Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

(ЦАИС ЕОП)

Ръководство за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки

Версия: 17.03.2022

Допълнения спрямо предишна версия:

·       Добавяне на модул - „Електронна жалба”


 

 

Съдържание

Съдържание. 2

1.      Въведение. 7

1.1.       Цел на документа. 7

1.2.       Термини и съкращения. 7

1.3.       Основни понятия. 8

1.3.1.        Менюта. 8

1.3.2.        Карти. 13

1.3.3.        Ленти. 13

1.3.4.        Бутони. 14

1.3.5.        Полета за въвеждане на информация и избор. 15

1.3.6.        Списъци. 16

1.4.       Системни грешки. 17

1.5.       Изисквания към работните станции. 18

1.5.1.        Минимални изисквания. 18

1.5.2.        Препоръчителни изисквания. 19

2.      КЕП. 20

2.1.       Основни понятия. 20

2.2.       Прилагане на КЕП в ЦАИС ЕОП. 20

2.3.       Основни проблеми и затруднения на крайни потребители на ЦАИС ЕОП. 20

2.3.1.        Регистрация в ЦАИС ЕОП. 21

2.3.2.        Вход в Системата. 23

2.3.3.        Подписване на документи в ЦАИС ЕОП. 24

3.      Регистрация и вход. 29

3.1.       Достъп до системата. 29

3.2.       Регистрация в системата. 30

3.3.       Вход в системата. 34

3.4.       Възстановяване на парола. 35

3.5.       Изход от системата. 38

3.6.       Създаване на организация. 38

3.7.       Присъединяване към организация. 39

4.      Секция „Потребителски профил“. 40

4.1.       Промяна на лични данни. 42

4.2.       Добавяне на КЕП към потребителския профил. 42

4.3.       Промяна на парола. 43

4.4.       Промяна на потребителско име. 44

5.      Основни секции в организацията. 44

5.1.       Секция „Начало“. 44

5.1.1.        Регистър на обществените поръчки. 45

5.1.2.        Търсене в РОП. 46

5.1.3.        Достъп и търсене в „Профил на Купувача“ на конкретен възложител. 47

5.2.       Секция „Поръчки и договори“. 49

5.2.1.        Организацията на съдържанието в секция „Поръчки и договори“. 49

5.2.2.        Добавяне на поръчка от РОП. 50

5.2.3.        Добавяне на поръчка от покана за участие. 51

5.2.4.        Управление на електронна поръчка. 53

5.2.5.        Участие в обществени поръчки с разширени възможности. 105

5.2.6.        Организиране на електронните поръчки. 116

5.3.       Секция Служители“. 120

5.3.1.        Профил на служител в организацията. 121

5.3.2.        Добавяне на потребител към организация. 122

5.3.3.        Блокиране на служители. 123

5.4.       Секция „Роли“. 125

5.4.1.        Създаване на роли със служители (достъп от администратори) 127

5.4.2.        Управление на права на група от потребители (достъп от администратори) 127

5.5.       Секция „Профил на организацията“. 130

5.5.1.        Достъп до профил на организацията. 130

5.5.2.        Редакция на профила на организацията. 131

5.5.3.        Работа с поделения. 131

5.5.4.        Предшественици и наследници. 133

5.6.       Секция „Каталози“. 134

5.6.1.        Глобални каталози. 134

5.6.2.        Индивидуални каталози. 138

5.7.       Секция „Електронен магазин“. 153

5.7.1.        Настройки на организацията. 154

5.7.2.        Отстъпки. 155

5.7.3.        Продукти. 161

5.7.4.        Е-Магазин. 178

5.7.5.        Поръчки. 187

5.8.       Секция Заявки по договори. 202

5.8.1.        Преглед на заявки. 203

5.8.2.        Търсене на заявки. 205

5.8.3.        Редакция на заявка. 209

5.8.4.        Управление на заявки. 210

5.8.5.        Преглед на история за заявка. 212

5.8.6.        Експорт на заявки. 213

5.8.7.        Създаване на фактура по заявка. 213

5.9.       Секция „Справки и отчети“. 214

5.9.1.        Търсене (филтриране) на информация. 214

5.9.2.        Бюлетин на АОП. 235

5.9.3.        Статистики. 239

5.9.4.        Шаблони за търсене. 242

5.10.         Секция Фактури. 245

5.10.1.      Преглед на документи. 246

5.10.2.      Създаване на фактура. 247

5.10.3.      Изпращане на фактура. 249

5.10.4.      Приемане на фактура. 249

5.10.5.      Редакция на фактура. 250

5.10.6.      Анулиране на фактура. 250

5.10.7.      Изтриване на фактура. 251

5.10.8.      Одобряване на фактура. 251

5.10.9.      Отказване на фактура. 251

5.10.10.        Плащане по фактура. 252

5.10.11.        Създаване на кредитно известие. 252

5.10.12.        Създаване на дебитно известие. 253

5.10.13.        Работа с кредитно или дебитно известие. 254

5.10.14.        Прикачване на документи към фактура, кредитно или дебитно известие  254

5.10.15.        Експорт на фактура, кредитно или дебитно известие. 254

5.11.         Секция „Плащания“. 255

5.11.1.      Преглед на плащания. 255

5.11.2.      Търсене на плащания. 260

5.11.3.      Анулирана на информация за плащане. 280

5.11.4.      Експорт на списък с плащания. 280

6.      Модул известяване. 281

6.1.       Получаване на известия. 281

6.2.       Достъп до страница с известия. 281

6.3.       Получаване на известия на имейл адрес. 282

7.      Кратки ръководства тип „Стъпка по стъпка“. 283

7.1.       Кратко ръководство за регистрация и вход в системата. 283

7.1.1.        Достъп до системата. 283

7.1.2.        Регистрация в системата. 284

7.1.3.        Потвърждение на регистрация. 286

7.1.4.        Вход в системата. 288

7.2.       Кратко ръководство за попълване и подаване на заявление за участие/оферта. 289

7.2.1.        Достъп до системата. 289

7.2.2.        Достъп до обществена поръчка. 289

7.2.3.        Добавяне на колеги в ОП. 291

7.2.4.        Изготвяне на заявление за участие/оферта. 292

7.2.5.        Попълване на изисквания. 293

7.2.6.        Подаване и подписване на заявление за участие/оферта. 294

7.3.       Кратко ръководство за декриптиране на заявление за участие /оферта/ценово предложение. 295

7.3.1.        Получаване на заявка за декриптиране. 295

7.3.2.        Прилагане на ключ за декриптиране. 297

 

 

1.    Въведение

1.1. Цел на документа

Настоящото ръководство представлява указание за употреба за стопанските субектипотребители на ЦАИС ЕОП (наричана по-нататък и „система/та“), в качеството им на кандидати и/или участници в обществени поръчки.

Съдържанието е разделено на глави, описващи отделните логически свързани функционалности. Функционалностите в системата се описват в детайли в момента на тяхното споменаване и в последствие само се реферират.

Изложението е допълнено с примери и снимки на цял екран или части от него, на които се демонстрира описаната функционалност. Данните, визуализирани на тези екрани, са примерни/тестови и могат да бъдат използвани само за референция при работа със системата.

1.2. Термини и съкращения

Термин/съкращение

Описание

ЦАИС ЕОП

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

ОП

Обществена поръчка

ОТР

Общ терминологичен речник

РОП

Регистър на обществените поръчки

ЕГН

Единен граждански номер

ЕИК

Единен идентификационен код по Закона за регистър БУЛСТАТ и/или по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

КЕП

Квалифициран електронен подпис

ДУУ

Доставчик на удостоверителни услуги

РС

Рамково споразумение

УЕП

Удостоверение за електронен подпис

ЕЕДОП

Единен европейски документ за обществени поръчки

Контекст

Дефинира конкретната работна среда на потребителя към дадения момент

Секция

Обособена част от ЦАИС ЕОП, свързана с конкретна функционалност

Потребител

Физическо лице, което има регистрация в ЦАИС ЕОП, администратор или служител в една или повече организации, които имат регистрация в ЦАИС ЕОП

Администратор на организация

Потребител, притежаващ права да променя профила на организацията, да добавя и управлява служителите на организацията. Администраторът има възможност да създава и участва в ОП като служител на организацията

Служител на организация

Потребител, който има възможност да създава и участва в процеса по провеждане на ОП от името на организацията, но притежава ограничени права в управлението на нейния профил. Като служител може да бъде включено и лице, което не е в трудовоправни или служебни отношения с организацията, напр. външен експерт, член на оценителна комисия/жури

Възложител

Организация, която създава ОП в системата – публичен възложител, секторен възложител или възложител за конкретен случай съгласно чл. 5 и 6 от ЗОП

Оценителна комисия/Жури

Група от потребители на организацията, назначени по чл. 103 от ЗОП от възложителя, съответно по чл. 87 от ППЗОП при конкурс за проект

Кандидат/Участник

Стопански субект – юридическо или физическо лице или тяхно обединение по чл. 10 от ЗОП, подал заявление за участие/оферта в ОП

1.3. Основни понятия

1.3.1.     Менюта

1.3.1.1.            Основно меню

Основното меню се намира в лявата част на екрана и служи като главен инструмент за навигация както между отделните секции в ЦАИС ЕОП, така и между отделните инструменти в ОП.

1.3.1.1.1.                 Елемент от основното меню

При кликване върху елемент от основното меню потребителят се препраща към конкретна страница или секция в системата. В зависимост от правата на достъп на даден потребител или от типа на процедурата, елементите могат да бъдат видими или скрити. В зависимост от контекста на работна среда на потребителя, избрания процес или настройките, елементите на основното меню се променят.

1.3.1.1.2.                 Контекст „Организация“

·        „Начало“ – Достъп до последните 5 процедури като кандидат/участник, а когато организацията има качеството и на възложител - и до последните 5 процедури като възложител

·        „Поръчки“ – Достъп до страницата с всички поръчки, свързани с конкретния потребител

·        „Роли“ – Достъп до информацията за ролите в организацията

·        „Служители“ – Достъп до списъка със служителите в настоящата организация

·        „Каталози”. – Достъп до актуалните каталози в системата

·        „Справки и отчети – Достъп до справките и отчетите в системата

·        „Фактури – Достъп до фактурите на съответната организация

·        „Профил на организацията“ – Достъп до детайли и документи, свързани с конкретната организация

1.3.1.1.3.                 Контекст „Процедура“

·        „Преглед“ – Достъп до основни детайли на процедурата и препоръчани действия

·        „График“ – Предоставя възможност за управление на датите и периодите в ОП: стартиране на оферирането, край на оферирането, отваряне на хранилището с оферти и др.

·        „Служители“ – Секцията за управление на членовете от екипа на кандидата/участника

·        „Съобщения“ – Управление на комуникацията между екипа на възложителя и кандидатите/участниците, както и вътрешната комуникация в екипа на кандидата/участника

·        „Параметри“ – Секция с информация за основните параметри на  ОП

В случай, че в ОП са дефинирани обособени позиции, горепосочените секции са видими за всяка една обособена позиция. Поръчките с дефинирани обособени позиции притежават допълнителни елементи в основното меню.

1.3.1.1.4.                 Контекст „Етап от процедура“

·        „Изисквания“ – Секция, в която възложителят дефинира изискванията към кандидатите/участниците като въпроси или продуктови каталози

·        „Оферти“ – Секция, предоставяща възможност на кандидата/участника да управлява заявлението за участие/офертата си в конкретната ОП

В случай, че в процедурата са дефинирани повече от един етапи на провеждане, отделните етапи са видими за потребителя, а горепосочените елементи са видими за всеки един етап.

1.3.1.2.            Потребителско меню

Потребителското меню е достъпно при кликване от потребителя върху горната дясна част на екрана.

1.3.1.3.            Активно меню

Съдържа набор от действия, които могат да се приложат към съответния обект в системата.

1.3.1.4.            Елементи за навигация

1.3.1.4.1.                 Избор на организация

Изборът на организации се достъпва чрез кликване от потребителя върху името на настоящата организация в горната дясна част на потребителския интерфейс, непосредствено до потребителското меню.

В случай, че потребителят е свързан с повече от една организации, системата предоставя на потребителя списък със свързаните с него организации.

 

1.3.1.4.2.                 Лента на контекстуална навигация

Стандартен изглед

Изглед в процедура с дефинирани обособени позиции

1.3.1.4.3.                 Избор на обособени позиции

Изборът на обособени позиции се достъпва в лентата за контекстуална навигация и е видим само в процедури с дефинирани обособени позиции.

1.3.2.     Карти

1.3.2.1.            Информационна карта (карта)

Информационните карти представляват основен компонент в интерфейса на системата, като съдържат в себе си бутони, списъци, селектори или други информационни карти.

1.3.2.2.            Заглавна карта

Заглавната карта се намира винаги в горната част на страницата и съдържа заглавието на страницата, а в зависимост от конкретната секция може да съдържа навигационен път и допълнителни бутони

1.3.2.3.            Модална карта (модален прозорец)

Модалната карта представлява информационна карта, която при показването си блокира достъпа до основното работно пространство и изисква конкретно действие от потребителя.

 

1.3.3.     Ленти

1.3.3.1.            Информационна лента за действие

1.3.3.2.            Лента за известие

Показва се в горната част на интерфейса на ЦАИС ЕОП и информира потребителя за конкретно извършено действие или резултат от действие в системата.

1.3.4.     Бутони

1.3.4.1.            Основен бутон

Основните бутони присъстват в различни секции в системата, като притежават отличителен дизайн спрямо останалите компоненти.

1.1.1.1.            Второстепенен бутон

Представлява текст (обикновено подчертан) с връзка към конкретна секция или действие.

1.1.1.2.            Бутон на активно меню

Отваря активно меню към съответния обект в интерфейса.

·        Като бутон в карта:

·        Като бутон към елемент в списък

1.1.1.3.            Бутон за редакция

Бутоните за редакция се намират веднага след името или заглавието на даден компонент в системата. При кликване върху тях потребителят получава възможност да редактира конкретния елемент.

1.1.1.4.            Бутон за промяна на изглед

Променя изглед на списък от списъчен към икони и обратно.

1.1.1.5.            Бутон за затваряне на модален прозорец

1.1.1.6.            Бутон за достъпване на настройки

Бутонът за достъпване на настройки на елемент от системата представлява бутон с изображение на стилизирано зъбно колело. След кликване върху него системата отваря страница или информационна карта, даваща възможност за конфигуриране на настройки към съответния елемент.

1.1.1.7.            Бутон за динамично добавяне на елемент

1.3.5.     Полета за въвеждане на информация и избор

1.3.5.1.            Текстово поле за попълване

Текстовото поле позволява попълване на стандартен текст без възможност за форматирането му.

1.3.5.2.            Текстов редактор с инструменти (rich text editor)

Текстовият редактор с инструменти позволява попълване на текст и форматирането му, организиране на елементите в списък, създаване на връзки, както и добавяне на заместващ текст (ако е приложимо).

1.3.5.3.            Бутон за избор

·        Положение „Избран“

·        Положение „Не е избран“

1.3.5.4.            Радио бутон

Радио бутонът предоставя възможност за избор на една от няколко опции

1.3.5.5.            Задължително поле

1.3.5.6.            Неактивни полета

Неактивните полета са видими, но забранени за въвеждане или избор по подразбиране.

1.3.6.     Списъци

1.3.6.1.            Стандартен списък

1.4. Системни грешки

В случай на грешка при работа системата показва съобщение със системната грешка, състоящо се от код на грешката и HTTP статус код:

·        Код на грешката следва формат xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, където “x” е цифра или латинска буква. В случай на грешка потребителят трябва да изпрати кода на грешката към администраторите на системата.

·        Http статус кодът се появява като число в долния ляв ъгъл на съобщението за грешка.

Списък със HTTP кодове:

4xx – Грешка при потребителя

·        400 Bad Request - Поради лош синтаксис заявката не може да бъде разбрана от сървъра. Клиентът трябва да повтори заявката само след модифицирането й.

·        401 Unauthorized - За достъп до ресурсите се изисква идентификация. Съобщението означава, че нямате разрешение за достъп до заявената информация. Обърнете се към системния администратор, ако смятате, че достъпът ви до ресурсите трябва да бъде разрешен.

·        403 Forbidden - Забранен достъп. Сървърът разбира заявката, но отказва да я изпълни.

·        404 Not Found - Сървърът не може да намери търсения ресурс. Възможна причина за това е сгрешен URL адрес или че ресурсът не съществува. Ако грешката се повтаря е препоръчително да се обърнете към системния администратор.

·        405 Method Not Allowed - Не е разрешен методът, чрез който е извършена заявката за достъп до ресурса.

·        406 Not Acceptable - Неприемлива заявка.

·        407 Proxy Authentication Required - Нужно е да се идентифицирате през прокси сървър, за да получите заявения ресурс.

·        408 Request Time-Out - Времето за изпълнение на заявката е изтекло.

·        409 Conflict - Съществува вътрешно противоречие, поради което не може да се получи достъп до заявения ресурс.

·        410 Gone - Заявеният ресурс не е наличен на сървъра и няма препратка към евентуално негово ново местоположение.

·        413 Request Entity Too Large - Заявката е твърде дълга.

·        414 Request-URL Too Large - URL на заявката е твърде дълго.

·        415 Unsupported Media Type - Сървърът не поддържа типа на заявения ресурс.

5xx – Грешки на сървъра

·        500 Server Error - Сървърът е неспособен да изпълни заявката поради вътрешна сървърна грешка. Трябва да опитате по-късно или да се обърнете към системния администратор.

·        501 Not Implemented - Заявката изисква функция, която не е инсталирана на сървъра.

·        502 Bad Gateway - Работейки като гейтуей или прокси, сървърът получава невалиден отговор от сървъра-източник, който трябва да изпълни заявката.

·        503 Out of Resources / Service Unavailable - Заявката временно не може да бъде изпълнена, най-вероятно поради изчерпани ресурси.

·        504 Gateway Time-Out - Невъзможна връзка с първоизточника (отсрещния сървър). Заявеният ресурс не е достъпен, вероятно поради лоша връзка или проблеми, свързани с уеб страницата.

·        505 HTTP Version not supported - Заявката използва неподдържана версия на HTTP.

1.5. Изисквания към работните станции

1.5.1.     Минимални изисквания

Операционни системи

·        Windows 7

·        Apple OSX 10

·        Linux (32/64 bit)

Браузъри

·        Microsoft IE мин. v11

·        Microsoft Edge

·        Google Chrome v65

·        Mozilla Firefox v60

·        Opera v53

Допълнителна инсталация:

·        Java 7

·        Коректно инсталиран КЕП на работния компютър (специфично за всеки ДУУ, тип устройство и др.)

Забележка: Десктоп версията ЦАИС ЕОП може да бъде достъпена през повечето мобилни браузъри, чрез избор на опция за отваряне на системата като десктоп версия в съответния браузър.

Важно: Потребителите на Apple OSX 10 не могат да достъпят ЦАИС ЕОП от браузър Apple Safari, поради липса на поддръжка от производителя. Препоръчва се ползването на браузъри Chrome или Firefox за Apple OSX 10.

Важно: Времето и датата на работните станции на потребителите трябва да са настроени спрямо точното време и дата в конкретната часова зона. В обратен случай, потребителят би изпитал проблеми при вход или при работа с функционалности в системата.

1.5.2.     Препоръчителни изисквания

Операционни системи

·        Windows 8 или по-нова (32/64 bit)

·        Apple OSX 10.13 или по-нова (64 bit)

·        Linux (32/64 bit)

Браузъри

·        Microsoft IE – последните две основни версии

·        Microsoft Edge – последните две основни версии

·        Google Chrome – последните две основни версии

·        Mozilla Firefox - последните две основни версии

·        Opera – последните две основни версии

Допълнителна инсталация:

·        Java 8+

·        Коректно инсталиран КЕП на работния компютър (специфично за всеки ДУУ, тип устройство и др.)

Важно: Препоръчва се обновяване на браузърите и Java до последните версии, препоръчвани от производителите за съответните операционни системи.

Работата с компонента за подписване от потребители с Linux и OSX операционни системи изисква използване на Oracle Java. Инсталация на Java, както и проверка за инсталираната версия се извършва на следния адрес: https://www.java.com/en/download/ 

При наличие на по-стара версия на Java върху Windows 8.1+ е възможно компонентът за подписване да не се стартира автоматично след избор на опция за стартиране в браузъра. В този случай е необходимо файлът stampitls.jnlp да бъде съхранен локално и стартиран с двоен клик от потребителя.

2.    КЕП

2.1. Основни понятия

Квалифицираният електронен подпис е електронния еквивалент на личния подпис. Използва се за удостоверяване на самоличността. Сертификатът съдържа името/наименованието на титуляря, наименованието на издаващата организация, периода на валидност на сертификата и други данни.

Не всички действия в ЦАИС ЕОП изискват прилагането на КЕП, но за пълноценна работа със системата е необходимо към профила на потребителя да бъде прикачен валиден КЕП, издаден от лицензиран ДУУ. Списъкът на ДУУ е наличен на сайта на КРС ( връзка ).

2.2. Прилагане на КЕП в ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП изисква прилагането на КЕП при извършване на следните действия:

·        Регистрация на потребител

·        Добавяне на КЕП към потребителски профил

·        Добавяне на КЕП към профил на служител

·        Подписване на ЕЕДОП

·        Подаване на заявление за участие/оферта

·        Оттегляне на заявление за участие/оферта

·        Удостоверяване на време при извършване на различни действия в системата

2.3. Основни проблеми и затруднения на крайни потребители на ЦАИС ЕОП

Най-често срещаните проблеми и затруднения на крайни потребители (възложители, стопански субекти и физически лица) във връзка с използването на КЕП в ЦАИС ЕОП са свързани с:

2.3.1.Регистрация в ЦАИС ЕОП:

     2.3.1.1. Посредством национални доставчици;

     2.3.1.2. Посредством чуждестранни доставчици;

2.3.2. Вход в Системата;

2.3.3. Подписване на документи в ЦАИС ЕОП.

Насоки и действия за по-бързо и лесно разрешаване на трудността от страна на крайните потребители са представени по-долу в документа.

2.3.1.     Регистрация в ЦАИС ЕОП

Процесът по регистрация в ЦАИС ЕОП е наличен, както на продукционна среда (https://eop.bg), така и на тестова среда (https://app-test.eop.bg), и е достъпен за следните типове потребители:

             Възложители (юридически лица);

             Стопански субекти (юридически лица);

             Физически лица;

Всеки потребител се идентифицира (регистрира) посредством КЕП. В зависимост от местонахождението на потребителите подписите могат да бъдат:

             Национални – издадени от регистрирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) в Република България: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG;

             Чуждестранни - издадени от регистрирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ), одобрени от ЕС: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

При регистрация на потребител, притежаващ национален електронен подпис се извършва автоматизирана проверка по ЕИК/БУЛСТАТ чрез първичния регистър на данните (Търговски регистър/Регистър „БУЛСТАТ“). При наличие на информация в първичния регистър данните за регистрацията в ЦАИС ЕОП се извличат от регистъра и попълват автоматично в регистрационната форма на ЦАИС. При липса на информация в първичния регистър, както и за потребителите, притежаващи чуждестранни електронни подписи данните се извличат автоматизирано от КЕП-а.

В зависимост от произхода на КЕП (национален или чуждестранен) се срещат различни трудности от страна на потребителите, по които се предприемат различни действия описани в следващите точки.

2.3.1.1.            Посредством национални доставчици

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми с регистрацията в Системата, свързани с използването на национален квалифициран електронен подпис (КЕП):е

Стъпка 1: Потребителят в Системата (възложител, стопански субект или физическо лице) следва да се увери, че е изпълнил коректно следните действия:

-         Приложен подпис към работния компютър;

-         Инсталиран подпис към работния компютър;

-         Подписът не е облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП).

Важно: Регистрацията за потребителите, чиито подписи са ОКЕП (облачен квалифициран електронен подпис) не могат да бъдат осъществени, понеже ЦАИС ЕОП не поддържа този вид сертификати.

Стъпка 2: Ако подписът не е инсталиран на работния компютър, потребителят първо следва да инсталира подписа спрямо инструкцията на ДУУ, от който е издаден и след това да опита да се регистрира отново в Системата.

Стъпка 3: Ако подписът е инсталиран и приложен на компютъра, потребителят следва да се увери, че в приложения електронен сертификат фигурират име и ЕИК/Булстат на организацията, както и име и ЕГН за физическото лице. Ако регистрацията в Системата се извършва като физическо лице, то тогава в КЕП трябва да фигурира освен името на лицето и ЕГН.

Важно: Регистрация в системата като Възложител или Стопански субект се осъществява чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), в който фигурират ЕИК/Булстат и име на организацията, както и данни на физическото лице.

Стъпка 4: Ако се установи, че в квалифицирания електронен подпис липсва ЕИК/Булстат или име на организацията, както и име и ЕГН на физическото лице, потребителят следва да се свърже с доставчика на удостоверителни услуги (ДУУ).

Стъпка 5: Ако в подписа фигурират всички задължителни компоненти, необходими за регистрация в ЦАИС ЕОП, потребителят може да направи проверка на КЕП на адрес: https://id.eop.bg.

Стъпка 6: При наличие на проблем по време на проверката на https://id.eop.bg могат да възникнат различни грешки:

·        certificate_not_provided – сертификатът не е подаден;

·        certificate_invalid – сертификатът е нeвалиден;

·        certificate_expired – сертификатът е с изтекъл срок на валидност;

·        missing_natural_person - в сертификата липсват данни на  физическото лице;

·        certificate_unknown - издателят на сертификата не е от списъка с ДУУ;

·        unsupported_root_by_app - издателят на сертификата не е удостоверен от приложението;

·        invalid_selfsigned - невалиден self-signed (аналогично на горното, но проверките са други);

·        invalid_signature – невалиден сертификат;

·        revoked_certificate_ocsp - анулиран след ОЦСП проверка;

·        revoked_certificate_crl - анулиран след проверка в CRL;

·        missing_cps_policy - липсваща политика, която приложението изисква;

·        missing_qc_statement - липсващ QC statement, което приложението изисква;

·        certificate_selfsigned - приложението не поддържа self-signed сертификати;

·        certificate_problem - извежда се в случай, че проблемът не е от горепосочените.

 

Стъпка 7: В зависимост от грешката или при друг проблем, свързан с регистрация с квалифицирания електронен подпис в Системата, потребителят може да се обърне към Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

2.3.1.2.            Посредством чуждестранни доставчици

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми с регистрацията в Системата, свързани с използването на КЕП, издаден от чуждестранен ДУУ:

Стъпка 1: При регистрация в Системата посредством електронен подпис, издаден от чуждестранен ДУУ, потребителят трябва да се увери, че подписът е издаден от лицензиран ДУУ в ЕС и не е облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП). Списъкът на ДУУ е наличен на сайта на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) или на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

Важно: Регистрация чрез ОКЕП не може да се извърши, тъй като ЦАИС ЕОП не поддържа този вид сертификати.

Стъпка 2: Ако подписът не е издаден от лицензиран ДУУ, потребителят следва да си извади такъв, след което да се опита да се регистрира отново.

Стъпка 3: Ако подписът е издаден от лицензиран чуждестранен доставчик на услуги и не е ОКЕП, но все още има проблем, то тогава потребителят следва да достъпи https://id.eop.bg и в зависимост от съобщението, което се визуализира да се обърне към Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

2.3.2.     Вход в Системата

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми, свързани с вход с КЕП в Системата:

Стъпка 1: Потребителят на Системата (възложител, стопански субект или физическо лице) следва да се увери, че е изпълнил коректно следните действия:

-         Приложен подпис към работния компютър;

-         Инсталиран подпис към работния компютър.

Стъпка 2: Ако подписът е приложен и инсталиран на работния компютър, потребителят следва да направи проверка за валидността на КЕП.

Стъпка 3: Ако подписът е с изтекла валидност потребителят трябва:

-         Да се обърне към доставчика на удостоверителната верига (ДУУ) и след подновяване на сертификата да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от потребителския си профил, след което да прикачи вече подновения КЕП. След извършване на тези действия потребителят успешно ще може да достъпи Системата посредством опцията „Вход с КЕП“;

-         Ако потребителят вече е подновил своя сертификат, но не е отразил промяната в ЦАИС ЕОП, е необходимо да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от потребителския си профил, след което да прикачи вече подновения КЕП. След извършване на тези действия потребителят успешно ще може да достъпи Системата посредством опцията „Вход с КЕП“;

Стъпка 4: При друг проблем, свързан с вход с КЕП в Системата, потребителят може да се обърне към Центъра за обслужване на крайни потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

2.3.3.     Подписване на документи в ЦАИС ЕОП

Действия, които трябва да предприемат крайните потребители на ЦАИС ЕОП при проблеми, възникнали при подписване на документи в ЦАИС ЕОП.

2.3.3.1.            Подписът е с изтекла валидност

Стъпка 1: Потребителят на Системата (възложител, стопански субект или физическо лице) следва да се увери, че е изпълнил коректно следните действия:

-         Приложен подпис към работния компютър;

-         Инсталиран подпис към работния компютър.

Стъпка 2: Ако подписът е приложен и инсталиран на работния компютър, потребителят следва да направи проверка за валидността на КЕП.

Стъпка 3: Ако подписът е с изтекла валидност потребителят трябва:

-         Ако не е подновявал своя сертификат е необходимо да се обърне към ДУУ и след подновяване на сертификата е необходимо да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от служебния си профил, след което да прикачи вече подновения. След извършване на тези действия потребителят ще може да подпише съответния документ в ЦАИС ЕОП;

-         Ако вече е подновил своя сертификат е необходимо да достъпи Системата с потребителско име и парола и да премахне изтеклия подпис от служебния си профил, след което да прикачи вече подновения. След извършване на тези действия потребителят ще може да подпише съответния документ в ЦАИС ЕОП.

2.3.3.2.            Съобщения в ЦАИС ЕОП при проблем с подписването на документи

При проблем с подписването на документи в ЦАИС ЕОП могат да възникнат следните грешки:

2.3.3.2.1.                 Грешка при подписване с КЕП, различен от приложения в ЦАИС ЕОП /визуализира се, когато потребителят е регистриран като „Физическо лице (без ЕИК/Булстат) и не е служител в организация/

Ако потребителят се опита да подпише документ в Системата с КЕП, различен от приложения се визуализира следното съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприемат следните стъпки:

Стъпка 1: Потребителят следва да провери дали подписът, приложен на компютъра съответства на този, който е приложен в Системата;

Стъпка 2: Ако двата подписа са различни, потребителят следва да приложи на работния си компютър този КЕП, който е приложен в потребителския профил в Системата и да се опита да подпише отново документа;

Стъпка 3: Ако потребителят е подменял подписа при ДУУ, следва да приложи новия КЕП в потребителския профил в ЦАИС ЕОП и да се опита отново да подпише документа.

2.3.3.2.2.                 Грешка при подписване, когато приложеният КЕП на работния компютър е различен от този, който е приложен в служебния профил

Ако потребителят се опита да подпише документ в ЦАИС ЕОП и има разминаване в приложения КЕП на работния компютър и този в служебния профил, на екрана се визуализира следно съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприеме следната стъпка:

Стъпка 1: Потребителят следва да приложи на работния компютър подписа, съответстващ на този в служебния профил. След извършване на действието да се опита отново да подпише документа.

2.3.3.2.3.                 Грешка при подписване, когато в служебния профил липсва приложен подпис

Ако потребителят се опита да подпише документ в ЦАИС ЕОП и в служебния профил липсва приложен подпис, на екрана на работния компютър се визуализира следното съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприеме следната стъпка:

Стъпка 1: Необходимо е потребителят да достъпи меню служители и от профила на служителя да приложи КЕП, след което да се опита да подпише документа отново.

2.3.3.2.4.                                Грешка при подписване, когато не е стартирана компонента за подписване

 

Ако потребителят се опита да подпише документ в ЦАИС ЕОП и стартира процеса на подписване посредством бутон „Подпиши“, но не е стартирал компонентата за подписване на екрана се визуализира следното съобщение:

При визуализиране на горното съобщение, следва да се предприемат следните стъпки:

Стъпка 1: Крайният потребител следва да инсталира JAVA 7 или по-актуална версия, което е споменато в раздел „Минимални изисквания към всяка работна станция“ на ръководството. След успешна инсталация на Java, потребителят следва да стартира отново процеса на подписване, да запази файл stampitlsfile.jnlp, след което да го стартира. След стартиране на компонентата за подписване, потребителят следва да избере подписа, да въведе PIN код и да подпише успешно документа.

Забележка: Работата с компонента за подписване от потребители с Linux и OSX операционни системи изисква използване на Oracle Java.

 

Процесът на стартиране на компонентата за подписване протича по следния начин:

 

-         Избира се бутон „Подпиши“:

 

 

-         След избор на бутон „Подпиши“ се стартира процесът на подписване и потребителят трябва да запази файл stampitlsfile.jnlp

 

 

-         След като е запазил файл stampitlsfile.jnlp, потребителят трябва да го стартира

 

-         Стартирането на файл stampitlsfile.jnlp се осъществява посредством отваряне на файла с Java. Ако компютърът не разпознае с коя програма да отвори файла, потребителят следва да кликне с десен бутон на мишката върху файла, да избере Open with/Отвори с (в зависимост от езика на Операционната система) и да избере Java ™ Web Start Launcher. Ако програмата не е зададена по подразбиране е необходимо да се зададе „ръчно“ отварянето с Java като се избере Look for another apps on this PC и след това се достъпи папка C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_251\bin и се избере файл javaws.

-         След като компонентата се стартира се визуализира следния прозорец и потребителят следва да избере Run:

 

 

-         След стартиране на компонентата е необходимо потребителят да избере сертификата, с който ще подписва документа в ЦАИС ЕОП

 

 

-         След избор на сертификат е необходимо да се въведе PIN код на подписа

 

 

-         След въвеждане на PIN кода документа се подписва успешно в ЦАИС ЕОП.

 

Важно: С цел по-бързо разрешаване на проблема е препоръчително крайният потребител на Системата да извършва описаните действия в инструкцията като е достъпил ЦАИС ЕОП през Google Chrome.

Важно: С цел по-бързо разрешаване на проблема е препоръчително за действията в гореизложената инструкция, касаещи стартиране на компонентата за подписване, крайният потребител да изключи временно антивирусната защита в реално време (антивирусната програма).

3.    Регистрация и вход

3.1. Достъп до системата

ЦАИС ЕОП може да се достъпи чрез всеки модерен браузър на адрес http://www.eop.bg. За да работите пълноценно със системата е необходимо да притежавате валиден КЕП, който да използвате при създаване на своята регистрация.

3.2. Регистрация в системата

Потребителят стартира процес по регистрация чрез натискане на бутон „Регистрация“ в началната страница.

Системата показва нова страница с избор на типа регистрация, съдържаща информационна карта със заглавие „Създаване на профил в ЦАИС ЕОП“. ЦАИС ЕОП предоставя на потребителите възможност за регистрация като възложител, стопански субект с ЕИК (включително стопански субект – физическо лице с ЕИК) или физическо лице с ЕГН.

За да продължи с регистрацията потребителят трябва да натисне бутон „ПРИЛОЖЕТЕ ЕЛ. ПОДПИС (КЕП)“.

След успешно прилагане на КЕП системата прехвърля потребителя към страница, съдържаща информационна карта, в която да попълни своите лични данни, както и тези на стопанския субект.

Забележка: ЦАИС ЕОП разчита и попълва автоматично данни от приложения КЕП

·        Информационна карта за попълване на данни при регистрация като стопански субект

·        Информационна карта за попълване на данни при регистрация като физическо лице

След като попълни всички данни, потребителят следва да кликне върху бутон „Регистрация в системата“. При успешна регистрация системата известява потребителя чрез показване на модална карта и изпраща имейл за потвърждение на регистрацията.

Процесът на регистрацията завършва след като потребителят натисне бутон „Активиране на профила“ в изпратения от системата имейл или копира в браузър посочения линк с потвърждение.

При успешно завършена регистрация системата препраща потребителя към страница, потвърждаваща успешната регистрация и даваща възможност за вход в системата. В случай, че срокът за потвърждаване на имейла е изтекъл, системата препраща потребителя към страница, съдържаща съобщение за изтекъл срок за потвърждаване.

3.3. Вход в системата

Потребителите достъпват ЦАИС ЕОП чрез въвеждане на потребителско име и парола в началния екран на системата, след което натискат бутон „Вход“.

 

Забележка: Потребителите могат да достъпват ЦАИС ЕОП и с валиден КЕП, в случай, че същият е приложен в потребителския им профил.

Забележка: В случай на неуспешен опит за вход в ЦАИС ЕОП с КЕП, потребителят следва да провери валидността на електронния си подпис.

3.4. Възстановяване на парола

Потребител може да възстанови своята парола чрез натискане на бутон „Забравена парола?“, който се намира в началната страница под картата за вход в системата.

Стъпка 1: При натискане на бутона системата препраща потребителя към екран за въвеждане на потребителското име. При натискане на бутон „Промени парола“ системата верифицира потребителското име и изпраща имейл за възстановяване на парола на имейл адреса на потребителя, като информира потребителя за извършеното действие.

Стъпка 2: При получаване на имейла за възстановяване на парола потребителят трябва да натисне бутон „Възстанови парола“ или да копира линка от имейла в браузър, след което системата го препраща към интерфейса за въвеждане на нова парола.

Стъпка 3: Потребителят въвежда нова парола и потвърждение на новата парола. При успешна промяна на паролата потребителят получава нотификация от системата.

 

3.5. Изход от системата

Потребителят може да излезе от системата чрез кликване върху опцията „Изход“ в потребителското меню. При затваряне на браузъра или раздел в браузъра от страна на потребителя сесията на потребителя изтича след определения в системата период и е необходим нов вход в ЦАИС ЕОП.

3.6. Създаване на организация

Потребителите могат да регистрират организации както при стандартна регистрация в системата, така и при вече създадена регистрация от секция „Моите организации“ в потребителския профил.

Процесът по създаване на нова организация се активира чрез кликване върху бутон „СЪЗДАЙ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ“. Създаването на нова организация изисква друг/нов КЕП (издаден на съответната организация) и следва логиката на регистрация в системата като възложител или стопански субект.

3.7. Присъединяване към организация

Администраторите на организации могат да изпращат покани за присъединяване на потребители към конкретната организация. При изпращането на покана поканеният потребител получава имейл с връзка, върху която трябва да кликне или да зареди в браузър.

При кликване върху линка в имейла или зареждането му в браузър от поканения потребител системата препраща потребителя към страницата за вход. В случай че потребителят е регистриран, той трябва да въведе потребителско име и парола, след което организацията, която изпраща поканата за присъединяване, ще бъде добавена към списъка с организации в потребителския профил на потребителя.

Важно: Валидността на поканата за присъединяване към организация е 30 дни

Важно: В случай, че потребител изпраща покана за присъединяване и поканения служител приема изпратената покана от една и съща работна станция, потребителят, който изпраща поканата следва да излезе от потребителския си профил чрез избор на опцията „Изход“.

Важно: В случай, че данните на вход в системата на потребител, който изпраща поканата за присъединяване, са запазени на работната му станция, приемането на поканата от поканения служител от същата работна станция няма да бъде успешно. Системата показва съобщение „Вече сте служител на тази организация“.

4.    Секция „Потребителски профил“

Потребителят може да достъпи профила през потребителското меню. Потребителският профил съдържа информация за потребителя, организирана в отделни информационни карти – „Име и предпочитания“, „Вход и сигурност“, „Имейл и телефон за контакт“ и „Адрес за контакт“.

 

 

При натискане на бутон „Моите организации” системата препраща потребителя в секция „Моите организации“. Секцията съдържа списък с всички организации, присъединили конкретния потребител като служител.

·        При избор на организация от списъка системата прехвърля потребителя в контекста на избраната организация.

·        Списъкът съдържа и елемент с името на потребителя. При кликване върху него системата прехвърля потребителя в контекста на участията му в процедури като физическо лице.

4.1. Промяна на лични данни

Потребителят може да промени своите лични данни и данни за контакт чрез кликване на бутон „Редакция“ в съответните информационни карти.

 

4.2. Добавяне на КЕП към потребителския профил

Потребителите могат да добавят КЕП към своя потребителски профил чрез кликване върху бутон „Регистрирай електронен подпис“. Кликването върху бутона стартира предварително инсталирания софтуер, предоставен от доставчика на КЕП. Възможно е софтуерът да изисква въвеждане на PIN код. След успешното въвеждане ЦАИС ЕОП създава запис за съответния КЕП към профила на потребителя.

Запазването на КЕП завършва с кликване върху бутон „Запази“ от потребителя. При кликване върху бутона системата показва информационна карта с основни детайли за конкретния КЕП.

Важно: При подновяване на КЕП потребителят трябва да премахне регистрирания в системата КЕП, след което да го добави отново. Потребителят трябва да извърши същото действие и в профилите си като служител в организация.

4.3. Промяна на парола

Потребителят може да промени паролата си чрез натискане на бутон „Редакция“ в информационна карта „Вход и сигурност“, като първо трябва да попълни задължителното поле „Текуща парола“, след това, последователно, полета „Нова парола“ и „Потвърдете новата парола“, и накрая да натисне бутон „Запази“. Паролата трябва да отговаря на следните условия:

·        Да съдържа поне 8 символа;

·        Да съдържа поне една главна буква;

·        Да съдържа поне един специален символ или цифра.

4.4. Промяна на потребителско име

Потребителят може да промени потребителското си име чрез натискане на бутон „Редакция“ в информационна карта „Вход и сигурност“. След това потребителят трябва да попълни новото си потребителско име в поле „Потребителско име“, да потвърди текущата си парола в поле „Текуща парола“ и да запази промените чрез натискане на бутон „Запази“.

 

5.    Основни секции в организацията

 

5.1. Секция „Начало“

Секция „Начало“ се достъпва чрез елемент от основното меню в контекста на организация. Секцията съдържа информация за последните 5 процедури, по които потребителят е извършвал действия, както и връзка към РОП.

5.1.1.     Регистър на обществените поръчки

Регистърът на обществените поръчки може да бъде достъпен чрез кликване върху бутон „Посетете РОП“ в секция „Начало“, както и на адрес https://www.eop.bg/today

Забележка: Достъпът до РОП е свободен за всички лица, които желаят да получат информация за обявените ОП.

5.1.2.     Търсене в РОП

РОП позволява търсене на ОП по следните критерии:

·        Ключова дума – РОП позволява добавянето на множество ключови думи

·        Възложител – Търсене по име или част от име

·        Етап на ОП

Потребителят може да инициира търсене чрез кликване върху бутон „Търсене“, след което да добави желаните филтри. Филтрите се прилагат чрез кликване на бутон „Приложи.

РОП позволява сортиране на ОП чрез избор на опция от падащото меню „Сортиране по“.

При кликване върху ОП от списъка системата препраща потребителя към страницата на конкретната ОП. Страницата на всяка една ОП е част от профила на купувача на всеки възложител.

В секция „Разяснения и съобщения към поръчката“ в страницата на ОП, възложителят публикува важни съобщения и документи, свързани с конкретната ОП.

5.1.3.     Достъп и търсене в „Профил на Купувача“ на конкретен възложител

ЦАИС ЕОП предоставя на възложителите отделна страница „Профил на купувача“, която е част от системата. Стопанските субект могат да достъпят профил на купувача чрез линк предоставен от възложителя или публикуван на неговата страница, както и чрез кликване върху името на възложителя в секция „Обща информация“ във всяка една поръчка публикувана в РОП.

Профилът на купувача предоставя на стопанските субекти основна информация за организацията, достъп до библиотека с документи и списък с поръчки и обяви, публикувани от страна на организацията.

При кликване върху бутон „публикувани документи“ стопанският субект има възможност да достъпи библиотека с важни документи (напр. вътрешни правила, връзки към стари профили на купувача и др.), публикувани от страна на организацията. Системата показва модална карта със списък на документите, както и възможност за търсене.

При кликване върху бутон „Търсене“ в списък Поръчки / Пазарни консултации в профила на купувача, стопанските субекти имат възможност да търсят конкретни поръчки или обяви, публикувани от възложителя. Системата предоставя възможност за търсене по следните критерии:

·        Ключова дума

·        Период на публикуване

·        Начин на възлагане

·        Статус на поръчката

 

Важно: Опция „Начин на възлагане“ показва само типовете възлагане извършени от настоящата организация. Поради тази причина, броят им варива в профилите на различните възложители.

5.2. Секция „Поръчки и договори“

5.2.1.     Организацията на съдържанието в секция „Поръчки и договори“

Секция „Поръчки и договори“ съдържа списък с всички поръчки и договори в рамките на организацията и притежава следната дървовидна структура:

·        Секция „Поръчки и договори

·        Секция „Поръчки“

§  Секция „Поръчки като възложител“

§  Секция „Поръчки като изпълнител“

·        Секция „Договори“

§  Секция „Договори като възложител“

§  Секция „Договори като изпълнител“

Важно: Съдържанието в секция „Договори“ е видимо за потребители, които имат достъп до конкретни поръчки, към които са създадени договори, които изискват подписване от страна на изпълнителя или такива които предстои да се публикуват (в етап „Финализиране“). Всички публикувани договори, свързани с дадена организация се визуализират автоматично и са видимите за служителите на организацията.

5.2.2.     Добавяне на поръчка от РОП

Потребител има възможност да добави поръчка към профила си чрез кликване върху бутон „Добави в профила“ в страницата на конкретна поръчка в РОП.

 

В случай, че потребителят не е извършил вход в системата, системата изисква вход с потребителско име и парола. Ако потребителят е служител в няколко организации, системата позволява да се избере контекста на конкретна организация, към която да се добави обществената поръчка.

Важно: ЦАИС ЕОП позволява на физически лица, които не са служители в организация, да добавят поръчки към своя профил, както и да подават оферти в конкретни ОП като стопански субекти-физически лица или участници в обединения от физически лица. В този случай системата не показва модалната карта за избор на организация.

Системата потвърждава успешното добавяне на поръчка към профила чрез показване на модална карта. Кликването върху бутон „Към поръчката“ препраща служителя към контекста на конкретната ОП.

5.2.3.     Добавяне на поръчка от покана за участие

Потребител може да добави поръчка от покана за участие в ОП чрез кликване върху връзката или копирането й в браузър.

При кликване върху връзката системата препраща потребителя към страницата с поканата за участие в ОП.

Стопанският субект може да добави поръчката чрез кликване върху бутон „Добави в профила“. При кликване върху бутона процесът на добавяне е идентичен с този на добавяне на ОП от РОП.

 

Потребителят има възможност да отхвърли изпратената му покана за участие в ОП чрез кликване върху бутон „Откажи поканата“. Визуализира  се прозорец ,в който системата изисква въвеждането на причина за отхвърляне на поканата.

Важно: В случай, че потребителят до чийто адрес на електронната поща е изпратена поканата за участие е служител на повече от една организация, системата показва модална карта за избор на организацията, в  профила на която да бъде добавена поръчката.

Важно: Приемането на поканата и добавянето на поръчката в избрания профил на организация/физ. лице е еднократно действие. Поканата няма да бъде активна за повторно приемане.

5.2.4.     Управление на обществена поръчка

Участникът може да достъпи контекста на всяка една ОП чрез кликване върху съответния елемент в списъка с ОП в секция „Поръчки“.

5.2.4.1.            Преглед на електронната поръчка

При избор на конкретна ОП от списъка с поръчки системата препраща потребителя в секция „Преглед“ на конкретната ОП, в която потребителят има достъп до основни детайли за поръчката, препоръчани действия и списък с последните 5 съобщения.

5.2.4.1.1.                 Списък с препоръчани и извършени действия

Системата предоставя на потребителя предложения за конкретни действия, свързани с изготвянето на заявление за участие/оферта по конкретната ОП.

Системата предоставя списък с вече извършени действия по изготвяне на заявление за участие/оферта, достъпен чрез кликване върху бутон „Извършени действия“ в картата с препоръчани действия.

5.2.4.1.2.                 Списък със съобщения

Секция „Начало“ предоставя достъп до списъка с последните 5 съобщения по ОП, отделени в карта „Съобщения“. При кликване върху съответното съобщение системата препраща потребителя в страницата на съобщението в секция „Съобщения“.

5.2.4.2.            График на ОП

Графикът на ОП дава на потребителя информация за дати или периоди, пряко свързани с провеждането на процедурата. В зависимост от процеса, използван при създаването на процедурата, системата дефинира следните системни дати и периоди:

·        Подаване на заявления за участие/оферти – дефинира срока, в който участниците могат да изпратят своите заявления за участие/оферти

·        Отваряне на заявленията за участие/офертите – дефинира датата и часа на отваряне на пликове с ЕЕДОП и други документи, удостоверяващи спазването на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, а при едноетапните процедури – и техническите предложения, освен когато законът или възложителят определят друго

·        Отваряне на ценови предложения – дефинира датата и часа на отваряне на пликове с ценовите предложения при отделно отваряне на ценовите предложения

Забележка: Възложителят има възможност да дефинира една системна дата за едновременно отваряне на техническото и ценовото предложения, когато прилага чл. 104, ал. 2 или 181, ал. 2 от ЗОП. Ценовите предложения се отварят и обявяват при отварянето на офертите в случаите по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Забележка: Възложителят има възможност да дефинира допълнителни дати и периоди, свързани с конкретната ОП.

Забележка: Датите в различните етапи на дадена процедура са отделени в различни информационни карти в секция „График“.

5.2.4.3.            Екип на стопанския субект

5.2.4.3.1.                 Добавяне на служители

Служител може да добавя други служители на организацията в ОП чрез кликване на бутон „Добави“. Тази опция е достъпна само за организации, т.е. липсва за физически лица.

Важно: За да бъде добавен даден служител в ОП, първо трябва да бъде добавен като служител в организацията (виж т. 3.7. и т. 5.3.2.)

При кликване системата показва модална карта със служителите в организацията, които могат да бъдат добавени в ОП. Служителят може да избере един или няколко други служители чрез селектиране на бутона за избор върху картата на всеки един от тях и да завърши действието чрез кликване върху бутон „Добави колега“.

 

5.2.4.3.2.                 Отстраняване на служители

Служител може да бъде отстранен от ОП чрез поставяне на мишката върху информационната карта на съответния служител и кликване върху бутона за изтриване (бутон с изображение на кошче).

Системата изисква потвърждение преди да извърши действието, след което премахва избрания служител от ОП.

5.2.4.3.3.                 Добавяне на партньорски организации към поръчката

Служител с достъп до поръчката има възможност да добавя партньорски организации към поръчката чрез изпращане на покана по имейл.

Чрез кликване върху бутон „Покани“ в съответната информационна карта, ЦАИС ЕОП показва информационна карта за добавяне на имейл адреси, на които ще бъдат изпратени покани за присъединяване на организации към поръчката. При успешно изпращане, на съответния имейл адрес се получава писмо с връзка към поръчката. Служителят  на организацията за съвместно доставяне трябва да кликне линка и да добави поръчката към своя профил преди да бъде добавен като служител с достъп до поръчката.

Важно: Веднъж добавен, служителят на организацията за съвместно доставяне притежава права за добавяне на други служители и организации в поръчката.

Списък “Изпратени покани до участници” визуализира всички изпратени покани към партньорски организации. Системата позволява потребителят да изпрати покана повторно или да я изтрие кликвайки върху съответното опция от активното меню.

Приемането на такава покана е еквивалентен на описания в т.5.2.2 процес.

5.2.4.4.            Съобщения в ОП

Секция „Съобщения и разяснения“ в контекста на ОП позволява на потребителя да комуникира с други потребители от същата организация и с представители на възложителя по време на процедурата. Секцията е достъпна чрез кликване върху елемент „Съобщения и разяснения“ от основното меню в контекста на конкретна ОП.

5.2.4.4.1.                 Създаване на ново съобщение

Ново съобщение може да бъде създадено чрез кликване върху бутон „Създай“ в секция „Съобщения и разяснения“. Действието препраща потребителя в страницата за създаване на ново съобщение.

Потребителят определя получателите на съобщението в информационна карта „Получатели“ чрез избор на опция от падащото меню, кликване върху съответния елемент от менюто и последващо кликване върху бутон „Добави“.

При кликване върху бутон „Добави“ системата добавя избраните получатели в списъка с получатели.

Информационната карта „Детайли за съобщение“ позволява на потребителя да дефинира заглавие на съобщението, тип, текст на съобщението и ако е необходимо, прикачване на файлове.

Забележка: Типът на съобщение служи като уточнение от страна на изпращача към получателите за целта на конкретното съобщение. Избира се от падащо меню със следните възможни опции: „Съобщение“ и „Искане за разяснение“.

Веднъж създадено, съобщението може да се изпрати към получателите или да се запази като чернова чрез натискане на съответния бутон в долната част на страницата за създаване на съобщение.

5.2.4.5.            Параметри на ОП

Секция „Параметри“ на ОП съдържа основна информация за конкретната ОП, както и основни параметри, свързани с провеждането ѝ, разделени в няколко информационни карти.

5.2.4.5.1.                 Име и описание

Информационната карта „Име и описание“ съдържа заглавието и описанието на поръчката, както и файлове с документация/документи, прикачени от възложителя, които да послужат на кандидатите/участниците в ОП при изготвяне на заявленията за участие и/или офертите.

5.2.4.5.2.                 Основни параметри

·        Вид на процедурата – Поле, показващо вида на конкретната процедура.

·        Обект на поръчката – Информира за обекта на поръчката. Възложителят избира измежду „Услуги“, „Доставки“ и „Строителство“.

·        Поръчката има ли за цел сключване на рамково споразумение? – Поле, позволяващо на възложителя да избере дали да бъде сключено рамково споразумение.

·        Ще се използва ли електронен търг? - Информира дали ще се използва електронен търг при избор на изпълнител за конкретната поръчка. Възложителят може да избере измежду „Да“ или „Не“.

·        Позволи варианти на офертата – Поле, даващо възможност на възложителя да избере опция за вариантност на офертите.

·        Референтен номер – Поле, позволяващо на възложителя да попълни допълнителен референтен номер към ОП.

·        Свързани процедури/обявления – Поле, даващо възможност на възложителя да добави свързани процедури/обявления с ОП

5.2.4.5.3.                 Настройки за поръчки с обособени позиции

Картата е видима само за поръчки с обособени позиции и предоставя следната информация:

·        Оферти могат да бъдат подавани за – дава информация дали възложителят е ограничил броя на обособените позиции, за които участниците могат да подават оферти.

·        Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент – информира за наличие на ограничение в броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент.

·        Възложителят си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции – показва информация за „запазени поръчки“ или части от тях.

5.2.4.5.4.                 Прогнозна стойност

·        Прогнозна стойност на поръчката – Посочва прогнозната стойност на поръчката.

·        Брой цифри след десетичния знак – Посочва нивото на точност на стойности чрез дефиниране на броя цифри след десетичния знак.

·        Валута на поръчката – Посочва валутата, в която участниците трябва да предоставят своите ценови предложения.

5.2.4.5.5.                 Статус на ОП

Системата показва информационна лента със статуса на поръчката – спряна, архивирана или прекратена.

Спряна ОП - Обществената поръчка е спряна от страна на възложителя в случай на обжалване

Архивирана ОП - Обществената поръчка е архивирана и спряна. Действието по архивиране на поръчка носи информативна стойност и представлява задаване на конкретен статус на поръчката - „Архивирана“. Може  да се използва от възложителя за индикация, че всички действия по поръчката са приключили.

Прекратена ОП - Обществената поръчка е прекратена с решение на възложителя

ОП със статус „Сложен“: -Обществена  поръчка с обособени позиции, част от които са спрени или с график различен от главния.

5.2.4.6.            Етапи на електронна поръчка

5.2.4.6.1.                 Основни положения

Етап на ОП в ЦАИС ЕОП е съвкупността от последователни процеси и действия, позволяващи на възложителя да направи предварителен подбор или да избере изпълнител на конкретна ОП. По дефиниция етапните процеси в ЦАИС ЕОП включват следните стъпки:

Забележка: Последващите етапи в многоетапните процедури следват подобна на горепосочената логика:

 

Системата дава достъп на стопанските субекти до списъка с изисквания и предоставя възможност за изготвяне на заявление за участие/оферта за конкретната ОП чрез достъпване не елемент „Оферти“ от страничното меню на съответния етап.

Особености на етапите в ЦАИС ЕОП:

·        В зависимост от избрания процес процедурата може да бъде едноетапна, двуетапна и триетапна. При процедурите с повече от един етап допуснатите кандидати/участници в предходния етап получават достъп до следващия.

·        В случай че избраният за конкретната процедура процес позволява, възложителят има възможност да добавя динамично нови етапи в поръчката.

5.2.4.6.2.                 Критерии за възлагане

Дефинираните от възложителя критерии за възлагане могат са достъпни за стопанския субект чрез кликване върху бутон „Критерии за възлагане“ в работното пространство на офертата.

Системата показва модална карта с информация за основните настройки на етапа:

·        Критерий за възлагане – възложителят посочва  критерий за възлагане на обществена поръчка, който може да бъде:

1.      Най-ниска цена;

2.      Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;

3.      Оптимално съотношение качество/цена.

·        Единица – дефинираният от възложителя метод на визуализиране на отделните тежести на ценовата и неценовата част – като точки, проценти, друго.

Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател, напр. формула/формули за изчисляване на показателите в комплексната оценка.

Забележка: Възложителят може да скрие информацията за всички или само за някои от настройките.

5.2.4.7.            Изисквания към участниците

Възложителят дефинира конкретни изисквания към кандидатите/участниците, използвайки набор от предефинирани типове въпроси, чиито отговори предоставят информацията от заявленията за участие/офертите в структуриран вид. Изискванията са достъпни чрез кликване върху съответния бутон в работното пространство на поръчката.

Въпросите към кандидатите/участниците се организират в групи и подгрупи от изисквания, а изискванията, свързани с  цените – в каталози.

5.2.4.7.1.                 Група с изисквания

Групата с изисквания съдържа в себе си изискванията на възложителя по конкретната ОП, дефинирани като въпроси. Други компоненти в група с изисквания могат да бъдат подгрупи с изисквания, както и уточнения. В секция „Изисквания, документи и образци“ групите с изисквания са отделени в информационни карти.

5.2.4.7.2.                 Подгрупа с изисквания

Възложителят може да създаде подгрупа с изисквания. Подгрупата представлява елемент от системата, който е еквивалентен на група с изисквания и притежава същите функционални характеристики.

5.2.4.7.3.                 Пояснение

Възложителят може да добавя пояснения към дадена група или подгрупа с изисквания.

5.2.4.7.4.                 Въпрос (изискване)

Въпросите в ЦАИС ЕОП представляват компоненти, описващи конкретни изисквания към кандидатите/участниците в ОП, които възложителят дефинира. Системата предоставя възможност за дефиниране на няколко типа изисквания, позволявайки предоставяне на необходимата информация от кандидатите/участниците в структуриран вид като отговор на въпросите.

·        Въпрос тип „Да/Не“ – изискване, чийто отговор може да бъде „Да“ или „Не“

·        Въпрос тип „Прилагане на документ“ – изискване, чийто отговор е или се съдържа в прикачен документ от кандидатите/участниците

·        Отворен въпрос – изискване, чийто отговор може да представлява текст или обяснение от страна на кандидатите/участниците, който се попълва като текст

·        Въпрос тип „Опции“ – изискване, чийто отговор може да бъде избор на един от два или повече предефинирани от възложителя отговори

·        Въпрос тип „Стойност“ – изискване, чийто отговор е стойност (число)

·        Въпрос тип „ЕЕДОП“ – изискване, чийто отговор е попълване на ЕЕДОП

5.2.4.7.5.                 Допълнителни настройки към въпрос

Към всеки един от типовете въпроси възложителят може да дефинира допълнителни настройки и условия.

·        „Изискването подлежи на проверка/оценка – кандидатът/участникът може да бъде отстранен от обществената поръчка, в случай че не попълни отговор, не прикачи файл към въпроса или избере отговор, маркиран като „Възможно отстраняване“. При активиране на опцията системата поставя етикет към съответния въпрос.“

·        „Точки“ – използва се за дефиниране на тежест (в точки) на конкретния въпрос. При активиране на опцията системата поставя етикет към съответния въпрос с максималния брой точки от крайната оценка, които участникът би получил при покриване на изискването на възложителя, дефинирано в конкретния въпрос.

·        „Позволи на участниците да прикачат документи“ – при активиране на опцията възложителят позволява прикачването на файлове към конкретния въпрос от страна на кандидатите/участниците. В този случай бутонът за отваряне на модалния прозорец за прикачване на файлове е видим за кандидатите/участниците.

5.2.4.7.6.                 Ценови въпрос

Ценовият въпрос в системата представлява изискване за попълване на цена в съответната валута, определена за конкретната ОП

Важно: Възложителят има възможност да дефинира автоматично калкулиране на резултата в ценовия въпрос чрез формула, в която могат да бъдат включените крайните резултати от различни списъци с артикули.

5.2.4.7.7.                 Списък с артикули

Възложителят има възможност да дефинира множество списъци с артикули, в който участникът има възможност да попълни стойности цени, отстъпки и други компоненти на офертата за повече от един артикули или услуги.

Възложителят създава списъците с артикули като таблици, чиито редове представляват отделни записи за артикули или услуги, а колоните конкретни характеристики като име, брой, цена и др. Колоните, които участниците в ОП трябва да попълнят са оцветени в жълто и са маркирани със специфична икона.

Важно: В зависимост от спецификата на конкретната ОП, Възложителят може да дефинира краен резултат за конкретен списък с артикули, който да се използва за автоматично калкулиране на крайната цена в офертата на участника. Крайният резултат се визуализира като клетка със зелен фон и специфична икона в долната част на списъка с артикули.

При поставяне на мишката върху името на колоната, участникът има възможност да достъпи активното меню на съответната колона, а при избор на опция „Настройки“ детайли за типа на колоната.

Активното меню на списъка с артикули позволява експортирането му като файл с разширение „.xlsx“ чрез кликване върху елемент „Експорт към файл“, попълването на информацията във файла извън системата и импортирането му чрез съответната опция от менюто. Активното меню позволява изчистването на въведената до момента информация от потребителя.

5.2.4.8.            Заявления за участие/Оферта

ЦАИС ЕОП позволява на участниците в ОП да изпращат своите заявления за участие/оферти в електронен вид.

Важно: По време на срока за подаване на заявления за участие/оферти системата не предоставя на възложителя информация за лицата, добавили поръчката в профила си, както и достъп до списъка с кандидати/участници, подали заявления за участие/оферти и до съдържанието на заявленията за участие/офертите.

След като срокът за подаване на заявления за участие/оферти по конкретна поръчка изтече възложителят получава достъп до регистър на стопанските субекти, подали заявления за участие/оферти, но продължава да няма достъп до съдържанието на заявленията за участие/офертите. Отварянето на хранилището, в което те се съхраняват, се контролира от системата и настъпва на датата и в часа определени за „Отваряне“ в графика на ОП, след изтичане на срока за декриптиране на ключовете от кандидатите/участниците.

Важно: ЦАИС ЕОП съхранява заявленията за участие и офертите на участниците в криптиран вид. За да бъде отворено и достъпно съдържанието на конкретно заявление за участие/оферта, то трябва да бъде декриптирано първо от кандидата/участника, след което и от оценителната комисия.

ЦАИС ЕОП генерира в браузъра на кандидата/участника уникална RSA 2048 bit асиметрична ключова двойка (Ка) при започване на изготвянето на всяко заявление за участие/оферта в системата. Кандидатът/участникът трябва да запази ключовата двойка на работната си станция – компютър, външна памет, телефон или на друго сигурно място. Без този файл кандидатът/участникът няма да може да достъпи въведеното от него съдържание при подготовката на конкретното заявление за участие/оферта с цел продължаване на работата, редактиране и други действия преди срока за подаване. При заявка за достъпване на съдържанието от страна на участника, браузърът изпраща SHA-256 хеш от публичната част на асиметричната ключова двойка към системата ЦАИС ЕОП.

След крайния срок за подаване на заявления за участие/оферти кандидатът/участникът трябва в определен от възложителя срок да декриптира заявлението за участие, както и част или цялата подадена от него оферта.

За целта кандидатът/участникът трябва да влезне в работното пространство на поръчката през системата, след което приложението ще изиска зареждане на асиметричната ключова двойка. Приложението прави проверка дали SHA-256 хеша от публичната част на асиметричната ключова двойка съответства с тази на текущата поръчка и конкретния кандидат/участник. След проверката системата изпраща всички криптирани ключове от пликовете, които предстои да бъдат отворени на този етап. Уеб приложението в браузъра на кандидата/участника декриптира ключовете с частния ключ на Ka и ги изпраща към ЦАИС ЕОП. След настъпване на датата и часа за отваряне председателят на оценителната комисия декриптира подадените заявления за участие/оферти без ценовите предложения (освен в случаите на едновременно отваряне на техническото и ценовото предложения по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, както и чл. 97, ал. 3 от ППЗОП).

Когато ОП е с обособени позиции, уникалната RSA 2048 bit асиметрична ключова двойка (Ка) е една за всички обособени позиции в поръчката.

С генерираната за конкретна ОП ключова двойка могат да работят всички потребители на стопанския субект, определени за работа по поръчката чрез копирането и изпращане по имейл или на хардуерен носител. Възможно е, в много редки случаи, настройките за сигурност на системите на стопанския субект да попречат на правилното копиране на ключовата двойка, което да направи невъзможно прилагането на нейно копие от страна на даден потребител.

В случай че кандидатът/участникът не е декриптирал ключовете на заявленията за участие/офертите/частите от офертите, които ще бъдат отворени, то съдържанието на неговото заявление за участие/оферта ще остане криптирано, т.е. не няма да е достъпно за оценителната комисия и няма да може да бъде разгледано и оценено.

Стопанските субекти чрез своите потребители трябва да пазят извън системата всяка създадена от нея уникална RSA 2048 bit асиметрична ключова двойка (Ка). Отговорността за това, съответно последиците са изцяло за кандидата/участника. Ако ключът бъде загубен или устройството, на което е запазен, бъде загубено, повредено или погине:

-        Когато срокът за подаване на заявления за участие/оферти не е изтекъл, работата по подготовката трябва да започне отначало с генерирането на нов ключ. Цялото съдържание, въведено до момента от кандидата/участника, ще бъде загубено;

-        Когато срокът за подаване на заявления за участие/оферти е изтекъл, заявлението за участие/офертата/съответната част от нея не може да бъде декриптирано, съответно отворено, разгледано и оценено.

Важно: Използването на опцията „Изтегли нов ключ“ в случай, че заявлението/офертата е подадена, автоматично оттегля подадената оферта и изтрива цялото и съдържание. Работата по попълване на заявлението/офертата трябва да започне отново.

Важно: Функционалността за генериране на нов ключ не е налична след изтичане на периода на подаване на заявления/оферти. В този случай, потребителят няма да има възможност да предостави частния ключ за декриптиране на предложението/офертата си, следователно неговото предложение/оферта няма да бъдат достъпни за разглеждане от оценителната комисия на обществената поръчка.

5.2.4.8.1.                 Подготовката на заявление за участие/оферта и изтегляне на ключ

Важно: ЦАИС ЕОП не позволява на кандидатите/участниците да подават празно заявление за участие/празна оферта (без попълнено нито едно изискване).

При кликване върху елемент „Заявления/Оферти“ от основното меню в контекста на дадена ОП се стартира процеса по подготовка на заявление за участие/оферта по поръчката.

ЦАИС ЕОП показва модална карта, чрез която потребителят може да изтегли и запази генериран от системата уникален ключ чрез натискане на бутон „Запази ключа“, който да бъде съхраняван извън системата на компютър или друг електронен носител. Ключът представлява файл с разширение „ .key “. Ключът е необходим в процеса на работа по подготовка по поръчката, когато трябва да се редактира или допълни съдържанието на заявлението за участие/офертата, както и при поискване за отваряне на заявленията за участие/офертите, включително на ценовите предложения, когато се отварят отделно от техническите предложения. Ключът е еднакъв за всички обособени позиции в случаите на поръчки с обособени позиции.

Забележка: ЦАИС ЕОП стартира автоматично изтеглянето на ключа след натискане на бутон „Запази ключа“, след което показва бутон за затваряне на модалната карта. Папката и процесът на запазване на ключа могат да варират в зависимост от конкретния браузър и настройките му. След изтегляне на ключа потребителят може да го предостави на други служители на стопанския субект, които работят по изготвянето на заявление/оферта по съответната ОП.

Важно: Някои версии на браузъри и антивирусни програми могат да поискат допълнително потвърждение от потребителя преди да свали ключа за декриптиране на компютъра си. В случай, че потребителят не потвърди това действие, има вероятност ключът да не бъде запазен в коректен формат, което да доведе до проблеми с прилагането му при работа в системата.

След запазване на ключа системата препраща потребителя в страницата за изготвяне на заявление за участие/оферта за конкретната ОП.

Важно: Подготовката на заявлението за участие/офертата се извършва в защитено криптирано пространство. Всяко излизане от системата или обновяване на страницата в браузъра заключва криптираното пространство и потребителят трябва да въведе отново ключа си, за да продължи работа.

Забележка: В случай на необходимост ключът за декриптиране може да бъде изтеглен и чрез кликване върху опция „Изтегли ключ“ от активното меню на заявлението за участие/офертата. За това е необходимо потребителят да е отключил и достъпил криптираното пространство.

 

5.2.4.8.2.                 Достъп до заявление за участие/оферта от потребител на стопанския субект

В случай, че потребителят желае да редактира или продължи работата по изготвяне на заявлението за участие/офертата след изход от ЦАИС ЕОП, системата позволява той да въведе ключа си и да достъпи криптираното пространство за подготовка на заявлението за участие/офертата чрез кликване върху бутон „Отключи“ в страницата на заявлението за участие/офертата.

Системата отваря модална карта, в която потребителят може да приложи ключа чрез влачене или да го прикачи чрез натискане на бутон „Приложи своя ключ“. След успешно прилагане на ключа системата препраща потребителя в началната страница на криптираното работното пространство на заявлението за участие/офертата.

В случай на неуспешно прилагане на ключа системата известява потребителя чрез показване на текст в модалната карта, че предоставеният ключ не съответства на оригиналния и трябва да се прикачи правилният.

Важно: В случай че стопанският субект е изгубил или по друга причина не разполага със своя частен ключ, генериран за конкретната ОП, системата няма възможност да осигури достъп до заявлението за участие/офертата му. До изтичане на срока за подаване в първият етап на поръчката потребителят може да генерира нов ключ чрез кликване върху бутона на активното меню и избор на опция „Изгубен ключ“. С новия ключ не може да се отключи криптираното с предишния ключ съдържание и работата по подготовка на заявлението за участие/офертата трябва да бъде извършена отново. Системата изисква от потребителя да въведе паролата си, след което показва модалната карта за генериране на нов ключ.

Важно: Функционалността за генериране на нов ключ не е налична след изтичане на периода на подаване на заявления/оферти. В този случай няма да има възможност да предостави частния ключ за декриптиране на предложението/офертата си, следователно неговото предложение/оферта няма да бъдат достъпни за разглеждане от оценителната комисия на обществената поръчка.

 

5.2.4.8.3.                 Подготовка на заявление за участие/оферта

Основната страница на криптираното работно пространство на заявлението за участие/офертата съдържа цялата структура на заявлението за участие/офертата, следваща дефинираните от възложителя групи и подгрупи с изисквания, въпроси и пояснения. Основните действия, които потребителят може да извърши при подготовката на заявление за участие/оферта, са:

·        Промяна на името на заявлението за участие/офертата

Системата по подразбиране извежда наименованието на стопанския субект, от чийто профил се подава заявлението за участие/офертата. В случай че заявлението/офертата се подава от името на обединение или нерегистриран стопански субект, в името на офертата следва да попълни наименованието на обединението/нерегистрирания участник.

Името на заявлението за участие/офертата може да бъде променено чрез кликване върху иконата за промяна на име в информационната карта на заявлението/офертата.

·        Достъп до групите и подгрупите с изисквания

Всички списъци с изисквания са достъпни като отделни информационни карти в структурата на заявлението за участие/офертата. Чрез кликване върху бутон „Отвори“ се достъпва съдържанието на списъка с изисквания. Потребителят може да достъпи директно подгрупите с изисквания чрез кликване върху съответния елемент в съдържанието на дадена група.

·        Навигация между групите с изисквания

Системата позволява на потребителя да навигира лесно между отделните списъци с изисквания чрез кликване на бутон „Списък с изисквания“, достъпен във всеки един списък. При натискането му ЦАИС ЕОП отваря модална карта за навигация в съдържанието на заявлението за участие/офертата и връзки към останалите компоненти.

·        Филтриране на изисквания

Чрез кликване върху бутон „Филтър“ се отваря меню за избор на филтри с критерии, по които потребителят може да избере изискванията от конкретния списък, които отговарят на дадения критерий.

 

·        Попълване и запазване на изисквания и каталози

ЦАИС ЕОП автоматично отчита попълването на въпросите и промените, извършени от потребителя. При промяна системата изисква от потребителя да запази промените чрез кликване върху бутон „Запази“ в долната дясна част на екрана. Бутонът е неактивен, когато няма промени по заявлението за участие/офертата. При прехвърляне в друг списък с изисквания или секция системата запазва промените автоматично.

Системата информира потребителя за броя попълнени (отговорени) въпроси от общия брой във всеки списък с изисквания. Информацията е достъпна и в модалната карта за навигация в съдържанието на заявлението за участие/офертата.

5.2.4.8.3.1.   Попълване на въпрос от тип „Да/Не“

Успешното попълване на въпрос от тип „Да/Не“ изисква от потребителя да избере един от двата възможни отговора, дефинирани във въпроса – „Да“ или „Не“.

В случай на активирана опция „Възможно отстраняване“ системата информира потребителя за пропуснато изискване.

5.2.4.8.3.2.   Попълване на въпрос от тип „Прилагане на документ“

Попълването на въпрос от тип „Прилагане на документ“ изисква прикачването на един или множество документи (файлове). При кликване на бутон „Прикачване на файлове“ системата отваря диалогов прозорец за избор на файл от компютъра на потребителя.

При прикачване на файл системата отваря модална карта, в която може да бъде добавен нов файл чрез кликване върху бутон „Добави нов“ или да бъдат запазени вече прикачените файлове чрез кликване върху бутон „Запази“.

Забележка:

·        Максималният позволен размер на файл за прикачване в системата е 2 гигабайта

·        Максималната дължината на името на файл за прикачване в системата е 250 символа

·        Позволените файлови разширения са: .txt, .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .bmp, .jpg, .jpeg, .webp, .gif, .png, .zip, .avi, .gww, .xml, .rsu, .dwg, .rar, .eps, .mpp, .mht, .mhtml, .bak, .tif, .odt, .ods, .odg, .odp, .odf, .rsx, .kml, .zsu, .nsu, .nsx, .zsx, .stp, .bst, .xlsm, .ldt, .dlx, .dxf, .csv, .psd, .7z, .msg, .nmx, .met

Важно: В случай че системата покаже грешка при прикачване на файл, потребителят следва да се провери дали наименованието на документа не е твърде дълго и дали не съдържа специални символи и/или знаци.

 

Системата позволява прикачен файл да бъде изтеглен или изтрит чрез избор на съответната опция в активното меню на съответния файл.

5.2.4.8.3.3.   Попълване на отговор на отворен въпрос

Въпросът от отворен тип изисква попълването на отговор в свободен текст. Максималната дължина на текста в отговора се задава от възложителя.

При кликване върху бутон „Въведете отговор“ системата показва модална карта за въвеждане на отговор като текст.

Забележка: Възложителят има възможност да дефинира максимална дължина на отговора в брой символи.

5.2.4.8.3.4.   Попълване на въпрос от тип „Опции“

Въпрос от тип „Опции“ изисква избирането на един от няколко дефинирани от възложителя отговора. Системата може да информира стопанския субект за броя точки, който би получил при избор на конкретен отговор, както и на отговора, който би довел до потенциално отстраняване на кандидата/участника от процедурата.

5.2.4.8.3.5.   Попълване на въпрос от тип „Стойност“

Въпрос от тип „Стойност“ изисква попълване на стойност към предварително зададена мерна единица.

В случай че възложителят е задал точки и условие за възможно отстраняване към въпроса, системата предоставя информация за това.

Логика за пресмятане на резултатите в точки за участниците при попълване на въпрос от тип „Стойност“

При:

V best Стойността в поле „Най-добра стойност “

V worst Стойността в поле „Неприемлива стойност “

V offerСтойност, попълнена от участника

V best V worst Винаги валидно условие по подразбиране

Случай 1 ( V best > V worst )

·        Ако V worst V offer , V offer e неприемлива стойност, може да бъде основание за отстраняване и не получава точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V best  > V offer  > V worst , V offer е приемлива стойност и получава точки съобразно формулата за калкулиране на резултата (долу), в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V offer  V best , V offer е приемлива стойност и получава максималния брой точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

Случай 2 ( V worst > V best )

·        Ако V offer V worst , V offer е неприемлива стойност, може да бъде основание за отстраняване и не получава точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V worst > V offer  > V best , V offer е приемлива стойност и получава точки съобразно формулата за калкулиране на резултата (долу), в случай че към въпроса са дефинирани точки

·        Ако V best  V offer , V offer е приемлива стойност и получава максималния брой точки, в случай че към въпроса са дефинирани точки

Формула за калкулиране на резултата в точки към отговора на участник на въпрос тип „Стойност“:

ABS ( V offer - V worst ) / ABS ( V best - V worst ) *  Тегло , където

V best Стойността в поле „Най-добра стойност “

V worst Стойността в поле “Неприемлива стойност “

V offer Стойност, попълнена от участника

ABS ( V offer - V worst ) – Абсолютната стойност на разликата между V offer и V worst

ABS ( V best - V worst ) – Абсолютната стойност на разликата между V best и V worst

Тегло – Теглото в точки, зададено от възложителя

5.2.4.8.3.6.   Попълване на въпрос от тип „ЕЕДОП“

ЦАИС ЕОП предоставя възможност на участниците да попълват ЕЕДОП като отговор на въпрос от тип „ЕЕДОП“. Попълването на ЕЕДОП се стартира чрез кликване върху бутон „Попълване на ЕЕДОП“.

При кликване върху бутона „Попълване на ЕЕДОП“ ЦАИС ЕОП отваря в нов прозорец „Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП“ (Система еЕЕДОП).

Забележка: ЦАИС ЕОП използва модифицирана версия на Системата еЕЕДОП, която автоматично запазва съдържанието на ЕЕДОП във въпроса от тип „ЕЕДОП“ след натискане на бутон „ЗАПАЗИ“ в стъпка „ПРЕГЛЕД“.

След успешно запазване на съдържанието на попълнен ЕЕДОП системата създава запис за конкретния отговор, съдържащ ЕЕДОП на кандидата/участника, както и предоставя възможност за промяна на името му.

Забележка: ЦАИС ЕОП позволява запазването на множество отговори с ЕЕДОП съдържание към един ЕЕДОП въпрос.

Забележка: В случай, че стопанският субект е добавил други организации с достъп до поръчката, от името на които трябва да бъде попълнен ЕЕДОП за поръчката, данните на организацията в ЕЕДОП на присъединената организация няма да се попълнят автоматично. Необходимо е ръчно въвеждане на коректните данни.

Активното меню на всеки отговор на въпрос от тип „ЕЕДОП“ дава възможност за следните действия:

·        Запазване на отговора на кандидата/участника във формат .pdf

·        Запазване на отговора на кандидата/участника във формат .xml

·        Редакция на ЕЕДОП – системата отваря еЕЕДОП със зареденото съдържание на конкретния отговор с възможност за редакция

·        Изтриване на конкретния ЕЕДОП

Подписване на ЕЕДОП

Участниците са длъжни да приложат КЕП към всеки един от създадените ЕЕДОП документи към конкретна ОП. Подписването на конкретен ЕЕДОП е възможно чрез кликване върху бутон ПОДПИСИ.

Системата отваря модална карта, която съдържа информацията за всички подписи към конкретния ЕЕДОП и възможност за изтеглянето му като .pdf файл. Подписването се извършва чрез кликване върху бутон „Подпиши“, който активира процеса на подписване с КЕП.

При успешно подписване на ЕЕДОП отговор системата показва броя на подписите към всеки отговор и детайли в модалната карта.

Активното меню на всеки от подписите към ЕЕДОП документ предоставя възможност за следните действия:

·        Преглед – показва детайли за подписа

·        Изтегли – дава възможност на потребителя да изтегли подписа като файл с разширение .p7s

·        Изтрий – изтрива съответния подпис

Важно: В случай, че кандидатът/участникът представя заявление за участие/оферта в процедура с обособени позиции и за всяка обособена позиция изискванията са еднакви и може да се представи един и същ ЕЕДОП документ се препоръчва следният подход:

·        Кандидатът/участникът създава и подписва еди