна карта с действията, които ще се извършат при стартиране на ВКИ, а именно:

·        Създава се запис за ВКИ в ЦАИС ЕОП

·        ВКИ е видима за участниците

·        Стартира се подаване на офертите от страна на участниците

Важно: При стартиране на ВКИ, ЦАИС ЕОП добавя участниците от списъка в РС като участници във ВКИ, изпраща покани по имейл и нотификации, както и когато добавя съответния ВКИ в работното пространство на участника, без възможност да бъде изтрит. Участниците подават своите оферти по стандартния ред.

Важно: Индивидуалните възложители по РС могат да създават обявления в съответния ВКИ, които се добавят автоматично в секция „Обявления“ в РС.

Важно: ВКИ става видим на профила на купувача на съответния възложител при публикуване на обявление за възложена поръчка.

5.2.4.4.6. Сключване на Договор по РС с един изпълнител

 В случаите на РС с един изпълнител, в което не са определени всички условия, възложителят следва логиката на преходната точка, като избира процес „Договор по РС с един изпълнител“ от списъка с процеси. Възложителят дефинира необходимите изисквания към изпълнителя, който подава своето предложение/оферта, следвайки стандартната логика на работа с поръчка в системата, като не е необходимо да се изтегля и предоставя ключ за декриптиране на предложението/офертата. При РС с един изпълнител, в което са определени всички условия, възложителят избира процес „Договор по РС с един изпълнител“, като използва секция "Изисквания" за представяне на документи за сключване на договор.

5.2.4.5.  Конкурс за проект

5.2.4.5.1. Създаване на конкурс за проект

Системата позволява създаването както на едноетапен, така и на двуетапен конкурс за проект.

5.2.4.5.2. Осигуряване на анонимност

За да се осигури анонимност на проектите, възложителят следва да изпълни следните стъпки:

·        След изтичане на срока за подаване на проекти, членовете на журито не получават достъп до виртуалното пространство на поръчката а системата не показва на публичната страницата списъка участниците подали проекти;

·        Достъп до виртуалното пространство се предоставя само на длъжностните лица по чл. 90, ал. 1, съответно по чл. 93, ал. 1 от ППЗОП чрез добавянето им към роля в секция „Екип на възложителя“;

·        След отваряне на получените от участниците проекти, длъжностните лица по чл. 90, ал. 1, съответно по чл. 93, ал. 1 от ППЗОП, експортират всеки проект в отделен .zip файл;

·        Експортираните файлове с проекти се предоставят на журито, което разглежда, оценява и класира проектите извън системата;

·        Членовете на журито получават достъп до виртуалното пространство на поръчката при настъпване на датата и часа за отваряне на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП;

·        Резултатите от конкурса за проект се публикуват ръчно от възложителя чрез съобщение в профила на купувача;

5.2.4.6.  Квалификационни системи и Динамични системи за покупки

Възложител има възможност да създаде Квалификационни система (КС) или Динамични система за покупки (ДСП) избирайки съответния процес от списъка с процедури.

 

 

При избор на съответната опция, системата създава работното пространство на съответната КС или ДСП.

5.2.4.6.1. График на КС / ДСП

Възложителят дефинира системен период за подаване на заявления в КС и ДСП, в рамките на който участниците могат да подават и оттеглят заявления, а възложителите, след оценка, да включват или не съответните стопански субекти в съответната КС / ДСП.

 

Важно: Началото на периода за подаване на заявления стартира с публикуването на съответното обявление и решение за стартиране на КС

5.2.4.6.2. Управление на Категории в КС / ДСП

ЦАИС ЕОП предоставя възможност за създаването на категории в рамките на КС / ДСП. Системата позволява създаването на поръчки с изпращане на покани само към включените участниците по дадена категория.

Възложителят има възможност да създаде категории в КС / ДСП в секция „Изисквания“ чрез кликване на бутон „Създай“ и избор на опция „Категории“ от активното меню в секция.

При избор на опцията, системата показва модална карта за създаване на категории.

При кликване на бутон „Добави“ системата създава запис за категория с възможност за задаване на име, описание и статус. Полето за име е задължително. В случай, че Възложителят не въведе име на категории, системата забранява запазването на списъка с категории.

Важно: Всяка една категория има възможност за задаване на статус „Разрешена“ или „Забранена“. Категория със статус „Разрешена“ позволява на участниците да подават заявления за включване в конкретната категория, докато категория със статус „Забранена“ не позволява подаването на заявления за включване в съответната категория. Възложителят може да избере статус „Забранена“ за дадена категория, в случай на актуализиране на правилата и критериите за включване на участници в КС/ДСП и отпадане на съответната категория от обхвата на КС/ДСП.

При успешно запазване на списъка с категории, системата създава нова информационна карта „Категории“ в горната част на списъка с изисквания в КС / ДСП. Категориите могат де се управляват чрез кликване върху картата или бутона „Промени“

Важно: Системата не предоставя възможност за създаване на повече от един списък с категории

5.2.4.6.3. Получаване на заявление в КС / ДСП

При получаване на заявление за включване в КС / ДСП от страна на участник, възложителят автоматично получава достъп до заявлението в модул „Оценки“. Модул „Оценки“ в КС / ДСП е разделен условно на следните секции, в които са показани заявления със съответния статус:

·        Нови – списък със заявления, които предстои да бъдат оценени от Възложителя

·        Разглеждане – списък със заявления, които са в процес на оценяване

·        Разгледани – списък с оценени заявления

·        Невключени – списък с невключените в КС / ДСП заявления

·        Включени - списък с включените в КС / ДСП заявления

След подаване, заявленията на участниците постъпват в секция „Нови“. Чрез избор на опция „Оцени“ от активното меню на съответното заявление, системата показва екрана за оценка, в който възложителя има възможност да оцени на заявлението.

5.2.4.6.4. Оценка и включване на участник в КС / ДСП

След приключване на оценка на заявление за включване в КС / ДСП, системата автоматично премества заявлението на конкретния участник в секция „Разгледани“. При поставяне на курсора на мишката върху съответното заявление, системата показва опции за включване или невключване на конкретен участник в КС / ДСП. При избор на една от двете опции, системата показва потвърждение и прехвърля заявлението в съответната секция.

От активното меню на заявлението, Възложителят има възможност да достъпи секция „Показване на историята“, от където има възможност да достъпи детайли за историята на заявлението на участника.

В случай че участникът изпраща заявление повторно или при актуализиране на изпратената от участника информация, възложителят има възможност да изтегли архив на предходното заявление от съответния запис за подадено заявление в историята чрез кликване върху връзка „Изтегли заявление“.

 

Важно: При необходимост от актуализация на ЕЕДОП, Възложителят трябва да следва логиката описана в точка 5.2.2.8.4.7. Въпрос тип „ЕЕДОП“

5.2.4.6.5. Изключване на участник от КС / ДСП

В случай, че са налице предпоставки за изключването на даден участник от КС/ ДСП, възложителят има възможност да извърши това чрез бутона в активното меню на съответното заявление от "Включени" и избор на опция „Изключи“. След извършване на действието, ЦАИС ЕОП ще позволи на участника да изтегли заявлението си, да го промени ако е необходимо и да го изпрати отново към възложителя.

5.2.4.6.6. Създаване на поръчка по КС / ДСП

Създаването на поръчка по КС / ДСП за покупки следва логиката на създаване на ВКИ по РС. За да стартира процеса възложителят избора бутон „Създай“ в списъка с ОП в секция „Поръчки по КС / ДСП“.

Системата показва модална карта за избор на категория, в която да бъде проведена конкретната ОП. В случай, че Възложителят не е дефинирал категории, системата пропуска тази стъпка.

Важно: Възложителят няма възможност да избира повече от една категория при създаване на поръчка по КС / ДСП

След избор на категория, Възложителят трябва да избере процедура от списъка, по която ще бъде организиране конкретната ОП по РС / ДСП.

Важно: При стартиране на поръчка по КС /ДСП ЦАИС ЕОП добавя автоматично всички включени участници в категорията или КС / ДСП в списък с участници, към които ще бъдат изпратени покани за участие в ОП по КС / ДСП. Публикуването на поръчката следва логиката на публикуването на стандартна ОП.

Важно: ЦАИП ЕОП позволява създаването на поръчки с обособени позиции по квалификационни системи от тип „Договаряне с предварителна покана за участие по КС“ и „Ограничена процедура по КС“ чрез избор на съответната опция от списъка за избор на вид процедура/обявление. Двата вида процедури са едноетапни с един единствен етап „Подаване на оферти“. За да стартира процедура от един от изброените типове, възложителят трябва да изпрати покани към стопанските субекти по начин описан в т. 5.2.3.10.1. „Изпращане на покана за участие към стопански субекти“.

При работата с посочените типове процедури, Възложителят добавя ръчно запис за съответната КС/ДСП , към която е свързана конкретната поръчка в поле „Свързани процедури/обявления в секция „Параметри“.

5.2.5. Промяна на обществена поръчка

Възложител може да внесе промени в рамите на дадена обществена поръчка както следва:

·        Еднократно за параметрите и изискванията в конкретна поръчка

·        Без ограничение за графика на ОП, в случай на обжалване или при необходимост

5.2.5.1.  Създаване на чернова

Инициирането на промени се извършва чрез създаване на чернова, която представлява копие на част от актуалното съдържание на конкретна ОП. Възложителят създава чернова чрез достъпване на параметрите на ОП или конкретна обособена позиция и кликване върху бутон Започни промените“ в секция „Управление на статуса на поръчката“ .

Системата изисква потвърждение на действието

След потвърждение на действието, системата създава чернова, която се визуализира в модален прозорец

Системата индикира, че към съответната ОП или обособена позиция е създаден чернова като добавя етикет „Чернова“ в лентата за контекстуална навигация или в списъка с обособени позиции. Черновата може да се достъпи чрез кликване върху етикета.

Черновата копира данните от следните секции в ОП:

·        График

·        Параметри

·        Изисквания

·        Настройки на етап

Системата позволява на възложителя да нанесе желаните промени само в рамките на създадената чернова.

Важно: Системата позволява, с няколко изключения, еднократно нанасяне на промени в секции „Параметри“, Изисквания и Настройки на етап. След публикуването им, системата позволява редакция само на графика на поръчката. Чрез чернова не може да се промени реда на отваряне на предложения/офертите на участниците.

Важно: В случаите на обжалване на обществена поръчка, довело до разсинхронизиране на график на отделни обособени позиции, и необходимост от поселващо удължаване на срока на подаване, възложителят следва да промени графика на поръчката чрез създаване чернова в общата част на поръчката, както и във всяка една обособена позиция.

Важно: В случай, че в поръчка или конкретна обособена позиция е получено само едно заявление или оферта и възложителят вземе решение за удължаване на срока за подаване на заявления/оферти на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП за цялата обществена поръчка или за конкретна обособена позиция, председателят на оценителната комисия НЕ трябва да натиска бутон „Декриптирайте съдържанието“ (т.е. НЕ трябва да декриптира заявлението/офертата на кандидата/участника).

При удължаване на срока за подаване на оферти по конкретна обособена позиция, възложителят създава чернова само в тази обособена позиция и следва да отрази промените в последното публикувано обявление за поръчка, като променените дати се попълват в раздел „Информация за подаването“ за конкретната обособена позиция и се описват в раздел „Промяна“ в обявлението. .

След публикуването на промененото обявление и решението за одобряването му, статусът на поръчката/обособената позиция се променя от „Отваряне на заявления/оферти“ на „Подаване на заявления/оферти“. 

5.2.5.2.  Отмяна на промените в ОП

Възложителят може да отмени внасянето на промени чрез кликване върху опция „Изтрий черновата“ от активното меню на черновата. В този случай, системата отменя направените промени и изтрива черновата.

5.2.5.3.  Публикуване на промените в ОП

5.2.5.3.1. Промяна чрез публикуване на променено обявление

Публикуването на промени се извършва чрез промяна на съответното, вече публикувано, обявление за поръчка от страна на възложителя в секция „Обявления и решения“. След като е извършена промяната на стойността в обявлението, промяната се описва в раздел „Промяна“ от обявлението.

 

В секция „Валидиране и преглед“ системата показва резюме на промените в обявлението.

 

При кликване върху бутон „Към решение за изменение“, ЦАИС ЕОП създава автоматично промененото обявление и „Решение за одобряване на промяна“. Изисква се възложителят да попълни и подпише с КЕП решението, сливайки същата логика при подписване и публикуване на Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП на процедура.

 

 

След успешно публикуване на промененото обявление, информацията от черновата се запазва в поръчката, а самата чернова се премахва.

 

5.2.5.3.2. Ръчно публикуване на промени в ОП

В някои случаи (напр. при работа с ВКИ или поръчки по КС / ДСП) ЦАИС ЕОП позволява ръчно публикуване на промените в ОП чрез кликване на бутон „Публикуване на чернова“, който се визуализира в пространството на черновата.

5.2.6. Организиране на електронните поръчки

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от служители на организацията с права за достъпване на документи и папки.

5.2.6.1.  Създаване на папка

Служител със съответните права може да създаде нова папка в секция „Поръчки“, в която да организира определени поръчки. За целта служителят следва да кликне върху бутон „Създай“, след което да избере опция „Нова папка“ от активното меню на бутона.

Системата показва карта за попълване на името на съответната папка. При натискане на бутон „Запази“ системата запазва папката в списъка с поръчки.

5.2.6.2.  Преименуване на папка

Папка в организацията може да бъде преименувана чрез избор на опция „Преименувай“ от активното меню.

При избор на тази опция системата отваря модална карта, в която трябва да се попълни новото име на папката и да се запазят промените чрез кликване върху бутон „Запази“.

5.2.6.3.  Изтриване на папка

Папка може да бъде изтрита чрез кликване върху опция „Изтрий“ от активното меню на папката в списъка с поръчки. При избор на опцията системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

Забележка: В случай че конкретната папка съдържа поръчки или други папки, при избор на опцията системата показва модална карта с информация, че изтриването на съответната папка е невъзможно.

5.2.6.4.  Преместване на поръчка

Поръчка може да бъде преместена чрез кликване върху опция “Премести“ от активното меню на съответната поръчка в списъка с поръчки.

Системата показва модална карта за навигация в папките на организацията, предоставяйки възможност за избор на папка, в която да бъде преместена поръчката. При кликване върху бутон „Премести“ системата премества поръчката в избраната папка.

5.2.6.5.  Изтриване на поръчка

Поръчка може да се изтрие чрез избор на опция „Изтрий“ от активното меню на съответната поръчка в списъка с поръчки.

Преди да изтрие поръчката, системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

5.2.7. Създаване на процедури по ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

5.2.7.1.  Открита процедура

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Открита процедура“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2.

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция „Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета.

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

 

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

5.2.7.2.  Ограничена процедура

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Ограничена процедура“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси. Предвид че настоящия тип процедура е многоетапна и включва следните етапи – „Предварителен подбор“ и „Представяне на оферти“, възложителят трябва да дефинира изискванията и за двата етапа.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за всеки един от етапите, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в съответния етап.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“ за всеки един от етапите.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Представяне на оферти“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция „5.2.4.1.4 Преминаване към следващ етап.

След успешно преминаване в етап „Представяне на оферти“, възложителят подготвя покана за подаване на оферти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.3.  Състезателна процедура с договаряне

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Състезателна процедура с договаряне“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

 

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси. Предвид че настоящия тип процедура е многоетапна и включва следните етапи – „Предварителен подбор“ и „Първоначални оферти“, възложителят трябва да дефинира изискванията и за двата етапа.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за всеки един от етапите, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в съответния етап

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“ за всеки един от етапите.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Важно: Процедурата позволява създаването на неограничен брой последователно добавени етапи, които Възложителят да използва с се намали броят на разглежданите оферти. Добавянето се извършва по начина описан в секция 5.2.4.1.2. „Динамично добавяне на етапи в ЦАИС ЕОП“.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Подаване на оферти“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция „5.2.4.1.4 Преминаване към следващ етап“.

След успешно преминаване в етап „Подаване на оферти“, възложителят подготвя покана за подаване на оферти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.4.  Договаряне с предварителна покана за участие

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Договаряне с предварителна покана за участие“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси. Предвид че този тип процедура е много етапна и включва следните етапи – „Предварителен подбор“ и „Първоначални оферти“, възложителят трябва да дефинира изискванията и за двата етапа.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за всеки един от етапите, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в съответния етап.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“ за всеки един от етапите.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета.

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Стъпка 16: След приключване на етапа на предварителен подбор, Възложителят избира да покани участниците в етап „Първоначални оферти“. Следвайки логиката описана в секция „Преминаване към следващ етап“.

Стъпка 17: В последният етап от договарянето, възложителят провежда преговорите с определените лица извън системата, като публикува резултатите със съобщение в профила на купувача.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Първоначални оферти“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция „5.2.4.1.4. Преминаване към следващ етап“.

След успешно преминаване в етап „Първоначални оферти“, възложителят подготвя покана за подаване на оферти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.5.  Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Договаряне с публикуване на обявление за поръчка“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“ , съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

 

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси. Предвид че настоящия тип процедура е многоетапна и включва следните етапи – „Предварителен подбор“ и „Първоначални оферти“, възложителят трябва да дефинира изискванията и за двата етапа.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за всеки един от етапите, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в съответния етап.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“ за всеки един от етапите.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Важно: Процедурата позволява създаването на неограничен брой последователно добавени етапи, които Възложителят да използва с се намали броят на разглежданите оферти. Добавянето се извършва по начина описан в секция 5.2.3.1.2. „Динамично добавяне на етапи в ЦАИС ЕОП“.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Обявление за поръчка Директива за отбраната, стандартен режим“ от списъка с форми в процедурата.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Подаване на оферти“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция „5.2.4.1.4 Преминаване към следващ етап“.

След успешно преминаване в етап „Подаване на оферти“, възложителят подготвя покана за подаване на оферти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.6.  Състезателен диалог

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Състезателен диалог“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси. Предвид че настоящия тип процедура е многоетапна и включва следните етапи – „Предварителен подбор“, „Диалог“ и „Окончателни оферти“, възложителят трябва да дефинира изискванията и за трите етапа.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за всеки един от етапите, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в съответния етап.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“ за всеки един от етапите.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата.

 

Важно: Освен за публични възложители, състезателният диалог може да се прилага от секторни възложители или възложители от област „Отбрана и сигурност“ чрез избор на съответното обявление.

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Диалог“ или при последващо преминаване към етап „Окончателни оферти“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция „5.2.4.1.4. Преминаване към следващ етап“.

След успешно преминаване в следващия етап възложителят подготвя покана за подаване на оферти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.7.  Партньорство за иновации

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Партньорство за иновации“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси. Предвид че настоящия тип процедура е многоетапна и включва следните етапи – „Предварителен подбор“, „Първоначални оферти“ и „Окончателни оферти“, възложителят трябва да дефинира изискванията и за трите етапа.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за всеки един от етапите, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в съответния етап.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“ за всеки един от етапите.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата, в зависимост от вида на възлагащия орган.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Предварителни оферти“ или при последващо преминаване към етап „Окончателни оферти“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция „5.2.4.1.4 Преминаване към следващ етап“.

След успешно преминаване в следващия етап възложителят подготвя покана за подаване на оферти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.8.  Договаряне без предварително обявление

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Договаряне без предварително обявление“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителя задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в РОП.

Стъпка 10: Възложителят изпраща покани по имейл към стопанските субекти по имейл от секция „Лица, проявили интерес“.

 

Стъпка 11: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 12: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 13: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 14: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване върху бутона, ЦАИС ЕОП публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката, следвайки логиката в секция 5.2.5.3.2 „Ръчно публикуване на промени в ОП“.

5.2.7.9.  Договаряне без предварителна покана за участие

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Договаряне без предварителна покана за участие“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания за поръчката, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и час на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в РОП

Стъпка 10: Възложителят изпраща покани по имейл към стопанските субекти по имейл от секция „Лица, проявили интерес“.

 

Стъпка 11: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

 

Стъпка 12: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 13: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 14: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай“. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за публикуване в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката, следвайки логиката в секция 5.2.5.3.2 "Ръчно публикуване на промени в ОП".

5.2.7.10.           Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Договаряне без публикуване на обявление за поръчка“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителят към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката

Важно: Системата автоматично задава начална дата и час на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в РОП

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 12: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката, следвайки логиката в секция 5.2.5.3.2 „Ръчно публикуване на промени в ОП“.

5.2.7.11.           Конкурс за проект

Важно: ЦАИС ЕОП позволява избор на един от двата вида конкурс за проект:

·        Конкурс за проект (открит) - едноетапен

·        Конкурс за проект (ограничен) - двуетапен

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира една от двете процедури „Конкурс за проект“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

 

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

·        „Шаблонни изисквания в процедура „Конкурс за проект – открит“

·        Шаблонни изисквания в процедура „Конкурс за проект – ограничен“

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка към въпросите за всеки един от етапите в процедурата.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“  за всеки един от етапите

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Обявление за конкурс за проект – Общата директива, проекти“/ „Обявление за конкурс за проект – Секторната директива, проекти“ от списъка с форми в процедурата

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета.

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: При приключване на етап „Предварителен подбор“ и преминаване към етап „Представяне на проекти“ в процедура „Конкурс за проект – ограничен“, възложителят трябва да следва указанията описани в секция 5.2.4.1.4 „Преминаване към следващ етап“.

След успешно преминаване в следващия етап възложителят подготвя покана за представяне на проекти, която публикува като съобщение на профила на купувача. Стартирането на периода на подаване на оферти изисква възложителят да зададе период на подаване на оферти и дата на отваряне на оферти в графика на поръчката.

5.2.7.12.           Публично състезание

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“.

Стъпка 2: Възложителят избира „Публично състезание“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“.

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка към въпросите.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Обявление за поръчка (ЗОП)“ от списъка с форми в процедурата.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета.

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП публикува поръчката в РОП.

 

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

5.2.7.13.           Пряко договаряне

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Пряко договаряне“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка към въпросите

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в РОП.

Стъпка 10: Възложителят изпраща покани по имейл към стопанските субекти по имейл от секция „Лица, проявили интерес“.

 

Стъпка 11: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми.

 

Стъпка 12: Възложителят попълва решението за откриване на процедура.

Стъпка 13: Възложителят подписва решението с КЕП.

Стъпка 14: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване върху бутона, ЦАИС ЕОП публикува поръчката в РОП.

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

 

5.2.7.14.           Рамково споразумение

ЦАИС ЕОП позволява на възложителите да сключват рамкови споразумения въз основа на повечето процедури в системата. Стартирането на процедура за сключване на рамково споразумение следва стандартната логиката на стартиране на съответната процедура и избор на опция „Поръчката има за цел сключване на рамково споразумение“.

 

Важно: Детайли за създаването и работата с рамкови споразумения и процедури по вътрешен конкурентен избор са описани в секция 5.2.4.4 „Рамково споразумение“.

5.2.7.15.           Динамични системи за покупки

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Динамична система за покупки“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката

Важно: Като крайна дата за подаване на заявления за включване в ДСП следва да се посочва крайната дата на действие на ДСП. Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП.

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя съответното Обявление за поръчка от списъка с форми в процедурата

Важно: В зависимост от конкретния случай, системата позволява добавяне на „Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Общата директива, стандартен режим“, „Периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура – Секторната директива, стандартен режим“, „Обявление за поръчка – Общата директива, стандартен режим“, „Обявление за поръчка – Секторната директива, стандартен режим“, „Обявление за поръчка – Общата директива, облекчен режим“, „Обявление за поръчка – Секторната директива, облекчен режим“.

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявлението и след като се увери, че обявлението е коректно попълнено, затваря прозореца на обявлението.

 

Важно: Системата индикира възложителя, в случай че е пропуснал попълването на задължителни полета.

Стъпка 12: Възложителят добавя „Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП“ от списъка с форми

 

Стъпка 13: Възложителят попълва решението за откриване на процедура

Стъпка 14: Възложителят подписва решението с КЕП

Стъпка 15: При успешно подписване на решението, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за одобрение в системата а ОВ на ЕС, след което при одобрение на обявлението публикува поръчката в РОП.

 

Важно: Системата позволява редакция на поръчката и обявлението в съответния законов срок, следвайки логиката описана в секция „Промяна на обществена поръчка“.

Важно: Детайли за работата с динамични системи за покупки са описани в секция 5.2.4.6 „Квалификационни системи и Динамични системи за покупки“

5.2.7.16.           Електронни каталози

ЦАИС ЕОП позволява на възложителите да поискат офертите на участниците да бъдат представени под формата на електронни каталози. Необходимо е възложителите да дефинират един или повече списъци с артикули в конкретната обществена поръчка. Детайли за създаването и управлението на списъци с артикули са описани в секция 5.2.2.8.7.2. „Работа със списък с артикули“.

5.2.7.17.           Покана до определени лица

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Покана до определени лица“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

 

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси в етап „Подаване на оферти“.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в етапа.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция „Обявления и решения“ и добавя „Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП“ от списъка с форми в процедурата.

 

Важно: В хипотезата на чл. 191, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ЦАИС ЕОП позволява на Възложителя да разреши участието и подаването на заявления/оферти от страна на лица, които не са поканени от възложителя. За целта е необходимо Възложителят да достъпи секция “Обявления и решения“ и за параметър „Всеки може да участва в поръчката и да подаде заявление/оферта“ да избере опция „Да“ вместо опция „Не“.

Стъпка 11: Възложителят попълва поканата.

Стъпка 12: Възложителят подписва поканата с КЕП.

Стъпка 13: При успешно подписване на поканата, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за публикуване в РОП.

Важно: За да покани определени лица, възложителят следва да изпрати покана до съответните лице през секция „Лица, проявили интерес“. Логиката на изпращане на покани е подробно описана в т. 5.2.3.10.1 „Изпращане на покана за участие към стопански субекти“ на настоящото ръководство.

5.2.7.18.           Събиране на оферти с обява

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Събиране на оферти с обява“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация за името и описанието на поръчката, както и да въведе основен CPV код.

Стъпка 4: Възложителят задава основните параметри на поръчката както следва:

·        В информационна карта „Основни параметри“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.2;

·        В информационна карта „Прогнозна стойност“, съгласно описанието в т. 5.2.3.6.3.

 

Стъпка 5: Възложителят добавя колеги към конкретна роля в поръчката през секция „Екип на Възложителя“.

 

Стъпка 6: Възложителят задава изискванията към участниците в поръчката чрез създаване на групи с изисквания и въпроси в етап „Събиране на оферти“.

Важно: Системата зарежда шаблонни изисквания, които могат да бъдат редактирани от възложителя.

Стъпка 7: Възложителят задава показатели за оценка на всеки един от въпросите в етапа.

Стъпка 8: Възложителят задава формула за оценка и подхода при отварянето  и оценяването на техническите и ценовите оферти в секция „Настройки на етапа“.

Стъпка 9: Възложителят задава график на поръчката.

Важно: Системата автоматично задава начална дата и част на периода на подаване на заявления или оферти при публикуване на поръчката в ОВ на ЕС или РОП

Стъпка 10: Възложителят достъпва секция Обявления и решения“ и добавя „Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП“ от списъка с форми в процедурата.

 

 

Стъпка 11: Възложителят попълва обявата.

 

 

Стъпка 12: Възложителят подписва поканата с КЕП.

Стъпка 13: При успешно подписване на обявата, системата активира бутон „Публикувай. При кликване на бутона, ЦАИС ЕОП изпраща обявлението за публикуване в РОП.

 

5.2.7.19.           Оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса

Възлагането на поръчки от посочения вид се оповестява в ЦАИС ЕОП в следните стъпки:

Стъпка 1: Възложителят избира съответната процедура, въз основа на която се сключва „борсовата сделка“:

·        За публични възложители – Договаряне без предварително обявление;

·        За секторни възложители – Договаряне без предварителна покана за участие;

·        За възложители, провеждащи поръчки в области „Отбрана и сигурност“ – Договаряне без публикуване на обявление за поръчка;

·        За всички възложители – Пряко договаряне;

·        За всички възложители – Покана до определени лица.

Стъпка 2: Отговорното лице за поръчката следва да извърши посочените действия:

·        Попълва необходимата информация в секция „Параметри“, която е относима към поръчката;

·        Проверява дали в настройките на етапа „Подаване на оферти“, „Разделяне на техническата и ценовата оферта“ е посочена опцията „Не“. В случай че опцията е „Да“ се прави промяна:

·        В секция „График“ задава крайна дата и час на „Подаване на заявления/оферти“ (напр. след 10 дни). Като дата и час за „Отваряне на заявления/оферти“ задава минимално законоустановения срок, който е 12 часа.

 

·        В секция „Изисквания“ 1. се изтриват съществуващите групи с изисквания („Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“, „Техническо предложение“ и „Ценово предложение“). След това от бутона „Създай“ 2. добавя група с изисквания с произволно  наименование. 3. Достъпва се новосъздадената група с изисквания и в нея се добавя произволен въпрос, БЕЗ да се посочва, че подлежи на проверка/оценка от „Допълнителни настройки“.

Важно: В секция „Лица, проявили интерес“, не се изпращат покани към стопанските субекти, тъй като офертите не се подават в ЦАИС ЕОП. В тази връзка бутонът „Добави в профила“ в публичната страница на поръчката не е активен.

Стъпка 3: Решението по чл. 21, ал. 1 от ЗОП се попълва, подписва и публикува от секция „Обявления и решения“.

Стъпка 4: След сключване на договор по конкретната поръчка, отговорното лице създава нова роля към поръчката, която „Има право да приключи работата на оценителната комисия за поръчката“ и добавя себе си към нея.

Стъпка 5: Отговорното лице достъпва „Оценка“ и кликва върху бутон „Към решение на възложителя“. По този начин, поръчката преминава от „Оценка“ към „Избор на изпълнител“. Списъкът със заявления/оферти остава празен. От „Избор на изпълнител“ отговорното лице кликва върху бутон „Приключи“, за да смени статуса на поръчката на „Избран изпълнител“.

Стъпка 6: В секция „Договори“, отговорното лице създава, попълва и изпраща за публикуване информация за сключения договор, като въвежда данните на изпълнителя чрез бутон „Промени изпълнители“. След което, се преминава към попълване на „Обявление за възложена поръчка“. Остава и задължението за публикуване на „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“.

Важно: При необходимост възложителят може да публикува допълнителна информация чрез „Съобщения и разяснения“ в профила на купувача.

Важно: Описаният подход е приложим за всички процедури без обявление, за които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП.

5.2.7.20.           Пазарни консултации

Стъпка 1: Възложителят достъпва работното пространство на организацията и кликва върху бутон „Създай“

Стъпка 2: Възложителят избира „Проведени пазарни консултации“ от списъка с процедури и кликва върху бутон „Създай“

 

 

Стъпка 3: Системата препраща възложителя към секция „Параметри“. Възложителят трябва да попълни информация относно предмета на пазарните консултации.

Стъпка 4: Възложителят достъпва секция „Обявления и решения“ и кликва върху бутон „Добави“

Стъпка 5: ЦАИС ЕОП добавя запис за РОП като среда за публикуване на процедурата.

Стъпка 6: Възложителят кликва върху опция „Публикувай“ от активното меню на записа.

Стъпка 7: ЦАИС ЕОП публикува процедурата в РОП и в профила на купувача на възложителя.

Стъпка 8: Възложителят публикува документацията към проведените пазарни консултации чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. Работата със съобщения и разяснения в профила на купувача е описана в 5.2.3.4.4. на настоящото ръководство.

5.2.8. Събиране на заявки от възложители

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложители и ЦОП да събират заявки с цел уточняване на потребностите на организациите. Възложител стартира процес по събиране на заявки чрез кликване върху бутон създай в списъка с поръчки в организацията и избор на процес „Събиране на заявки“.

 

Важно: Процес по събиране на заявки може да се създаде всеки потребител, които е включен в роля в организацията, към която е добавено право за създаване на поръчки.

Логиката на провеждане на процес по събиране на заявки е близка до логиката на провеждане на квалификационна система или динамична система за покупки. Всеки един процес по събиране на заявки притежава следните основни елементи, достъпни в основното меню:

·        График

·        Екип на възложителя

·        Съобщения и разяснения

·        Параметри

·        Списък с потребности

·        Възложители

·        Обработка на заявки

·        Поръчки

Създаването на процес по събиране на заявки следва логиката на публикуване на поръчка и изисква следните действия:

1.      Дефиниране на списък с потребности

Възложителят достъпва секция „Списък с потребности“ идентична на секция „Изисквания“, в която създава „Група с артикули за заявка“.

При създаване на ценово предложение системата създава автоматично списък с артикули с предефинирана структура:

·        Колона „Наименование“ – В тази и следващите колони възложителят описва артикулите, които са част от потребностите на организацията или на други възложители

·        CPV код

·        Описание на CPV код

·        NUTS код

·        Мерна единица

·        Колона „Количество“ – Попълва се от други възложители или дирекции в организацията, с цел определяне на потребностите

Системата предоставя възможност на възложителя да разреши добавянето на нови артикули или не за дадена процес по събиране на заявки

Важно: В случай, че е необходимо възложителите да попълнят прогнозна стойност или друга информация към процедурата по събиране на заявки, трябва да се създаде нов ред в списъка с артикули, който да описва желаната информация.

Важно: Системата обобщава данните само от първия списък (номер 1.1.) с артикули в „Група с артикули за заявка“.

2.      Възложителят задава графика на събиране на заявки.

Периода на подаване на заявки определя времето, през което отделни звена, дирекции или други възложители имат възможност да предоставят данни за своите потребности.

Важно: Системата стартира автоматично периода на подаване на заявки, при настъпване на началната дата и час на периода на подаване на заявки. С настъпване на началната дата и час от периода за подаване на заявки, заинтересованите лица, до които е изпратена поканата, имат възможност да подадат заявки за своите потребности.

3.      Изпращане на покани към представители на дирекциите/звената на възложителя или други възложители

Изпращането на покани се извършва по имейл чрез стандартната функционалност на ЦАИС ЕОП, описана в секция 5.2.3.10.1 на настоящото ръководство, която е видима и в секция „Съобщения/разяснения“. 

Важно: Представители на дирекции и звена в дадена организация, която е стартирала процеса по събиране на заявки, потвърждават поканата и добавят съответния процес в работното пространство като физическо лице

4.      Подаване на заявки

Попълването и подаването на заявки е идентично с попълването и подаване на оферти от участници в обществена поръчка.

 

Възложителите попълват информация за потребностите си в колона „Количество“

1

Ако е позволено в конкретния процес, възложителите могат да заявят допълнителни артикули чрез добавяне на нов ред в секция „Заяви допълнителни артикули“ в списъка с артикули.

Подаването на заявка се извършва чрез кликването върху бутон „Подай“ като действието изисква прилагане на КЕП.

5.      Обработка на получени заявки

Получените заявки се визуализират в секция „Обработка на заявки“

Възможност за обработка на заявки имат служители в роли „Експерт обработка на заявки“ и „Водещ експерт обработка заявки“.

Всяка една заявка може да бъде одобрена или отстранена чрез кликване на съответната опция от активното меню на заявката. Количествата от одобрените заявки попадат в списък с обобщение на заявките, достъпен чрез кликване а съответния бутон в страницата.

Заявените допълнителни артикули от възложителите могат да бъдат добавени към списъка с обобщени количества чрез кликване на съответната опция в активното меню на съответния артикул от списъка  с обобщение на заявките.

6.      Създаване на поръчка

След приключване на процеса по събиране, обобщение на заявките и определяне на потребностите, системата предлага на Възложителите да стартират поръчка, в която се копира обобщението на заявките като списък с артикули. Възложителят стартира поръчка чрез кликване на бутон „Създай“  в секция „Поръчки“ на процеса по събиране на заявки и избор на съответния вид процедура.

5.3.  Секция „Календар“

5.3.1. Работа с календар

ЦАИС ЕОП предоставя на възложителите възможност за достъп до календар подпомагащ планирането в рамките на организацията. Календарът в ЦАИС ЕОП предлага следните основни функционалности:

·        Визуализация на изминали и настъпили дати от графика на поръчките създадени в рамките на организацията

·        Възможност за създаване на събитие, с цел планиране на подготовка на поръчка, както и създаване на поръчка от събитие в календара

Достъпът до календара е свободен за всички служители в организацията като служителите виждат датите по поръчките, за които са получили достъп.

Управлението на календара в организация изисква потребителят да е добавен в роля в организацията, към която е активирано съответното право. Правото да управлява календара предоставя на служителя възможност да създава и трие събития от календара.

Календарът предоставя на служителите възможност за три изгледа:

·        Година - показва всички дни със съответното натоварване от събития в рамките на календарната година

·        Месец - показва събития в рамките на календарния месец

·        Ден – показва събитията в рамките на конкретен ден

Системните събития от графика на поръчката се отбелязват в син цвят и съответна икона, а събития с цел планиране на поръчка в жълт.

Промяна на изгледа се извършва чрез кликване върху съответния бутони в горната част на страницата с календара:

·        Промяна на изглед

·        Промяна на дата

5.3.2. Създаване на събитие

Служилите на възложителя с право да управляват календара имат възможност да създават събитие за планиране на поръчка от календара при кликване на бутон „Ново събитие“.

При кликване върху бутона, системата показва модална карта, за създаване на ново събитие. Картата изисква от възложителя да попълни следните полета:

·        Име на поръчката

·        Обект на поръчката

·        Тип на процедурата

·        Дата на стартиране на подготовка

·        Дата на публикуване на поръчката

·        Дата на подписване на договор

·        Прогнозна стойност (незадължително поле за попълване)

·        Валута

При кликване на бутон „Създай“, системата визуализира избраните дати за стартиране на подготовка, публикуване на поръчка и сключване на договора в съответните дни в календара.

5.3.3. Изтриване на събитие

Системата позволява на потребители с право за управление на календара да изтриват събитие за планиране на поръчка чрез кликване върху съответния бутон в модалната карта на събитието. Системата не позволява от календара да се изтриват дати, част от графика на поръчките в организацията.

5.3.4. Създаване на поръчка от събитие

Служители на възложителя с право да създават поръчки, имат възможност да инициират поръчка от календара, чрез кликване на бутон „Създай нова поръчка“ от вече създадено събитие в календара. При кликване на бутона системата показва карта за потвърждение на действието, след което създава нова поръчка от съответния тип процедура като копират името, типа, прогнозната стойности и валутата в параметрите на новосъздадената поръчка.

5.4.  Секция „Служители“

Профилите на служителите в организацията се достъпват чрез кликване върху съответния елемент в основното меню в контекста на организацията.

Страницата на служителите в организацията показва списък с всички служители в организацията, списък с изпратените покани за присъединяване на служител към организацията, както и списък с блокираните служители.

5.4.1. Профил на служител в организацията

Служител достъпва собствения си профил чрез кликване върху бутон „Моят профил“ в страницата на служителите в организацията или чрез кликване върху информационната карта на конкретния потребител.

Профилът на служителя предоставя достъп до следните функционалности:

·        Промяна на име на служителя

·        Добавяне на КЕП

·        Промяна на имейл и телефон за контакт на служителя

·        Промяна на адрес на служителя

Забележка: Управлението на функционалностите в профила на служителя следва същата логика като управлението в потребителския профил.

Важно: Промяна на профил на служител, различен от този на конкретния служител в настоящата точка, изисква достъп от служители с права за управление на останалите служители в съответната организация.

 

5.4.2. Добавяне на служител към организация

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от служители с права за управление на останалите служители в съответната организация.

Служител със съответните права може да покани служител за присъединяване към организацията чрез кликване върху бутон ‚Добави“ в секция „Служители“.

Системата показва модална карта за изпращане на покани за присъединяване чрез добавяне на имейли. Служителят добавя имейли чрез разделянето им със запетая и кликване върху бутон „Добави“.

Изпращането на поканите се извършва чрез кликване върху бутон „Изпращане“. Системата изпраща имейли за присъединяване, които стартират процеса, описан в т. 3.7.

 

5.4.3. Блокиране на служители

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от служители с права за управление на служители.

Служител в организация има възможност да блокира други потребители чрез кликване върху бутона за блокиране на съответния служител в списъка със служители или чрез кликване върху бутон „Блокирай“ при отворена карта на служителя.

.

При избор на опцията системата показва модална карта за потвърждаване на действието, след което премества служителя в списъка с блокирани служители. Веднъж блокиран, служителят няма достъп до контекста на конкретната организация.

Активиране на профила на блокиран служител се извършва чрез кликване върху иконата за активиране на конкретния служител или чрез опция „Активирай“ при отваряне на информационната карта на служителя. След активиране служителят получава възможност да достъпва контекста на съответната организация.

 

 

5.5.  Секция Библиотека“

Възложителят има възможност за достъп до секция „Библиотека“, в която се съхраняват шаблони на стандартни съобщения и шаблони на изисквания в ОП. Редактирането на шаблоните изисква конкретният потребител да притежава право за управление на шаблоните в организацията. Секцията се достъпва чрез кликване върху елемент „Библиотека“ от основното меню в контекста на организацията.

Отделните типове шаблони се достъпват чрез кликване върху съответния елемент в списъка.

 

5.5.1. Шаблони с изисквания

5.5.1.1.  Списък с шаблони с изисквания

Всички шаблони с изисквания в организацията се достъпват като списък.

При кликване върху елемент от списъка системата препраща в страницата на конкретния шаблон, в която са показани основни детайли за шаблона.

5.5.1.2.  Управление на шаблони с изисквания

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на шаблони.

5.5.1.2.1. Създаване на шаблон с изисквания

Потребителят създава шаблон с изисквания чрез кликване върху бутон „Създаване на шаблон“.

Системата препраща потребителя в страницата на шаблона, в която се попълват име и описание на шаблона. Потребителят има възможност да създава изисквания и списъци с изисквания, следвайки логиката при създаването им в контекста на поръчка.

 

5.5.1.2.2. Промяна на шаблон с изисквания

Потребителят има възможност да редактира шаблон чрез кликване върху опция „Промяна на шаблон“ от активното меню за конкретния шаблон в списъка с шаблони. При избор системата препраща потребителя в страницата за редакция на шаблона, която следва изгледа на страницата за създаване на шаблон.

5.5.1.2.3. Изтриване на шаблон с изисквания

Потребителят може да изтрие шаблон чрез кликване върху опция „Изтриване на шаблон“ от активното меню на конкретен шаблон в списъка с шаблони. При избор на опцията системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

5.5.2. Шаблони на съобщения

5.5.2.1.  Списък с шаблони на съобщения

Всички шаблони на съобщения в организацията се достъпват като списък. При кликване върху конкретен елемент от списъка системата препраща в страницата на конкретния шаблон.

5.5.2.2.  Управление на шаблони на съобщения

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на шаблони.

5.5.2.2.1. Създаване на шаблон на съобщение

Потребителят създава шаблон на съобщение чрез кликване върху бутон „Създаване на шаблон“.

Системата препраща потребителя в страницата на шаблона, в която се попълват име на шаблона, заглавие на съобщението и текст на съобщението.

5.5.2.2.2. Промяна на шаблон на съобщение

Потребителят има възможност да редактира шаблон на съобщение чрез кликване върху опция „Промяна на шаблон“ от активното меню за конкретния шаблон в списъка с шаблони. При избор системата препраща потребителя в страницата за редакция на шаблона, която следва изгледа на страницата за създаване на шаблон.

5.5.2.2.3. Изтриване на шаблон на съобщение

Потребителят има възможност да изтрие шаблон чрез кликване върху опция „Изтриване на шаблон“ от активното меню на конкретен шаблон в списъка с шаблони на съобщения. При избор на опцията системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

 

5.5.3. Шаблони със скали за оценка

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на възложителите да изградят библиотека със скали за оценка, които да използват от оценителната комисия при оценяване на конкретен въпрос от предложенията и офертите на участниците в ОП. Списъкът със скали за оценка се достъпва в секция „Библиотека“ от основното меню с контекста на конкретната организация.

5.5.3.1.  Списък със скали за оценка

При кликване върху елемент „Шаблони на скали за оценка“ от списъка, системата препраща потребителя в страницата за управление на шаблоните на скали за оценка. Страницата показва пълния списък на създадените скали в рамките на организацията.

5.5.3.2.  Управление на скали за оценка

5.5.3.2.1. Създаване на скала за оценка

Възложителят създава скала за оценка чрез кликване върху бутон „Нова Скала“

Системата показва нова информация карта в списъка с основни детайли за попълване от страна Възложителя

Възложителят има трябва да зададе име на новата скала, както и да избере типа, избирайки една от двете възможности – опции или стойност.

Създаването на скала от вид „Опции“, позволява на членовете в оценителната комисия да поставят оценка, избирайки конкретна опция от списък с опции (напри. оценка от шестобална скала, скала Да/Не и др. ). За всяка една от опциите възложителят дефинира име, тегло и пояснение (незадължително).

Създаването на скала от вид „Стойност“ позволява на членовете в оценителната комисия да поставят оценка като конкретна стойност в даден интервал (напр. точки). Създаването на тази скала позволява стойността да бъде въвеждана като цяло число или като число с два знака след десетичната запетая при нужда от по-точна оценка. Скалата позволява и добавяне на пояснение.

Запазването на скала се извършва  чрез кликване върху бутон запази в режим на редакция на съответната скала.

5.5.3.2.2. Копиране на скала за оценка

Възложителят има възможност да копира конкретна скала чрез кликване върху опция „Копирай“ в активното меню на вече създадена скала в списъка със скали за оценка.

5.5.3.2.3. Редакция на скала за оценка

Редакцията на скала за оценка се извършва от възложителя кликвайки върху бутон „Редактирай“ на вече създадена скала в списъка със скали за оценка.

5.5.3.2.4. Изтриване на скала за оценка

Възложител има възможност да изтрие конкретна скала чрез кликване върху опция „Изтрий“ в активното меню на вече създадена скала в списъка със скали за оценка. Преди извършване на действието системата ще поиска потвърждение от Възложителя.

5.6.  Секция „Роли“

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на администраторите в конкретна организация да организират в групи потребителите от организацията. Всяка група притежава характеристиките на роля в системата и дефинира различни права на достъп до функционалности в системата. Секция „Роли“ се достъпва чрез кликване върху елемент „Роли“ от основното меню в контекста на организацията.

 

При достъпване на главната страница на секцията системата показва списък с всички дефинирани групи от потребители (роли) в организацията. Всяка една роля е отделена в собствена информационна карта.

Ролите в организацията се показват и като вторични елементи в основното меню непосредствено под елемент „Роли“.

Достъпването на групите може да бъде извършено и чрез съответния елемент на групата в основното меню. Страницата на групата съдържа информация за членовете, както и правата на достъп до функционалности в ЦАИС ЕОП, които всички членове на групата притежават.

Правата на потребителите са разделени в следните информационни карти – Организация, Папка на организацията, Процедури и техники за възлагане, Поръчки, Каталози, Фактури и Справки. Всяка една съдържа списък с конкретните права и статуса на всяко едно право (приложено или не) в съответната група потребители.

 

Забележка: Групите „Администратори“ и „Служители“ са системни. Група „Служители“ съдържа всички служители в организацията, които могат да бъдат достъпени в секция „Служители“.

5.6.1. Създаване на роли със служители

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на ролите в организацията.

ЦАИС ЕОП създава две групи по подразбиране – „Администратори“ и „Служители“, като системата не позволява изтриване на тези групи. Участниците в група „Служители“ се управляват чрез достъпване от секция „Служители“ в основното меню.

5.6.2. Управление на права на група (роля) от потребители (достъп от администратори)

5.6.2.1.  Добавяне на служител

Администраторът добавя служител чрез кликване върху бутон „Добави нов“ в страницата на групата.

Системата показва модална карта със служители, които администраторът може да добави. За да добави потребител или потребители, администраторът избира бутона за избор в информационната карта на всеки потребител, след което кликва върху бутон „Добави служител“. След като е добавен, служителят получава правата, дефинирани в конкретната група.

5.6.2.2.  Изтриване на служител

Служител може да бъде изтрит от администратора чрез поставяне на курсора върху информационната карта на служителя и кликване върху бутона за изтриване.

Системата показва модална карта за потвърждаване на действието. При кликване върху бутон „Изтрий“ в картата системата премахва служителя от групата.

5.6.2.3.  Задаване на права на роля

Администраторът има възможност да зададе права на роля, като избере съответния бутон за избор за конкретното право. Избирането на право дава възможност на всички участници в конкретната роля да получат достъп до съответната функционалност в ЦАИС ЕОП.

В ЦАИС ЕОП са дефинирани следните права за достъп на служителите до различни функционалности:

·        Има право да управлява профила на организациятаслужител с това право има възможност да редактира профила на организацията, съдържащ информация за организацията, идентификаторите и, адреса и лицето контакт

·        Има право да управлява служителите в организацията – служител в роля с това право има възможност да добавя и блокира служители в организацията

·        Има право да управлява ролите в организацията – служителят има право да създава и премахва роли, както и да добавя прави и служители към ролите в организацията

·        Има право да управлява библиотеката с шаблони на организациятаслужител, добавен в роля с това право има възможност да редактира, добавя и изтрива шаблони в библиотеката с шаблони на организацията.

·        Има право на достъп до профилите на поделенията – служителят има право да достъпва профилите на поделенията добавени в конкретната организация

·        Има право да управлява профилите на поделенията – служителят има право да редактира детайли в профилите на поделенията на конкретната организация

·        Има право да управлява документите и папките – служителят има право да създава, редактира и изтрива папки в списъка с поръчки на организацията

·        Има право да управлява секция процедури и техники на възлагане – служителят има възможност да активира или деактивира процедурите и техниките за възлагане добавени към организацията

·        Има право да създава поръчкиправото дава възможност на служителя да създава поръчки в рамките на конкретната организация

·        Има право да вижда всички поръчки в организацията – потребителят има достъп до съдържанието на всички поръчки, създадени в организацията, включително достъп до офертите на участниците в конкретна поръчка, но без възможност за редакция

·        Има право да управлява всички поръчки в организацията - потребителят има достъп до съдържанието на всички поръчки, създадени в организацията, включително достъп до офертите на участниците в конкретна поръчка

·        Има право да управлява индивидуални каталози – ЦАИС ЕОП предоставя възможност на служител с това право да създава, редактира и изтрива индивидуални каталози

·        Управление на фактури - ЦАИС ЕОП предоставя възможност на служител с това право да създава и редактира фактури

·        Има право да вижда фактурите - ЦАИС ЕОП предоставя възможност на служител с това право да достъпва фактурите на организацията

·        Достъп до Справка за Възложител – Служител с това право има възможност да генерира справки за конкретната организация

5.7.  Секция „Профил на организацията“

5.7.1. Достъп до профил на организацията

Секция „Профил на организацията“ съдържа основна информация за организацията, в чийто контекст се намира потребителят в момента на работа със системата. Потребителят достъпва профила на организацията чрез кликване върху елемент „Профил на организацията“ в основното меню.

Информацията в профила на организацията е групирана в няколко информационни карти:

·        Информация за организацията – съдържа името на организацията и ролята в системата

·        Идентификатори – показва ЕИК, номер на регистрация по ДДС, партиден номер и ЕБК номер за конкретната организация

·        Адрес за контакт

·        Лице за контакт

·        CPV Кодове – показва основните CPV кодове на организацията

·        NUTS Код – показва NUTS кода на организацията.

·        Документи на организацията – библиотека с документи, свързани с организацията

·        Линкове на организацията – списък с полезни връзки, свързани с организацията.

 

5.7.2. Профил на купувача

Всеки регистриран възложител има възможност да достъпи връзка към профила на купувача на настоящата организация в информационна карта „Информация за организацията“ в секция „Профил на организацията“. Връзката може да се копира чрез избор на текста в браузъра или чрез кликване върху иконата за копиране в клипборда, намираща се непосредствено до връзката.

Важно: Профилът на купувача на даден възложител представлява отделна страница, част от ЦАИС ЕОП, която съдържа информация за всички процедури, инициирани от възложителя, както и важни документи за организацията.

Публичната страницата на профила на купувача предоставя възможност за търсeне в списък „Поръчки / Пазарни консултации“ на записи в профила на купувача по следните параметри:

·        Ключова дума

·        Период на публикуване

·        Начин на възлагане

·        Статус на поръчката

АП на организация има възможност да публикува в профила на купувача документи, добавени в списъка с документи на организацията, избирайки опция „Направи видим в профила на купувача“ за съответния документ.

Документите са достъпни след кликване върху бутон „Публикувани документи“ в Профила на купувача като секцията позволява търсене по име и описание на документа.

5.7.3. Редакция на профила на организацията

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на профила на организацията.

Служител със съответните права има възможност да редактира всяка една от секциите на профила на организацията чрез кликване на бутон „Редакция“ в съответната информационна карта.

Промените в съдържанието се запазват при кликване на бутон „Запази“ в долната част на картата.

 

 

5.7.4. Важно: За да се запазят промените, полетата „NUTS Код“ и „Телефон“ следва да са попълнени. Работа с поделения

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на профила на организацията.

Служител със съответните права може да добави поделение към организацията чрез кликване върху бутон „Добави“ в режим редакция на информационна карта „Идентификатори“.

След кликване върху бутона системата показва модална карта, в която служителят добавя имейли, на които да бъдат изпратени покани за асоцииране. Всеки имейл съдържа уникален линк към системата.

При кликване върху линка от страна на служител на поделението, поканено за асоцииране, системата показва модална карта за одобряване или отказване на асоциирането.

След одобряване на асоциирането поделението се появява в списъка с поделения на текущата организация. Организацията, от своя страна, се добавя като притежател на поделението в профила на поделението.

Забележка: Служител на организация има възможност да добави притежателя на поделението към неговия профил чрез кликване връху бутон „Свържи“. Процесът е идентичен с добавянето на поделение.

Напускане на притежател на поделение се извършва чрез кликване върху бутон „Напусни“, при което системата показва модална карта за потвърждаване на действието.

5.7.5. Предшественици и наследници

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на профила на организацията.

ЦАИС ЕОП предоставя системна информация за създадени връзки с на конкретната организация в секция „Предшественици и наследници“ в профила на организацията. Връзките, които конкретна организация може да има с друга организация са:

·        Предшественик

·        Наследник

·        Сливане

·        Вливане

В случай, че към дадена организация има създадена връзка от тип „Наследник“, администраторът на приложението има възможност да прехвърли поръчка към работното пространство на организацията-наследник чрез кликване върху бутон „Прехвърляне на поръчка“, достъпен в режим редакция на информационна карта „Идентификатори“ в профила на организацията.

За да бъде успешно прехвърлянето на поръчка, трябва да се избере организация от списъка, както и номер на поръчката, която ще бъде прехвърлена.

5.8.  Секция „Каталози“

В секция „Каталози“ се съхраняват глобални, индивидуални и шаблонни електронни каталози за стоки, услуги или строителство. Секцията е достъпна чрез кликване върху елемент „Каталози“ от основното меню в контекста на организацията.

Глобалните, индивидуалните и шаблонните електронни каталози се показват като вторични елементи в основното меню, непосредствено под елемент „Каталози“.

 

5.8.1. Глобални каталози

Глобалният електронен каталог в ЦАИС ЕОП съдържа Единна класификационна система – Общ терминологичен речник (CPV) за обществени поръчки, която има за цел да стандартизира препратките и номенклатурите, използвани за описанието на обществените поръчки.

Глобалният каталог се състои от Основен терминологичен речник (ОТР) и Допълнителен терминологичен речник (ДТР).

Основният терминологичен речник е организиран в дървовидна структура, съдържаща CPV кодове, свързани с текст, описващ типа на доставките, строителните дейности или услугите, съставляващи предмета на поръчката. Структурата на кода е, както следва:

·        Първите две цифри определят разделите (XX000000);

·        Първите три цифри определят групите (XXX00000);

·        Първите четири цифри определят класовете (XXXX0000);

·        Първите пет цифри определят категориите (XXXXX000);

·        Последните три цифри определят подкатегориите (00000ХХХ)

Допълнителният терминологичен речник е организиран в дървовидна структура и може да бъде използван за разширяване на описанието на предмета на поръчката. Елементите в речника се състоят от код, съдържащ букви и цифри, със съответно текстово описание. Кодът от букви и цифри се състои от:

·        Първо ниво, състоящо се от буква, съответстваща на раздел;

·        Второ ниво, състоящо се от четири цифри, първите три от които обозначават подраздел, а последната служи за проверка.

 

5.8.1.1.  Навигация и търсене в Глобални каталози

При избор на поделемент „Глобален“ от секция „Каталози“ се визуализира основната страница за работа с Глобални каталози.

 

5.8.1.1.1. Навигация

При първоначално зареждане на страницата, по подразбиране се осигурява възможност за работа с последната, най-актуална версия на Глобален каталог, която е съхранена в ЦАИС ЕОП.

Потребителят има възможност за преглед и навигация по каталоговото дърво на ОТР чрез избор на таб „Код ОТР“ и кликване върху иконата за разгръщане на дървовидната структура и преглед на елементите на каталога.

При избор на таб „Код ДТР“ потребителят има възможност за преглед и навигация по елементите на каталоговото дърво на ДТР, аналогично на работата с ОТР.

За преглед и навигация по съдържание (ОТР и ДТР) на предходни версии на Глобален каталог е необходимо да бъде избрано наименование на каталог от падащото меню „Избери версия“.

Забележка: Предходни версии на Глобален каталог са достъпни за потребителя само за преглед и навигация по съдържание (ОТР и ДТР).

5.8.1.1.2. Търсене

За търсене на елементи от каталоговото дърво на ОТР или ДТР за избрана версия на Глобален каталог е необходимо потребителят да въведе ключова дума (с минимален брой символи 3) в полето за търсене. Осигурява се възможност за търсене в наименованието или кода на елемента.

Резултатите от търсене се визуализират като списък с възможност за преглед на код и наименование на елементите.

5.8.1.2.  Актуализация на Глобален каталог

Важно: Функционалностите в настоящата точка изискват достъп от потребители с права за управление на Глобален каталог.

Потребителят има възможност за актуализация на Глобалния каталог в ЦАИС ЕОП чрез избор на бутон „Импорт на глобален каталог“.

В отворения модален прозорец е необходимо да бъде въведена информация за новия Глобален каталог по отношение на:

·        Име на Глобален каталог – въвеждане на свободен текст в поле „Име“.

·        Съдържание на Глобален каталог – избор на валиден файл чрез кликване върху бутон „Избери файл“ в поле „Прикачване на файлове“.

 

Забележка: Критериите за валидност на файл за актуализация на Глобален каталог в ЦАИС ЕОП са следните:

·        Формат - MS Excel .xlsx или .xls файлови формати

·        Структура:

-    Sheet 1 със следните колони:

§  Code – съдържаща ОТР (CPV) кодове

§  BG – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на български език

§  EN – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на английски език

-    Sheet 2 със следните колони:

§  Code – съдържаща ДТР (CPV) кодове

§  BG – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на български език

§  EN – съдържаща наименование на елементите от каталоговото дърво на английски език

При кликване върху бутон „Запази“ съдържанието на избрания валиден файл се съхранява в ЦАИС ЕОП като нова и най-актуална версия на Глобален каталог, която е достъпна за преглед и работа от потребителите на системата със съответните права за достъп.

В случай че файлът за актуализация на Глобален каталог не отговаря на критериите за валидност, системата визуализира в лентата за известия предупредително съобщение за грешка.

5.8.2. Индивидуални каталози

Индивидуалният електронен каталог представлява персонализиран списък, съставен от елементи на Глобален каталог. Потребителят има възможност за избор на предпочитани от него елементи и тяхното детайлно описание.

При избор на поделемент „Индивидуален“ от секция „Каталози“ се визуализира основната страница за работа с индивидуални каталози.

Индивидуалните каталози са достъпни за преглед от всички потребители от съответната организация. Потребителите, които имат права за управление на индивидуални каталози, имат възможност и да създават, редактират и изтриват каталози.

5.8.2.1.  Преглед на индивидуални каталози

5.8.2.1.1. Списък с индивидуални каталози

В основната страница потребителят има възможност за преглед на списък със съществуващи индивидуални каталози, както и информация за всеки от каталозите по отношение на:

·        Име на индивидуален каталог;

·        Име на глобален каталог, от който е създаден съответният индивидуален каталог;

·        Дата на създаване на индивидуален каталог;

·        Статус на индивидуален каталог – активен/ неактивен.

Забележка: Статусът на всеки индивидуален каталог се променя автоматично от системата при актуализация на глобален каталог. Индивидуалните каталози, които са създадени от глобален каталог, който вече не е актуален, приемат статус „Неактивен“. Тези каталози могат да бъдат преглеждани от потребителя и служат само като референция.

5.8.2.1.2. Елементи на индивидуален каталог

При избор на бутон „Преглед“ от активното меню на избран индивидуален каталог се отваря модален прозорец, в който потребителят има възможност за преглед на елементите на каталога.

 

 

5.8.2.1.3. Детайли за елемент от индивидуален каталог

Детайлното описание на избран елемент от индивидуален каталог е достъпно чрез кликване върху бутон „Преглед“ от активното меню за елемента.

Отваря се самостоятелен модален прозорец, в който потребителят има възможност за преглед на въведените детайлни характеристики за избрания елемент от индивидуалния каталог.

 

5.8.2.2.  Създаване на индивидуален каталог

Всеки потребител със съответни права за управление на индивидуални каталози има възможност за създаване на нов индивидуален каталог чрез избор на бутон „Създай“ от основната страница за работа с индивидуалните каталози.

Отваря се модален прозорец „Създай индивидуален каталог“, в който потребителят е необходимо да попълни име за новия индивидуален каталог.

 

При избор на бутон „Създай“ новият индивидуален каталог се съхранява в ЦАИС ЕОП със статус „Активен“. Успешният запис в системата се индикира чрез визуализиране на съобщение в лентата за известия.

Новият индивидуален каталог е достъпен от списъка със съществуващи каталози в основната страница "Индивидуални каталози". Чрез кликване върху бутон „Редакция“ от активното меню на новосъздадения индивидуален каталог се отваря страницата на каталога, в която потребителят има възможност за добавяне на елементи към новия индивидуален каталог.

 

5.8.2.3.  Добавяне на елементи в индивидуален каталог

Добавянето на елементи към нов индивидуален каталог се извършва от страницата на каталога чрез избор на бутон „Добави“.

Отваря се модален прозорец "Допълнителна информация", съдържащ каталогово дърво ОТР на актуалния Глобален каталог в ЦАИС ЕОП, както и форма за търсене на елементи в него.

Потребителят има възможност за търсене на елементи в Глобален каталог чрез:

-         навигация в самото каталогово дърво или

-         въвеждане на ключова дума за код или наименование на елемент в полето за търсене.

 

Когато се извършва търсене по ключова дума, резултатите се визуализират като списък с възможност за преглед на код и наименование на елементите.

Всеки избран елемент от каталоговото дърво или от списъка с резултати от търсене може да бъде добавен като нов елемент към индивидуалния каталог чрез кликване върху бутон „Добави“.

След избор на бутон „Добави“ се отваря модален прозорец „Детайли“ за въвеждане на по-детайлна информация описваща избрания елемент:

·        Код ОТР – код по Основен терминологичен речник (CPV код), който е предварително попълнен и не може да бъде редактиран от потребителя;

·        Наименование ОТР – наименование на елемента съгласно Основният терминологичен речник, който е предварително попълнен и не може да бъде редактиран от потребителя;

·        Допълнителен код ДТР – възможност за въвеждане на код чрез избор на елемент от каталоговото дърво на Допълнителен терминологичен речник. Възможно е добавяне на повече от един код за описание;

·        Друг код – допълнителен код, описващ елемента;

·        Име – възможност за въвеждане на наименование на елемента, различно от наименование по ОТР;

·        Описание – възможност за въвеждане на по-детайлно описание за избрания елемент;

·        Мярка – мярка за елемента (напр. брой, пакет, килограм, литър и др.);

·        Количество – количество за елемента;

·        Цена – единична цена за елемента;